HAME-hankkeen tausta

Ympäristöhallinto ja muut toimijat luonnonvara-, kunta- ja yksityisellä sektorilla tarvitsevat maakuntakaava-aineistoa digitaalisessa muodossa eri tehtäviensä hoidossa. Maakuntakaava ilmaisee maakunnan maankäytön kehittämisen tahtotilan ja ohjaa yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. ELY-keskukset tarvitsevat maakuntakaava-aineistoa mm. erilaisten alueidenkäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvien lausuntojen laatimisessa sekä kuntien asema- ja yleiskaavoituksen ohjauksessa. Ympäristöministeriö puolestaan tarvitsee maakuntakaava-aineistoa kaavojen ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Maakuntakaavoitus on tärkeä instrumentti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämisessä. SYKE taas hyödyntää maakuntakaava-aineistoa kaavoituksen seurantaan ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä selvitys- ja tutkimustehtävissä. Yritykset tarvitsevat tietoa mm. infrastruktuurin rakentamisessa (sähkönsiirtoverkon runkolinjat) sekä kaupan sijainninsuunnittelussa.
Ympäristöhallinnon resurssit ovat vähentyneet huomattavasti ja vähentyvät edelleen. Tämä edellyttää tuottavuuden nostamista. HAME-hankkeen taustalla on myös kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, päätöksiä ja strategioita, jotka koskevat maakuntakaava-aineistojen avointa ja helppoa saatavuutta.

  • EU:n Inspire-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in Europe) tähtää paikkatietojen yhteentoimivuuteen, niiden käytön ja ympäristön tilan seurannan tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen sekä monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen.
  • Hallitusohjelman mukaisesti pyritään julkishallinnon tietovarantojen laajaan avaamiseen ja tietojen yhteiskäytön lisäämiseen (avoin data)
  • Paikkatiedon paikka. Kansallinen paikkatietostrategia 2016, jonka vision mukaisesti paikkatietojen sujuva käyttö tehostaa toimintaa ja päätöksentekoa sekä tuottaa uusia ja monipuolisia palveluja. Helposti hyödynnettävissä oleva ja luotettava paikkatieto lisää myös osallistumismahdollisuuksia sekä parantaa kilpailukykyä

SYKE on pitänyt yllä Valtakunnallista maakuntakaavapaikkatietokantaa vuodesta 2002 lähtien. Tietotarpeet ja toimintaympäristö ovat voimakkaasti muuttuneet ja ovat edelleen muuttumassa mm. Inspire-direktiivin velvoitteidein, avoimen tiedon politiikan sekä verkkopohjaisten paikkatietoratkaisujen (e-Government) yleistymisen myötä.
Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta on nykymuodossaan tullut elinkaarensa päähän. Tässä hankkeessa arvioidaan resurssitehokas tapa tuottaa vastaava tieto suoraan maakuntien liittojen tuottamista aineistoista/palveluista, jolloin erillisen valtakunnallisen paikkatietokannan tarve poistuisi.
Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on maakuntakaavoitusprosessiin ja maakuntakaavoitukseen liittyvän lainsäädännön tunteminen ja lisäksi riittävä tieto paikkatietoaineistoista, INSPIRE-velvoitteista, tietojen mallinnuksesta ja rajapintojen toteuttamisesta. Hankkeessa on varattu riittävästi resursseja koulutusmateriaalin ja koulutuksen järjestämiseen. Näiden avulla varmistetaan, että hankkeen tulokset sisäistetään kaikissa maakuntien liitoissa ja että hankkeen tuloksista tulee osa liittojen normaalia kaavoitustyötä.

 

Julkaistu 15.12.2016 klo 15.44, päivitetty 1.3.2018 klo 13.53