Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)

BRO-hankkeen kansikuva

BRO on Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke, jossa jalkautetaan monitieteisen ENJUSTESS-konsortion työn tuloksia maankuntakaavoituksen käytäntöihin. Hanke toteutetaan Kymenlaakson liiton ja SYKEn yhteistyönä.

Ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma on suurelta osin puuttunut suomalaisen maankäytönsuunnittelun keskusteluista ja käytännöistä. Tutkimushankkeessamme viemme yhdessä Kymenlaakson maakuntaliiton suunnittelijoiden kanssa näkökulmaa osaksi maankäytön suunnittelun käytäntöjä.

Toteutamme toimintatutkimuksen, jossa keskitymme luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen osana Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan laatimista. Tuemme tutkijoiden, suunnittelijoiden, käytännöntoteuttajien ja nuorten välistä vuoropuhelua, soveltamalla, mukauttamalla ja kehittämällä suunnittelumenetelmiä ja -käytäntöjä.

Eri toimijoiden välisen tiiviin yhteistyön avulla pyrimme takaamaan hankkeen käytännöllisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Alueellisten suunnittelukäytäntöjen kehittämisen lisäksi hanke voi auttaa nivomaan ympäristöoikeudenmukaisuuden, biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden näkökulmat parhaillaan uudistettavaan maankuntien hallintomalliin.

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi
puh. +358 295 251 493
sp. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Twitter: @RiikkaPaloniemi

Julkaistu 16.1.2017 klo 12.39, päivitetty 10.10.2018 klo 10.22

Kohderyhmä: