Eläinsuojien ympäristövalvonta

Hanke lyhyesti

Ympäristölupamenettely on ympäristönsuojelun ennakkovalvontamenetelmä, jossa lupaviranomainen tekee tapauskohtaisesti päätöksen kyseessä olevan toiminnan sallittavuudesta. Ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi ympäristölupaan sisällytetään lupamääräyksiä ja -ehtoja. Eläinsuojien luvanvaraisuus perustuu tuotantoeläinten yksikkömääriin ja niiden tuottaman lannan määrään. Lupavalvontaa toteutetaan sekä kuntien, että ELY-keskusten toimesta.

Tuotannon kannattavuuden turvaamiseksi maataloutta tuetaan kaikissa EU-maissa budjettivaroin. Suomen maatalouden tulotukijärjestelmän perusta muodostuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista ja niitä täydentävästä kansallisesta tukijärjestelmästä. Viljelijätuet maksetaan pinta-alan, tuotantoeläinyksikön tai tuotetun määrän mukaan.  ELY-keskukset valvovat tukiehtojen noudattamista.

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia valvonnan suunnitelmallisuuden parantamiseksi sekä valvontakäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Selvityshankkeen tueksi perustetaan aiheeseen sidoksissa olevien tahojen edustajista muodostuva ohjausryhmä. Valvonnan nykytilanteen selvittämiseksi perehdytään muihin aihetta sivuaviin selvityksiin ja arviointeihin. Aineistoa kerätään myös haastattelemalla valvontaviranomaisia ja sidosryhmiä. Selvityksessä pyritään myös arvioimaan tehtyjen ehdotusten toteuttamisen vaikutukset ympäristönsuojelun tasoon, valvonnan tehokkuuteen ja toiminnanharjoittajiin.

Lisätietoja

Tutkija Antti Salminen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 24.4.2013 klo 10.11, päivitetty 7.4.2014 klo 13.25