Tietoa yhdyskuntarakenteesta

Yhdyskuntarakenteen alueluokitukset

Taajamien rajaus

Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Taajamarajauksella tunnistetaan yhtenäiset ympäristöä tiiviimmin rakennetut kokonaisuudet omiksi yhdyskuntarakenteen yksiköiksi. Koska  perinteinen taajamarajaus antaa suhteellisen väljän tulkinnan taajama-alueesta, on sitä lisäksi tarkasteltu tarkemmin jakamalla taajama-alue tiheään ja harvaan taajama-alueeseen. Taajamien rajaus on kuvattu tarkemmin taajamat ja taajamien rajaus sivulla (ymparisto.fi).

Liiteri-tietopalvelussa eri vuosien taajamat löytyvat karttatasoina ja lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja luokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Taajamien paikkatietoaineiston on avoimesti ladattavana Syken Avoin tieto -palvelussa.

  • Taajamien paikkatietoaineiston kuvaus metatietopalvelussa: YKR-taajama

Kaupunkiseutujen rajaus

Kaupunkiseudut ovat kaupunkikeskuksista ja niitä ympäröivistä vaikutusalueista muodostuvia fyysisiä ja toiminnallisia kokonaisuuksia. Kaikkiaan Suomessa kaupunkiseutuja on 34, joista kolme on niin sanottuja kaksoiskaupunkeja. Kaupunkiseutujen muodostamisen lähtötietoina käytetään yhdyskuntarakenteen seurannan ruututietoja (YKR) ja taajamien rajausta.

Liiteri-tietopalvelussa eri vuosien kaupunkiseutuaineistot löytyvat karttatasoina ja lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja luokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Kaupunkiseutujen paikkatietoaineisto on avoimesti ladattavana Syken Avoin tieto -palvelussa.

Kaupunki-maaseutuluokitus

Kaupunki-maaseutuluokitus on paikkatietopohjainen luokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan seitsemään alueluokkaan. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun. Luokituksen avulla pystytään erottamaan kaupunkialueet maaseutualueista sekä laskemaan tilastoja eri alueluokille ja niiden yhdistelmille. Luokitus on kuvattu tarkemmin kaupunki-maaseutuluokitus -sivustolla (ymparisto.fi).

Liiteri-tietopalvelussa kaupunki-maaseutuluokituksen aineistot löytyvat karttatasoina ja lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja luokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Kaupunki-maaseutuluokituksen paikkatietoaineisto on vapaasti ladattavana Syken Avoin tieto -palvelussa.

Saaristoluokitus

Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan. Saaristoluokituksen päätavoite on tunnistaa ja luokitella Suomen saaristoalueet ja saaristoa olosuhteiltaan muistuttavat manneralueet. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun. Luokitus on muodostettu alueellisella yleistystasolla, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina vähintään seudullisella tai maakunnallisella mittakaavatasolla. Luokituksen avulla saadaan tietoa erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksestä koko maan tasolla. Paikkatietopohjaisen saaristoluokituksen menetelmän ovat kehittäneet Suomen ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa perustuen osaltaan Ubigu Oy:n aiempaan menetelmä- ja aineistokehitykseen.

Alueluokituksen avulla pystytään erottamaan erilaiset saaristoalueet (sisä-, väli- ja ulkosaaristo) ja tunnistamaan saaristomaiset manneralueet, joissa etenkin vesistöjen aiheuttama rikkonaisuus ja sen tuottamat vaikutukset muodostavat tietyiltä olosuhteiltaan saaristoa muistuttavia alueita. Alueluokat ja niiden muodostaminen on kuvattu tarkemmin tämän sivun taustatamateriaaleissa.

Alueluokituksen avulla voidaan laskea tilastoja eri alueluokille ja niiden yhdistelmille. Alueluokituksen soveltamisessa on keskeistä sen käyttö yhdessä muiden aineistojen ja luokitusten kanssa. Alueluokituksesta voidaan laskea tilastotietoa erilaisiin hallinnollisiin alueluokkiin ja muita alueita, kuten taajamia, voidaan luokitella ja tarkastella saaristoluokkien perusteella.

Liiteri-tietopalvelussa aineisto löytyy karttatasona ja lisäksi Liiterin tilastoissa on Saaristoalueet -teema, joka sisältää luokitukseen valmiiksi laskettuja tilastoja väestöstä ja vapaa-ajan asuinrakennuksista. Osa näistä tilastoista on käytössä vain Liiterin sopimuskäyttäjille. Lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja saaristoluokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Saaristoluokituksen paikkatietoaineisto on avoimesti ladattavana Syken Avoin tieto -palvelussa.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet on alueluokittelu, jossa kaupunkiseutujen taajama-alueet jaetaan jalankulku-, joukkoliikenne ja autovyöhykkeisiin muun muassa keskustaetäisyyden ja joukkoliikenteen palvelutason perusteella. Luokittelun avulla voidaan tarkastella taajaman sisäistä yhdyskuntarakennetta ja sen muutoksia. Alueluokittelu perustuu yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 250 x 250 metrin ruutuaineistoihin sekä digitaalisiin joukkoliikenteen aikataulu- ja reittiaineistoihin. Alueluokittelu on kuvattu tarkemmin yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet sivulla (ymparisto.fi).

Liiteri-tietopalvelussa yhdyskuntarkakenteen vyöhykkeiden aineistot löytyvat karttatasoina ja lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja luokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden paikkatietoaineisto on vapaasti ladattavana Syken Avoin tieto -palvelussa.

Taajamien asuinalueet

Asuinaluerajaus kuvaa taajamien asuttuja alueita ja on jaettu kolmeen luokkaan talotyypin ja rakentamisen tehokkuuden mukaan: kerrostaloalueisiin, pientaloalueisiin sekä harvaan pientaloasutukseen. Asuinalueella tarkoitetaan fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta, joka sisältää asuinkorttelien lisäksi kävelyetäisyydellä olevia julkisia ja kaupallisia palveluja, kuten päivittäistavarakauppoja, päiväkoteja, kouluja, puistoja ja virkistysalueita. Pien- ja kerrostaloalueet ovat varsinaisia taajamien asuinalueita, kun taas harva pientaloasutus ei muodosta selkeitä kokonaisuuksia omine lähipalveluineen vaan on rakenteeltaan hajanaista. Asuinalueiden muodostamisen lähtötietoina käytetään yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän ruututietoja (YKR) ja taajamien rajausta.

Liiteri-tietopalvelussa asuinalueiden aineistot löytyvat karttatasoina ja lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja luokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Asuinalueiden paikkatietoaineisto on vapaasti ladattavana Syken Avoin tieto -palvelussa.

  • Asuinalueiden paikkatietoaineiston kuvaus metatietopalvelussa: Asuinalueet

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

  • palvelunimi@syke.fi [palvelunimi=alu_tuki]
Julkaistu 16.5.2023 klo 14.40, päivitetty 14.5.2024 klo 9.51
Aihealue:
Kohderyhmä: