Ilmastonmuutos ja veden kiertokulku (ClimWater)

Tausta ja tavoitteet

Climwater-hanke tutkii ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen vesivaroihin ja niiden käyttöön. Hankkeen tulokset ovat merkityksellisiä yhteiskunnan eri sektoreille kuten vesivoiman tuotannolle, maankäytön suunnittelulle ja tulvariskien hallinnalle. Hanke toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Boreaalisella alueella veden kiertokulkuun vaikuttavat olennaisesti mm. vesi-, ja lumisade, lämpötila, järvien jääpeite, tuulisuus, routa, maankosteus ja tulvavarastot. Näissä muuttujissa tulevaisuudessa tapahtuvien muutoksien ja vaikutusten arviointiin käytetään yhdistettyä ilmakehän ja hydrologian mallinnusta.

Hankkeessa käytetään monitieteellistä lähestymistapaa, jossa yhdistetään ilmastomallinnusta, hydrologista mallinnusta, satelliittidatojen analyysia ja kaukokartoitusmenetelmiä sekä vaikutus- ja sopeutumistarkasteluja ja osallistuvaa politiikka-analyysia. Hankkeessa arvioidaan veden kiertokulun muuttumista ja vaikutuksia sekä vesistöjen käytön sopeutumistarpeita ja mahdollisuuksia.

Osahankkeet

Hanke koostuu seitsemästä osahankkeesta (WP, work package), joista osahankkeet 5-7 toteutetaan pääosin SYKEn Vesikeskuksessa. Lisäksi SYKEstä Geoinformatiikkayksikkö tekee osahanketta 1 ja 6 ja Ympäristöpolitiikkakeskus osahanketta 7.

WP1. Veden kiertokululle oleellisten geofysikaalisten muuttujien analysointi.

Lumen vesiarvon (SWE) ja lumen peittoalan (SE) sekä niiden virhe-estimaattien analysointi perustuu 30-vuotisiin satelliitti- ja in-situ aikasarjoihin pohjoisella pallonpuoliskolla. WP1 tuottamaa aineistoa (sisältäen tiedon vuotuisesta korkean albedon kaudesta) käytetään ilmasto- ja hydrologisten mallien toimivuuden arvioinnissa.

WP5. Hydrologisten skenaarioiden simulointi.

Tässä osatehtävässä käytetään hydrologisen mallin (Vesistömallijärjestelmä) lähtötietoina korjattuja alueellisen ilmastomallin tuloksia (WP4) ja arvioidaan eri korjausmenetelmien sopivuutta. Tuloksena saadaan arvioita virtaamien ja niiden ääriarvojen muuttumisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

WP 6: Hydrologisten skenaarioiden analysointi.

Tässä osatehtävässä arvioidaan hydrologisten muutosten vaikutuksia vesivoiman tuotannolle, tulvantorjunnalle ja rakentamiselle.

WP7: Vesistön säännöstelyn sopeutumisstrategioiden arviointi

Tässä osatehtävässä muodostetaan ilmastonmuutosskenaarioiden pohjalta erittäin harvinainen tulvatilanne Kokemäenjoen vesistöön. Hankkeessa kehitetyllä optimointimallilla simuloidaan erilaisia säännöstelystrategioita ja arvioidaan niiden vaikutuksia tulviin. Lisäksi järjestetään sidosryhmätyöpaja, jossa keskustellaan vaihtoehdoista ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta.

Lisätietoja

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.10.2013 klo 14.34, päivitetty 11.9.2023 klo 15.50