Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)

Tavoitteet

Hanke tuottaa ajantasaisen käsityksen alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä ehdottaa toimintamallia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalautuvalle tilannekuvatyölle.

Hankkeessa on kolme osakokonaisuutta, joita yhdistää kolme poikkileikkaavaa teemaa. Ensimmäinen osakokonaisuus keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen osatekijöihin ja tunnistaa niihin vaikuttavia muutosilmiöitä ja -dynamiikkaa. Toinen osakokonaisuus tuottaa yhtenäisen ja ajantasaisen kuvan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen trendinomaisesta perusurasta. Kolmannessa osassa muutosdynamiikan ja perusuran kautta muodostetaan skenaariotyöskentelyä hyödyntäen kuva alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityspoluista sekä niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä suhteessa trendikehitykseen.

Hankkeen poikkileikkaavat teemat ovat mukana kaikissa osakokonaisuuksissa. Niissä arvioidaan millaista tietoa ja miten esitettynä tarvitaan ja toisaalta, miten tietoa voidaan hyödyntää kestävyysarvioinnissa tilannekuvatyön tukena. Lisäksi pohditaan millaisin järjestelyin alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvatyö voisi olla jatkuvaa tilannehuonemaista toimintaa. 


PERUS-SKENEN tilannehuone. © freepik.com.

Tulokset

Hanke tuottaa ehdotuksen toimintamallista, jossa alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvan jatkuva ylläpito sekä tulevan kehityksen ennakointi perustuvat vuoropuheluun eri toimialojen ja tasojen välillä. Malli mahdollistaa kaukonäköisen ennakointityön, joka tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen strategista ohjausta.

Hanke toteutetaan monimenetelmäisesti. Kirjallisuus-, paikkatieto-, tilasto- ja kyselyaineistojen hyödyntämisen lisäksi hanke järjestää neljä työpajaa hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen.

Hanke on valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke (VN TEAS) ja sen toteuttaa Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja MAL-verkoston muodostama konsortio Aalto-yliopiston johdolla.

Lisätiedot

Hankkeen ajankohtaisia asioita, kuten tietoa tapahtumista ja työpajoista, julkaistaan Aalto-yliopiston verkkopalvelussa olevalla hankesivulla: www.aalto.fi/fi/perus-skene.

Hankken vetäjä SYKEssä
ryhmäpäällikkö Ville Helminen
Puhelin: +358 295 251 166
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Twitter: @helminenv

Koko konsortion johtaja
professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto
Puhelin: 050 512 4525
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Julkaistu 14.4.2021 klo 10.13, päivitetty 26.4.2021 klo 14.25