Elinkaarimallin kehittäminen HSY Jätehuollolle (HSY-LCA)

Hankkeessa kehitetään HSY:lle jätehuoltojärjestelmän kokonaispäästöjen ja – vaikutusten arvioimisen malli. Mallin ensimmäisen version keskeisimmät toiminnot ovat biojätteen erilliskeräyksen maantieteellisten rajojen sekä kattavuuden ympäristövaikutusten mallinnus. Erilliskeräystä arvioidaan kolmella erilliskeräyksen kattavuustasolla kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi hiukkaspäästöjen ja rehevöitymisen osalta. Vastaavasti arvioidaan myös vaikutukset biojätteen erilliskeräyksen lopettamisesta reuna-alueilta ja biojätteen hyödyntämisestä sekajätteen osana energiantuotannossa. Työkalun prosessit mallinnetaan HSY:n jätehuoltojärjestelmän pohjalta. Kehitettävä malli tehdään joustavaksi niin, että sen prosesseja voidaan tulevaisuudessa muuttaa vaikuttamatta muuhun kokonaisuuteen. Näin malli soveltuu jatkossa jätehuollon toimintatavan muutosten vaikutusten arviointiin

SYKEn tehtävänä hankkeessa on varmistaa elinkaariarvioinnin oikeaoppinen soveltaminen, vastata tarkoituksenmukaisten rajausten ja hyvitysten laskennan määrittelemisestä, varmistaa riittävien taustatietojen hankkiminen vastaamaan hankkeessa asetettuja tavoitteita ja toimia vastuullisena osapuolena vaikutusarvioinnin toteuttamisessa.

Lisätietoja

Tutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 27.3.2013 klo 11.25, päivitetty 27.3.2013 klo 11.36