Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi (FINLCA)

Tausta

Ilmastonmuutoksen hillinnän korostumisen seurauksena ympäristönäkökohdat ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin yritysten tulevaisuuden toiminnan suuntaamisessa. Yritykset voivat arvioida tuotteidensa ja palveluidensa ympäristönäkökohtia erilaisilla elinkaarimetodiikoilla (esim. LCA, IO-analyysi, hiilijalanjälki). Eri menetelmien käyttömahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet tiedostetaan tällä hetkellä kuitenkin huonosti. Eri menetelmät tuottavat usein myös ristiriitaisia tuloksia, mikä osaltaan herättää hämmennystä. Tämän takia eri menetelmien mahdollisuuksia ei tunnisteta eikä niitä osata yhdistää strategiseen päätöksentekoon yrityksissä. Tutkijoiden ja yritysten välistä vuoropuhelua lisäämällä suomalainen elinkeinoelämä pystyisi hyödyntämään nykyistä paremmin elinkaarimetodologioiden mahdollisuuksia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on synnyttää yritysten päätöksentekoa tukeva elinkaariarviointimetodiikkojen foorumi, jossa yritykset ja tutkijat tuottavat elinkaaripohjaista tietoa ja työvälineitä yritysten strategisen päätöksenteon tueksi. Hankkeessa luodaan vuorovaikutuksessa yritysten kanssa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi yleinen ratkaisumalli, jonka avulla voidaan arvioida, mitä elinkaarimetodiikkaa kulloinkin voidaan käyttää, mitkä ovat hyvät käytännöt uusien tuotteiden ympäristötehokkuuden arvioinnissa ja miten tuloksia voidaan tulkita ja soveltaa epävarmuudet huomioon ottaen sekä miten epävarmuuksia voidaan vähentää käyttämällä apuna muita, vakiintuneita teknistieteellisiä menetelmiä. Useilla tapaustarkasteluilla testataan ja havainnollistetaan ratkaisumallin soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta.

Hankkeessa yritykset saavat tietoa ja kokemusta elinkaariarviointimenetelmistä, niiden käyttömahdollisuuksista, toteutustavoista sekä menetelmien soveltamisen hyvistä käytännöistä. Vaikka tavoitteena on erityisesti palvella suomalaisia yrityksiä, ympäristötehokkuutta tarkastellaan globaalissa kontekstissa Perimmäisenä tavoitteena on luoda osaamista ja ymmärrystä, joka parantaa suomalaisten yritysten kansainvälistä ympäristökilpailukykyä.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Muita tutkimustyöhön osallistuvia organisaatioita ovat Åbo Akademi, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Oulun yliopisto (prosessimetallurgian laitos) ja Teknillinen korkeakoulu (Koneenrakennustekniikan laitos ja Cleantech Group). Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyöstä eri teollisuudenaloja edustavien yritysten ja toimialajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja 

Hankkeen vastuullinen johtaja prof. Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.5.2013 klo 12.33, päivitetty 31.5.2013 klo 13.40