Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät

Itämerta on kuormitettu pitkään fosforilla ja sitä on kertynyt runsaasti pohjasedimentteihin. Hapellisissa oloissa sedimentti pystyy pidättämään fosforia, mutta fosforinpidätyskykyyn vaikuttaa myös se, miten paljon fosforia sitovia komponentteja on ja se, minkä verran fosforia sitovissa partikkeleissa on vielä vapaata sitomispintaa jäljellä. On mahdollista, että voimakkaasti kuormitetuilla alueilla fosforinpidätyskyky on jo alentunut, eivätkä niiden sedimentit pysty enää hapellisissakaan oloissa sitomaan niin paljon fosforia kuin aiemmin.

Hankkeen tavoitteet

Tämän tutkimushankkeen tavoitteina on saada lisätietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat merisedimentin kykyyn pidättää fosforia ja selvittää, millaisia alueellisia eroja tässä on Itämerellä. Lisäksi pyritään arvioimaan, pystyvätkö tutkittujen alueiden sedimentit vielä ottamaan vastaan fosforikuormitusta, vai onko niiden sitomiskapasiteetti jo täynnä. Samalla saadaan tietoa siitä, miten pohjan fosforivarastot reagoivat meriveden fosfaattipitoisuuden muutokseen.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksia julkaistaan hankkeen päätyttyä tieteellisinä artikkeleina ja tiedotteena.

Lisätietoja

Erikoistutkija Kaarina Lukkari, SYKEn merikeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.4.2013 klo 15.14, päivitetty 26.5.2023 klo 19.18