Järvien vedenlaatupalvelu (JVP)

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää rajapinta julkisen ja yksityisen sektorin välille. Tällä haluttiin tehostaa yhteistyötä vedenlaadun seurannassa sekä kehittää eri menetelmien yhteiskäyttöä ja seurantatiedon jakelua. Tavoitteena oli myös kehittää uusi ns. jokamiehen vedenlaadun mittalaite. Hankkeen projektisuunnitelmassa mainitut yleiset tavoitteet olivat:

  1. Ottaa käyttöön ja yhtenäistää eri toimijoiden osaaminen vedenlaadun seurannassa
  2. Käsitellä, tallentaa ja tulkita ympäristötietoa keskitetysti
  3. Kehittää rajapinta julkisten tiedon käytölle yksityisellä sektorilla
  4. Kehittää innovatiivisia liiketoimintamalleja ja palveluita ympäristötiedon käytölle
  5. Kehittää halpa ”jokamiehen” mittalaite vedenlaadun arviointiin
  6. Luoda eri toimijat yhdistävä sekä yleistettävissä oleva palvelukonsepti eri lähteistä saadun ympäristötiedon keräämiseen, tallentamiseen, tulkitsemiseen ja julkaisuun loppukäyttäjille heidän tarpeidensa mukaan

Hankkeen keskeiset tulokset

Hankkeessa valmistunut useita veden laadun tietolähteitä kokoava paikallinen tietokanta on Suomen ensimmäisiä laskennallista lisäarvoa tuottavista paikallisista ympäristötietokannoista. Tietokannalle luotua rajapintaa hyödyntää hankkeessa mukana ollut yritys palvelussaan (JPPSoft oy). Hankkeessa tutkittiin ja raportointiin käyttäjätarpeita kattavan kyselytutkimuksen sekä yritystyöpajojen avulla. Yritystyöpajojen avulla tutkittiin myös julkisen ympäristötiedon hyödyntämismahdollisuuksia liiketoiminnassa. Tutkimuksella kehitettiin automaattisten mittausasemien tiedon kalibrointia, sen hyödyntämistä esim. ennustavien mallien avulla sekä käyttämällä automaattiasematietoa kaukokartoitushavaintojen tarkkuusarvioinnissa. Merkittävä tulos on myös uusi edullinen veden laadun mittalaite (Secchi3000). Tämä innovaatio kehittyi tutkimustulosten perusteella laitteeksi, joka otetaan kesällä 2012 käyttöön ympäristöhallinnon seurantamenetelmien kehittämishankkeessa. Hanke saavutti ja osin ylitti tavoitteensa onnistuneen tutkimuskonsortion vuoksi, aktiivisen yritysyhteistyön sekä selkeästi rajatun kokonaisuuden vuoksi.

Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Tiedonhallinnan kehitys tukee tutkimusta myös mahdollistamalla mm. dataintensiivisten tietolähteiden paremman hyödyntämisen. Yritystyöpajojen tulosten perusteella hahmotettiin toimintamalli hankkeessa luodun julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämiseksi. Secchi3000-laitteen tuotannollista prototyyppiä on valmistettu 125 kpl koe-erä erillisellä rahoituksella yhteistyössä kahden eri yrityksen kanssa. Kesän 2012 aikana mittalaitteen sekä siitä tuotettujen palveluiden toimivuutta testataan laajasti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa alkanutta julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä kehitetään edelleen 2011 alkaneessa VETCombo-hankkeessa (Tekes/Vesiohjelma). JVP-hankkeen työryhmästä valmistui myös hankkeen aikana 2 tohtorioa ja yksi lisenssiatti. Hanke edisti merkittävästi yhteistyötä sekä yritysten, muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit 

Anttila, S., Ketola, M., Vakkilainen, K. & Kairesalo, T. 2012. Assessing temporal representativeness of water quality monitoring data. Journal of Environmental Monitoring 14: 589-595

Anttila, S., Bröckl, M., Herlevi, A., Kallio, K., Ketola, M., Koponen, S., Kuitunen, P., Pyhälahti, T., Ryynänen, T.,  Vakkilainen, K. ja Kairesalo, T. 2012. Avoin ympäristötieto – yhteistyön kehittäminen vesistöjen seurannassa Järvien vedenlaatupalvelu -hankkeen loppuraportti Suomen ympäristö 17/2012

Anttila, S., Nykänen, M., Koponen, S., Kuitunen, P., Kallio, K., Pyhälahti. T., Vakkilainen, K. & Kairesalo, T. 2010.Water Quality Service for Lakes. BALWOIS 2010 Proceedings. Ohrid Macedonia 25, 29 May 2010

Vakkilainen, K., Nykänen, M., Kairesalo, T., Anttila, S. (2010). Miten kasvava ympäristötiedon määrä ja tarve kohtaavat. Ympäristö ja Terveys-lehti, 5, 2010. pp: 62-69.      

Lisätietoja

Tutkija Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.3.2013 klo 11.04, päivitetty 13.11.2017 klo 12.34