Osahanke 4: Happamien sulfaattimaiden toimenpidevaihtoehtojen sosioekonomisten vaikutusten ja rajoitteiden arviointi

Osahanke vastaa HS-maiden vesiensuojelun sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnista. Toteutukseen osallistuu SYKE (koordinaattori), MTT, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja RKTL. Tärkeänä yhteistyökumppanina ovat alueelliset jokineuvottelukunnat (Kyrönjoki, Ähtävänjoki, Lapuanjoki).

Osahankkeessa:

  • arvioidaan happamuuden torjuntakeinojen taloudellisia vaikutuksia maatilataloudelle sekä virkistyskalastukselle ja kalastuselinkeinolle,
  • kartoitetaan eri sidosryhmätahojen näkemyksiä koskien happamista sulfaattimaista aiheutuvia vaikutuksia ja niiden torjuntakeinoja,
  • laaditaan yhteenveto happamien sulfaattimaiden toimenpidevaihtoehtojen ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista osallistuvan monitavoitearvioinnin avulla Lapuanjoen ja Kyröjoen pilottialueilla ja
  • arvioidaan happamien sulfaattimaiden toimenpidestrategioita ilmastonmuutosskenaarioiden valossa.

Osahankkeen tuloksia

Happamista sulfaattimaista aiheutuvien haittojen lieventämisvaihtoehtojen monitavoitearvioinnin loppuraportti 15.3.2013

Yhteyshenkilö: Heli Saarikoski, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.58, päivitetty 29.1.2014 klo 15.25
Kohderyhmä: