Innovatiivisia keinoja meriluonnon monimuotoisuuden mittaukseen ja hyvän tilan arviointiin (DEVOTES)

devotes_logo

 

Tavoitteet

Devotes-hankkeessa etsitään innovatiivisia keinoja mittaamaan ihmistoiminnan ja ilmaston vaikutuksia meriympäristöön - erityisesti monimuotoisuuteen. Hankkeessa kehitetään työkaluja ekosysteemilähtöiseen merenhoitoon, jossa meren tilaa lähestytään tarkastellen ihmistoiminnan sille aiheuttamia haittoja. Merenhoidolla pyritään meriympäristön hyvään tilaan.

Merenhoidon tavoitteen saavuttamiseksi DEVOTES-hanke testaa ja validoi käytössä olevia hyvän tilan indikaattoreita. Lisäksi kehitetään uusia indikaattoreita  sekä mallinnus- ja seurantatyökaluja. Myös kustannustehokkuus huomioidaan pyrittäessä kehittämään ja yhdenmukaistamaan meriympäristön monimuotoisuuden arviointia.

Työpakettien rakenteet

WP1 - selvittää ihmistoiminnan suhteellinen vaikutus monimuotoisuuteen, nykyisen seurannan toimivuus ja   ilmastonmuutoksen mukanaantuomat haasteet

WP2 - selvittää asianmukaisen meriympäristön seurannan ja hoitokäytäntöjen sosioekonomiset vaikutukset

WP3 - kartoittaa käytettävien indikaattorien puutteita ja vahvuuksia sekä kehittää ja validoida uusia

WP4 - kehittää mallinnustyökalusetti, joka vastaa meriympäristön monimuotoisuuden avainkysymyksiin

WP5 -  kehittää innovatiivista monitorointia, joka jalostaa eri muuttujista saatua tietoa

WP6 -  työpaketeista 1-5 kerätyn tiedon perusteella kehittää ja validoida yhdenmukaistettu työkalupakki monimuotoisuuden arviointiin

WP7 - kehittää viestintää ja viestintäverkkoa

WP8 - varmistaa hankkeen resurssien järkevä käyttö ja tavoitteiden saavuttaminen

 

DEVOTES ja meristrategiadirektiivi

DEVOTES vastaa meristrategiadirektiivin vaateisiin kartoittamalla puuttuvia tietoja  ja  pyrkimällä yhdenmukaistamaan  tila-arvioinnin menetelmiä EU:n merialueilla: Välimerellä, Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla.  

 

Lisätietoja

 Yksikönpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen

etunimi.sukunimi 
+358 40 825 8188

 

 

 

Julkaistu 3.5.2013 klo 16.16, päivitetty 23.5.2018 klo 11.22

Kohderyhmä: