Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski)

Tutkija mittaa maaprofiilinäytteen happamuutta.
© Anne Korhonen

Tausta

HaSuRiski-hankkeessa syvennetään tuntemusta maankäytön aiheuttamista riskeistä happamilla sulfaattimailla, joista esimerkkinä vesistöjen kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen. Vuonna 2021 valmistuva happamien sulfaattimaiden valtakunnallinen kartoitus kertoo sulfaattimaiden sijainnin, mutta ei happamuusriskin suuruutta. Happamat sulfaattimaat eivät joka puolella aiheuta yhtä suurta riskiä riippuen mm. maaperän kemiallisesta koostumuksesta.

Tavoitteet ja tehtävät

1. Riskikartoitus (vastuutaho GTK)

HaSuRiski-hankkeen tavoitteena on luoda happamien sulfaattimaiden riskikartat Laihianjoen- ja Siikajoen pilottivaluma-alueille ja kehittää mallia, jonka avulla voidaan myöhemmin monistaa riskikartat muille Suomen rannikkoalueille. Hankkeessa tarkastellaan myös osavaluma-alueita, joista on paljon dataa kuten Ruukin valuma-alue, pengerrysalueita (Rintala, Söderfjärden ja Risöfladan) ja eri vaiheessa olevia turvetuotantoalueita (SuHE- ja Sulfa2 projektissa tutkimuskohteina olleita alueita). Osavaluma-alueiden tuloksia hyödynnetään laajemmin koko valuma-alueiden mallintamisessa.

2. Hydrogeokemia (vastuutaho Åbo Akademi)

Toisena tavoitteena yhdistetään maanäytteiden perusteella tehty riskinarviointi hydrogeokemialliseen riskinarviointiin tarkastellen erityyppisten sulfaattimaiden todellista kuormitusta erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa sekä arvioidaan kuinka kauan kuormitus kestää.

3. Koneoppiminen ja reunalaskenta (vastuutaho Arcada)

Hankkeessa kerättyä ja olemassa olevaa dataa analysoidaan tekoälyn keinoin ja tuotetaan mobiilisovelluksen prototyyppi, joka voivat toimia työkaluna myös maasto-oloissa happamien sulfaattimaiden riskien kartoituksessa.

4. Vuorovaikutteinen suunnittelu (vastuutaho SYKE)

Riskikartoitusten pohjalta toteutettu mobiilisovelluksen prototyyppi esitellään yleisötilaisuuksissa viranomaisille, vesitaloussuunnittelijoille, urakoitsijoille, neuvonantajille ja asiantuntijoille. Riskikartoituksesta, sen käyttömahdollisuuksista ja sovellusmahdollisuuksista viestitään koko hankkeen ajan aktiivisesti.

 

Lisätietoja

Mirkka Visuri, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 024, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 4.11.2021 klo 14.35, päivitetty 11.2.2022 klo 8.15