Ilmastonmuutoksen vaikutus merialuesuunnitteluun (MARISPLAN)

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin. Seuraavien 50–100 vuoden aikana meren lämpötilan on ennustettu nousevan 1-4 astetta, suolaisuuden laskevan ja jääpeitteen vähenevän. Myös meriveden korkeus, ilmanpaine ja tuuliolosuhteet muuttuvat. Sekä ilmaston että meriekosysteemin muutos vaikuttavat yhteiskuntaan. Maatalouden, kalanviljelyn, kalastuksen, meriliikenteen, rakentamisen, virkistyskäytön ja energiantuotannon edellytykset muuttuvat. Nämä tekijät vaikuttavat Itämeren eliölajien, yhteisöjen ja elinympäristöjen alueellisen jakaumaan sekä niiden suojelutarpeeseen.

Hankkeen tavoitteet

Merialuesuunnittelu on julkinen prosessi, jonka avulla arvioidaan ja ohjataan ihmisen toiminnan sijoittumista ja ajoittumista merialueilla. Sillä pyritään saavuttamaan poliittisesti määriteltyjä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita (UNESCO). Merialuesuunnittelun tavoitteena on välttää erilaisten meren käyttötapojen konfliktit ja sen ekosysteemipalveluiden ylikäyttö sekä meren tilan heikentyminen.

MARISPLAN-konsortio selvittää miten ilmasto vaikuttaa Itämeren ekosysteemiin ja sen käyttöön. Työssä käytetään ilmasto-, meri-, valuma-alue- ja ekosysteemimalleja. Tutkimus kohdistuu myös siihen miten yhteiskunta voi sopeutua ilmastonmuutokseen ja miten merialuesuunnittelua tulee kehittää. Projektissa selvitetään merialuesuunnittelukäytäntöjä ja politiikkavaihtoehtoja eri puolilla Suomea ja Itämerta ja luodaan karttapohjaisia alueellisia työkaluja. Erityistutkimuksia tehdään ainakin kolmella aluesuunnittelun kannalta mielenkiintoisella alueella: Helsingin kaupungin merialueella, Saaristomerellä ja Merenkurkun-Perämeren alueella.

Hankkeen osa-alueet

Konsortio yhdistää ilmastonmuutoksen, valuma-alueiden, meren fysiikan, kemian ja biologian sekä talouden, sosioekonomian ja ympäristöpolitiikan tutkijoita. Tutkimus tehdään SYKEn, Ilmatieteen laitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteistyönä. Ulkomaalaiset kumppanit ovat Ruotsin ilmasto- ja hydrologiainstituutti SMHI sekä Viron Merentutkimuslaitos.

Hanke toteutetaan kuuden osa-projektin (WP) kautta:

WP 1: Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset Itämeren fysikaaliseen ympäristöön (Dosentti Jari Haapala, Merentutkimus Ilmatieteen laitos)

WP 2: Itämeren Suomen alueen ravinnekuormituksen arviointi ilmaston muuttuessa (Dosentti Bertel Vehviläinen, SYKE)

WP 3: Maanviljelyn kehitys ilmastonmuutoksen yhteydessä (Dosentti Heikki Lehtonen, MTT)

WP 4: Ilmastonmuutoksen vaikutus Itämeren eliöstön levinneisyyteen. (Dosentti Prof. Maiju Lehtiniemi)

WP 5: Merialueen suunnittelu ja rannikon kalakantojen muutokset ilmaston muuttuessa (Tohtori Lauri Urho, RKTL)

WP6: Yhteiskunnan sopeutuminen ilmastonmuutokseen: haasteet merialuesuunnittelussa (Professori Mikael Hildén, SYKE, Ilmastomuutoksen tutkimusohjelma)

Hankkeen tulokset

Hankeen osaprojektit on käynnistetty vuonna 2011 ja hankkeen väitöskirjatyöntekijä Reetta Ljungberg on aloittanut työnsä selvittämällä ilmastonmuutoksen vaikutuksia merieliöiden levinneisyyteen Itämerellä. Yhteistyö Viron ja Ruotsin kanssa on aloitettu vaihtamalla laajoja seuranta-aineistoja.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori, Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskus, Merikeskus/Merien aluesuunnitteluyksikkö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.4.2013 klo 12.21, päivitetty 3.6.2016 klo 13.10