INSPIRATION - INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

EU-rahoitteisessa INSPIRATION-hankkeessa kartoitetaan keskeisimpiä maankäyttöön ja maaperään liittyviä tutkimustarpeita eri Euroopan maissa. Työ toteutetaan yhteistyössä tiedon loppukäyttäjien, tutkimusrahoittajien ja tiedontuottajien kanssa. Kartoituksen perusteella on tavoitteena laatia strateginen tutkimusohjelma, joka vastaa aihepiiriin liittyviin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin yhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa selvitetään tutkimusohjelman toteuttamistapoja sekä kootaan julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöverkostoa ohjelman rahoittamiseksi.

Hankkeessa käsitellään laajasti maaperään ja maankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi maa-alueiden käyttö rakentamiseen ja elinkeinotoimintaan, maankäytön suunnittelu, maaperän laatu ja suojelu, maa-aineshuolto, maisemanhoito, pilaantuneiden maa-alueiden käyttö ja pohjavesien suojelu. Tärkeitä näkökohtia ovat luonnonvarojen käytön kestävyys sekä eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ja vaikutusten arviointi.

Hankkeessa arvioidaan, mitkä ovat tällä hetkellä pahimpia tiedon puutteita ja millaista uutta tutkimustietoa tarvitaan, jotta voidaan ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja tuottaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten tutkimustieto välittyy päätöksentekoon ja käytännön toimintaan sekä millaisia kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusjärjestelmiä tarvitaan.

INSPIRATION-hankkeeseen osallistuu yhteensä 17 maata. Kussakin maassa tietojen keruusta ja analysoinnista vastaa kansallinen yhteistyötaho, jollaisena Suomessa toimii Suomen ympäristökeskus SYKE. SYKE on koonnut yhteen tietoa tutkimustarpeista, haastatellut  keskeisten sidosryhmien edustajia, järjestänyt kansallisen työpajan ja koonnut tämän perusteella kansallisen raportin. Tämän lisäksi SYKE on osallistunut yhteisten tutkimusteemojen tunnistamiseen ja jalostamiseen eri maissa laadittujen raporttien pohjalta.

Julkaistu 31.8.2016 klo 23.13, päivitetty 21.8.2020 klo 13.04

Kohderyhmä: