Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen suunnittelussa (ClimVeTuri)

Tausta

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin vesivarojen laatuun ja määrään. Merkittävimpiä muutoksia Suomen sisävesien hydrologisissa oloissa ovat valunnan, virtaaminen ja vedenkorkeuksien vuodenaikaisen vaihtelun lisääntyminen. Talviaikaisen valunnan ennakoidaan kasvavan merkittävästi lumen sulamisen ja runsastuvien vesisateiden vuoksi. Vastaavasti kevättulvat pienenevät etenkin Keski- ja Etelä-Suomessa. Valunnan kasvaessa myös ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin lisääntyy. Muuttuva ilmasto vaikuttaa lisäksi pohjavesivaroihin. Vaikutusten odotetaan voimistuvan olennaisesti tämä vuosisadan loppuun mennessä.

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset vesien kuormitukseen ja tulvariskeihin ovat keskeisiä kysymyksiä vesien hoidossa ja tulvariskien hallinnassa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamista kuormitusmuutoksista tulisi saada entistä tarkempaa tietoa. Lisäksi olisi kehitettävä arviointitapoja, jotka ottavat huomioon sekä vesienhoidon että tulvariskien hallinnan tavoitteet ja muuttuvat ilmasto-olot pidemmällä aikavälillä.

Tavoitteet ja tehtävät

Hanke palvelee vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnittelua. Hankkeessa tuotetaan ja kootaan uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesivaroihin, kehitetään toimenpiteiden ilmastokestävyyden arviointia sekä tuetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varautumista koskevaa viestintää. Hanke myös edistää vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittamista. Hankkeessa on kolme tehtäväkokonaisuutta:

  • Arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutusta vesien laatuun ja määrään yhtenevillä skenaarioilla
  • Kehitetään toimenpiteiden vaikutusten arviointia erityisesti ilmastokestävyyden kannalta
  • Laaditaan ilmastonmuutoksen vaikutusten visualisointia ja viestintää tukeva aineisto

Lisätietoja

Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 251 584

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Julkaistu 13.3.2019 klo 14.33, päivitetty 13.3.2019 klo 14.57