Mihin ja miksi ekoinnovaatioita tarvitaan?

Yhteiskunta pyrkii tunnistamaan tulevaisuuden tarpeita ja suuntaamaan kehitystä haluttuun suuntaan. Tavoitteita asetetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhteiskunnan eri toimintasektoreita kuvaavissa strategioissa, katsauksissa ja kehittämisraporteissa, jotka luovat perustaa uusille ratkaisuille ja joiden perusteella voi ennakoida muun muassa lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia.

Mille tahansa tavaralle ja palvelulle voi keksiä ja kehittää ympäristömyötäisen ratkaisun. Tällä sivulla kerrotaan vain esimerkkejä esiin nousseista tuoteryhmistä ja ongelmista.

Uusien ratkaisujen painopisteitä

Suomessa ympäristöinnovaatiopaneeli tarkasteli työssään uusia ratkaisuja edellyttäviä ympäristökysymyksiä. Ympäristöinnovaatiopaneeli valitsi toiminnan painopistealueiksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja jätteiden hyötykäytön, materiaalitehokkuuden sekä jätteiden synnyn ehkäisyn. Innovaatiotarpeita tunnistettiin erillisessä tutkimuksessa, jonka tuloksena materiaalitehokkuuden keinoiksi tunnistettiin:

 • materiaalien hankinnan hyötysuhteen parantaminen
 • kulutuksen rakenteen muutokset, jotka vaikuttavat materiaali-intensiivisten tuotteiden kysyntään, sekä
 • tuotantopanosten käytön tehostaminen tuotteen koko valmistusketjussa.

Materiaalitehokkuuden parantamisella todettiin olevan merkittävä vaikutus myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

Jätejakeitten hyödyntämiseen uusia ratkaisuja

Jätteiden vähentämistä tarkastelleessa tutkimuksessa löydettiin eri toimialoilta jätejakeita, joiden synnyn ehkäisyyn tai hyödyntämiseen kaivataan uusia innovaatioita.

 • elintarviketeollisuus: eloperäiset jätteet
 • kaivannaisteollisuus: sivukivet
 • massa- ja paperiteollisuus: soodasakka, tuhkat
 • lannoitteiden valmistus: pasute, kipsi
 • rauta- ja terästeollisuus: sivuvirrat
 • muu metallien valmistu: hienokuona, raekuona, prosessisakat, jarosiitti
 • talonrakennus: korjausrakentamisen sekajäte
 • maa- ja vesirakentaminen: käyttökelpoiset materiaalit, jotka on luokiteltu jätteeksi
 • kauppa: eloperäiset jätteet, pakkausmateriaalit

Hajautettu energiantuotanto

Pienimuotoinen paikallinen energiantuotanto on nouseva ala. Suomessa tuotekehitys kohdistuu mm. seuraaviin tuoteryhmiin:

 • pien-CHP, erilaiset tulisijat (yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto)
 • vähäpäästöiset ja energiatehokkaat tulisijat
 • aurinkolämpö
 • integroidut sähköjärjestelmät (pientuotanto, varastointi, käyttö)
 • tuulivoima arktisilla alueilla.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.5.2013 klo 10.53, päivitetty 17.5.2013 klo 11.23
Kohderyhmä: