6Aika: CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

Rahoittajien logot
 

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoite on toimijaekosysteemin kokoaminen ja uusien toimintamallien kehittäminen suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen maamassojen hyödyntämiseksi 6Aika-kaupungeissa. Maamassojen tehokkaalla kierrättämisellä ja uudelleen hyödyntämisellä voidaan aikaansaada huomattavia taloudellisia säästöjä ja toisaalta pienentää CO2-päästöjä kaupungeissa.

Hankkeella kannustetaan uusiokäyttöön ja kierrätettyjen materiaalien hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa, jolloin säästetään arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja. Samalla kehitetään uusia arvonluontimalleja ja digitaalisia ratkaisuja sekä edistetään kaupunkien kehitysalustojen rakentumista uusinta teknologiaa ja toimintamalleja hyödyntäen. Hankkeella tuetaan käytännön kokeilujen ja pilotointien syntymistä.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljässä työpaketissa:
1) Toimijaverkostoista kohti liiketoimintaekosysteemejä
2) Toimijoiden osaamisen vahvistaminen
3) Suurivolyymisten massojen hyödyntämisen tehostaminen  
4) Digitaaliset ratkaisut.

CircVol-hankkeeseen liittyy kahdeksan konkreettista pilottia tai kokeilua 6Aika-kaupungeissa:
1)    Turussa ruoppausmassojen hyödyntäminen,
2)    Turussa savimaiden hyödyntäminen,
3)    Tampereella nollakuituhaaste,
4)    Oulussa teollisen sivuvirran hyödyntäminen osana vesiensuojelurakennetta,
5)    Oulussa nonfood viljelykokeilut Välimaan alueella
6)    Oulussa hyperspektrikuvantaminen,
7)    Digitaaliset ratkaisut
8)    Turun ja Oulun metaanin hyödyntäminen liikennepolttoaineena.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen koordinaattori on Turku Science Park Oy. Hankepartnerit ovat Helsingin ja Oulun kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Turun AMK, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Forum Virium Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus ja Oulun AMK.

Suomen ympäristökeskus toimii projektissa ympäristöalan asiantuntijaorganisaationa. Projektissa on mukana SYKEn tutkijoita ja erityisasiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana kehittämässä kierrätysmateriaaleihin liittyviä säädöksiä ja ohjeistuksia, kansallisia kriteereitä kaivettujen maa-ainesten ja suurivolyymisten jätevirtojen hyödyntämiselle ja kestävälle käytölle sekä hyödynnettävien materiaalien ympäristökelpoisuudelle.

SYKE yhdessä CircVol-verkoston kanssa kehittää toimintamalleja ja esimerkkejä, joilla tuetaan pilot-kohteiden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämistä siten, että ne saadaan tarkoituksenmukaisesti suunniteltua ja toteutettua taloudellisesti kannattavalla ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Erityisesti panostetaan toiminnan ja tuotteiden laadunhallinnan kehittämiseen.

SYKE on myös mukana kehittämässä jätemateriaalien hyötykäyttöä tukevia digitaalisia ratkaisuja. SYKE vastaa ympäristöhallinnon Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kehittämisestä ja ylläpidosta. MATTI-tietojärjestelmään kootaan valtakunnallisesti tietoa pilaantuneeksi tai sellaiseksi epäillyistä maa-alueista sekä MARA- ja MASA-asetuksen piiriin kuuluvan jätemateriaalin hyödyntämisestä. CircVol-hankkeen aikana edistetään MATTI-järjestelmän integrointia maankäytön suunnittelussa ja ohjauksessa käytettäviin digitaalisiin ratkaisuihin. Lisäksi SYKEn tutkijat ja erityisasiantuntijat välittävät toimijaverkoston käyttöön tietoa materiaalien kierrättämisestä ja tuotteistamisesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Outi Pyy (SYKE)
Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi; puh. +358 295 251 530

Senior Advisor Reeta Huhtinen (Turku Science Park Ltd)
Etunimi.sukunimi@ turkubusinessregion.com; puh. +358 40 0832488

Sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/circvol

CircVol logo
 
Julkaistu 21.11.2019 klo 19.47, päivitetty 20.9.2021 klo 12.03