Useimmin kysytyt kysymykset: Asemakaavan seurantalomake

Kunnan käyttäjätunnus

Mikä on kunnan käyttäjätunnus asemakaavan seurantalomakkeen tallennukseen?
Ympäristöministeriö lähetti vuonna 2003 kaikkiin kuntiin kirjeen, jossa oli käyttäjätunnus ja salasana. Ensimmäisellä käyttökerralla kunnan tulee tallentaa yhteyshenkilönsä tiedot ja vaihtaa alkuperäinen salasana TYVI-operaattorin verkkopalvelussa. Jokaisella kunnalla on yksi yhteinen tunnus, jota voi käyttää useampi henkilö. Mikäli yhteyshenkilö vaihtaa salasanan, on hänen kerrottava se muille asemakaavan seurantalomakkeen tallentajille kunnassa. Jos kunnassa halutaan käyttää erillisiä esim. henkilökohtaisia tunnuksia, voidaan se tehdä aktivoimalla konsulttitunnuksia ja valtuuttamalla ne kunnan tunnuksilla (ks. kohdat "Kaavoituskonsultin käyttäjätunnus" ja "Konsultin tai aluearkkitehdin valtuuttaminen"). Mikäli tunnus unohtuu, sitä voi kysyä TYVI-operaattorilta (ks. teknisen opastuksen yhteystiedot kohdasta "Neuvonta").

Kaavoituskonsultin käyttäjätunnus

Miten kaavoituskonsultti aktivoi käyttäjätunnuksen asemakaavan verkkolomakkeelle?
Kaavoituskonsultti aktivoi itselleen käyttäjätunnuksen TYVI-operaattorin verkkopalvelun https://www.tyvi.fi/ etusivun alareunassa olevan Ympäristöministeriö-linkin kautta. Valitaan Asemakaavan seurantalomake -otsikon alta kohta "Konsulttitunnuksen aktivointi". Konsultilla voidaan käyttää yhtä yhteistä tunnusta tai useampia esim. henkilö- tai paikkakuntakohtaisia tunnuksia. Jotta konsulttitunnuksella voi tallentaa asemakaavan seurantalomakkeelle tietoja, on sen jälkeen niiden kuntien, joiden asemakaavoista tietoja tallennetaan, annettava valtuutus (ks. kohta "Konsultin tai aluearkkitehdin valtuuttaminen"). Mikäli tunnus unohtuu, sitä voi kysyä TYVI-operaattorilta (ks. teknisen opastuksen yhteystiedot kohdasta "Neuvonta").

Miten yrityksen nimi ja Y-tunnus muutetaan yhteystietoihin?
Konsultti ei voi itse vaihtaa yhteystietojen päivittämisen yhteydessä yrityksen nimeä eikä Y-tunnusta, vaan muutokset tulee pyytää TYVI-operaattorilta. (ks. teknisen opastuksen yhteystiedot kohdasta "Neuvonta".)

Aluearkkitehdin käyttäjätunnus

Miten aluearkkitehti saa käyttäjätunnuksen verkkolomakkeen tallennukseen?
Aluearkkitehti voi joko aktivoida itselleen konsulttitunnuksen tai käyttää suoraan kuntakohtaisia tunnuksia. Aluearkkitehti aktivoi konsulttitunnuksen kuten edellä (ks. kohta "Kaavoituskonsultin käyttäjätunnus") on kuvattu ja sen jälkeen valtuutus tehdään kunnan tunnuksilla (ks. seuraava kohta "Konsultin tai aluearkkitehdin valtuuttaminen"). Konsulttitunnuksen aktivoinnin etuna on se, että kirjautuessaan TYVI-palveluun etusivulta aluearkkitehti pääsee samalla kaikkien valtuuttaneiden kuntien lomakkeisiin ja yhteystietoja voi ylläpitää konsulttitunnuksella.

Konsultin tai aluearkkitehdin valtuuttaminen

Miten kunta valtuuttaa konsultin tai aluearkkitehdin verkkolomakkeidensa täyttöön?
Sen jälkeen kun konsultti tai aluearkkitehti on aktivoinut tunnuksen TYVI-operaattorin sivuilla, voidaan kunnan tunnuksella antaa valtuutus sen seurantalomakkeisiin. Huom. valtuuttamisen paikka on muuttunut loppuvuodesta 2021, ei tehdä enää sivun alareunassa olevan Ympäristöministeriö-linkin kautta. Valtuutus tehdään TYVI-operaattorin verkkopalvelussa etusivulta https://www.tyvi.fi/ kirjautumalla sisään kunnan omalla tunnuksella. Sitten edetään vasemman yläkulman Konsulttien valtuutus -linkistä ja valitaan alasvetovalikosta konsultit tai aluearkkitehdit, joille tehdään valtuutus kunnan lomakkeisiin Lisää-painikkeella. Kunnan lomakkeiden käyttöön valtuutetut näkyvät sivun ylälaidassa listana ja valtuutuksia voi poistaa niiden perässä olevilla napeilla. Työnjaosta lomakkeiden täyttämisessä sovitaan kunnan, konsultin ja aluearkkitehdin kesken (ks. kohta "Kuka täyttää lomakkeen").

Yhteystietojen ja salasanan vaihtaminen

Miten päivitän yhteyshenkilön tiedot tai vaihdan salasanan?
Ensimmäisellä käyttökerralla tallennetaan yhteyshenkilön tiedot ja salasana TYVI-operaattorin verkkopalvelussa. Sen jälkeen käyttäjätiedot on syytä pitää ajantasalla, jotta ongelmatilanteista voidaan ottaa yhteyttä ja lähettää järjestelmää koskevat tiedotteet tallentajille. Kirjauduttaessa TYVI-palvelun etusivulta https://www.tyvi.fi/ asemakaavan seurantalomakkeelle, näkyvät käyttäjän tiedot vasemman yläkulman linkistä. Samassa paikassa voi muuttaa yhteystietoja ja salasanan. Huom. yhteystietojen päivittämisen ja salasanan vaihdon sijainti on muuttunut loppuvuodesta 2021, ei tehdä enää sivun alareunassa olevan Ympäristöministeriö-linkin kautta. Yhteyshenkilön tulee kertoa vaihtunut salasana organisaatiossaan muille asemakaavan seurantalomakkeen tallentajille, jos he käyttävät yhteistä tunnusta.

Kuka täyttää lomakkeen

Kuka täyttää asemakaavan seurantalomakkeen?
Kunta vastaa lomakkeen täyttämisestä. Jos kaavan laatii konsultti, voi kunta valtuuttaa sen lomakkeen täyttöön. Myös aluearkkitehti voi hoitaa lomakkeen täyttämisen kunnan puolesta. Samasta kaavasta lomake voidaan täyttää myös yhteistyössä siten, että kunta täyttää vain tietyt esim. kaavan käsittelyvaiheita koskevat tiedot. Työnjaosta, mikä taho huolehtii mistäkin osiosta, on sovittava yhdessä. Kunta tekee valtuutuksen TYVI-operaattorin sivuilla, (ks. ohjeet kohdasta "Konsultin tai aluearkkitehdin valtuuttaminen").

Milloin täytetään

Milloin seurantalomake täytetään?
Lomakkeen täyttämisen voi aloittaa heti kaavan tultua vireille. Lomake on kuitenkin täytettävä valmiiksi viimeistään, kun asemakaava on hyväksytty ja muu siihen liittyvä aineisto lähetetään tiedoksi ELYn (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) ympäristövastuualueelle. Lomake tulee täyttää siis ennen kuin kaava tulee lainvoimaiseksi eikä mahdollisten valitusten käsittelyä odoteta.

Tietoja lomakkeelle voi lisätä vähitellen kaavaprosessin eri vaiheissa ja lomake pysyy keskeneräisten listassa. Kun kaava on hyväksytty ja kaikki kyseisestä kaavasta tarpeelliset tiedot on tallennettu lomakkeelle, voi käyttäjä siirtää lomakkeen täytettyjen listaan. Siirtopainike näkyy vain, jos asemakaavan hyväksymistiedot (päiväys, hyväksyjä ja hyväksymispykälä) on tallennettu. Tarvittaessa lomakkeen voi myöhemmin siirtää takaisin keskeneräisiin. Kaikista hyväksytyistä asemakaavoista on täytettävä ajoissa seurantalomake, silloin lomakkeet joissa kaavan hyväksymispäiväys on tallennettu ehtivät kaavoituksen vuositilastoon Elinympäristön tietopalvelu Liiterin Tilastot-osaan. Lomake otetaan mukaan tilastoon riippumatta siitä, onko se keskeneräisten vai täytettyjen listassa.

Kuntajaon muutokset

Miten kuntajaon muutokset on huomioitava seurantalomakkeen käytössä?
Yhdistyville kunnille ja niiden valtuuttamille kaavoituskonsulteille toimitetaan vuoden vaihteessa erillinen ohje. Kuntien yhdistymisten ja lakkautusten edellyttämät muutokset käyttäjätunnuksiin ja lomakkeisiin tehdään alkuvuonna, ilmoitettavan aikataulun mukaan. Lisätietoja kuntajaon muutosten vaikutuksista seurantalomakkeen käyttöön saa Sykestä (ks. Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonnan yhteystiedot kohdasta "Neuvonta").

Ranta-asemakaavat

Täytetäänkö myös ranta-asemakaavasta seurantalomake?
Kyllä. Lomake täytetään kaikista hyväksytyistä asemakaavoista, joita myös ranta-asemakaavat ovat. Maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan vuonna 2000 eri detaljikaavatyypit yhdistyivät yhdeksi kaavamuodoksi.

Vaiheasemakaavat

Täytetäänkö myös vaiheasemakaavasta seurantalomake?
Kyllä. Lomake täytetään kaikista hyväksytyistä asemakaavoista, myös vaiheasemakaavoista. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.5.2017 voimaan tulleen 50 §:n muutoksen myötä asemakaavamuutos on mahdollista laatia myös vaiheittain tiettyä osakokonaisuutta tai osakokonaisuuksia koskien. Vaiheasemakaavat ovat päällekkäin voimassa muun asemakaavan alueella.

Kumottavat kaava-alueet

Jos asemakaava-aluetta kumotaan, miten lomake täytetään?
Kumottavan kaava-alueen numerotiedot huomioidaan lomakkeella negatiivisina. Mikäli kyseessä on pelkästään kumoava kaavaprosessi, annetaan luvut negatiivisina. Jos samassa kaavaprosessissa sekä osoitetaan aluevarauksia että poistetaan kaava-aluetta toisaalta, lasketaan lisäykset plussina ja vähennykset miinuksina. Näin säilyy logiikka lomakkeen sisällä ja vuosittaisissa tilastoyhteenvedoissa.

Perustiedoissa kaava-alueen pinta-alaksi merkitään ko. kaavalla osoitettavan ja kumottavan pinta-alan erotus. Samoin kaavan aluevaraukset kirjataan negatiivisina kumottavalla kaava-alueella ja ne tallennetaan negatiivisina myös muutos-sarakkeisiin, joihin lisäksi lasketaan mukaan jäävän kaava-alueen lisäys/vähennys verrattuna samalla alueella olevaan edelliseen kaavan tilanteeseen. Näin aluevarauksista ja niiden muutoksista laskettavat summat saadaan täsmäämään perustietoihin syötettävien kaavan pinta-alojen kanssa: esim. aluevarausten muutokset yhteensä on sama luku kuin uusi kaavan pinta-ala. Esimerkkikuvat kumottavan asemakaava-alueen täyttämisestä lomakkeelle:

Täytetyn lomakkeen lähettäminen

Tarvitseeko täytetty lomake lähettää valtion ympäristöhallinnolle?
Yksittäistä lomaketta ei lähetetä, vaan se liitetään asemakaavan selostukseen (ks. seuraava kohta "Asemakaavan selostuksen liite"). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 §:n mukaan kunnan tulee lähettää viivytyksettä kaavan hyväksymistä koskeva päätös ja kaava-asiakirjat tiedoksi ELYn (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) ympäristövastuualueelle.

Verkkolomaketta ei tarvitse toimittaa erillisenä, koska TYVI-operaattorilta kopioidaan automaattisesti joka yö kaikki muuttuneet tiedot valtion ympäristöhallintoon. Lomakkeille täytetyt tiedot näkyvät seuraavana päivänä Elinympäristön tietopalvelu Liiterin kaikille käyttäjille. Myös keskeneräisesti täytetyt lomakkeet näkyvät Liiterissä. Vuoden aikana hyväksytyistä asemakaavoista täytettyjen lomakkeiden tiedot sisällytetään kaavoituksen vuositilastoon Liiterin Tilastot-osaan.

Voiko seurantalomakkeen tiedot toimittaa sähköisenä?
TYVI-operaattorin palvelussa on mahdollisuus toimittaa hyväksytyn asemakaavan seurantalomaketiedot siirto-skeeman mukaisena xml-tiedostona. Skeema, ohjeet ja esimerkki:

Asemakaavan seurantalomakkeen xml-tiedosto tuotetaan kunnassa esim. KuntaGML/KRYSP-toteutuksella, lisätietoja Kuntien paikkatietopalvelu (Nosto Consulting, Suomen Kuntaliitto):

Asemakaavan selostuksen liite

Liitetäänkö täytetty lomake asemakaavan selostukseen?
Kyllä. Täytetty asemakaavan seurantalomake tulee olla jokaisen asemakaavaselostuksen liitteenä. Jos selostus on laadittu sähköisenä, voidaan myös lomake liittää sähköisessä muodossa. Asemakaavan TYVI-verkkolomakkeesta saa selostuksen liitteen joko paperitulosteena tai sähköisenä.

Yleiskaavan seurantalomake

Onko yleiskaavoille myös seurantalomake?
Ei. Toistaiseksi yleiskaavoista ei kerätä seurantatietoja yhdenmukaisella lomakkeella kuten asemakaavoista.

Tallennettujen tietojen käyttö

Mihin tallennettuja tietoja käytetään ja missä ne näkyvät?
Kunta tai sen valtuuttama käyttäjä saavat kunnan asemakaavakohtaiset seurantatiedot TYVI-operaattorin palvelusta mm. kaavaselostuksen liitteeksi. TYVI-verkkopalveluun ja aiemmin excel-muotoisilla asemakaavan seurantalomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. TYVI-operattorin selainpalveluun tallennetut tiedot päivittyvät ympäristöhallinnon tietokantaan kerran vuorokaudessa. Asemakaavan seurantalomakkeella kerättävien tietojen käyttötarve on kuvattu tietosuojailmoituksessa:

Lomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osassa. Liiterissä tiedoista voi laatia myös ajantasaisia yhteenvetoja, ja kunnissa voidaan seurata oman kaavoitustilanteen kehittymistä ja saada vertailun pohjaksi tietoja muista kunnista ja alueista. Asemakaavojen seurantalomakkeiden hakuohjeita:

Lisäksi Liiterin Tilastot -osassa voi selata kaavoituksen seurannan vuositilastoja, joihin myös ajoissa toimitetut asemakaavan seurantalomakkeet sisällytetään:

Tietoja käytettäessä on mainittava lähteenä järjestelmä, päiväys ja aineiston yhteydessä mainitut muut tietolähteet kuten kunnat. Liiteriä voi käyttää vieraana tai kirjautumalla palveluun sopimusasiakkaana.

Liiteristä saatavista asemakaavoituksen yhteenvedoista on laadittu valmiita kuvaajia:

Mikä seurantalomake

Mikä on asemakaavan seurantalomake?
Asemakaavan seurantalomake kertoo tiivistetysti asemakaavan sisällön ja muutoksen aiempaan kaavatilanteeseen. Kaikista hyväksyttävistä asemakaavoista on täytettävä seurantalomake, kuten Asemakaavan selostus -oppaassa (MRL 2000 -julkaisusarja, nro 3) edellytetään:

Asemakaavoituksen seurannassa on 1970-luvulta lähtien ollut käytössä tilastolomake. Valtion ympäristöhallinto seuraa kaavoitusta järjestelmällisesti kokoamalla kunnista saaduista lomakkeista vuosittain tilaston. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen vuonna 2000 vaikutti seurantalomakkeen tietosisältöön, ja paperinen lomake muutettiin ensin excel 97 -muotoiseksi ja sittemmin selainpohjaiseksi TYVI-operaattorin verkkopalveluun. Asemakaavan seurantalomakkeen kuvaus löytyy metatietopalvelusta.

Missä seurantalomake

Mistä löytyy täytettävä asemakaavan seurantalomake?
Asemakaavan seurantalomake täytetään nykyään TYVI-palvelussa. Kunnat, kaavoituskonsultit ja aluearkkitehdit voivat käyttää lomaketta TYVI-verkkopalvelussa kirjautumalla sen sivuilla https://www.tyvi.fi/.

Mikä TYVI-operaattori

Mikä on asemakaavan seurantalomaketta ylläpitävä TYVI-operaattori?
Asemakaavoituksen seurantatiedonkeruu kunnista valtion ympäristöhallinnolle on ulkoistettu valtiovarainministeriön konseptin mukaisesti ns. TYVI-operaattorille (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä). Ympäristöhallinnon TYVI-operaattorina toimii Posti Group -konserniin kuuluva Posti Messaging (sitä ennen OpusCapita, entinen Itella Informaatio, aiemmin Elma Oyj Electronic Trading). Asemakaavan seurantalomake täytetään TYVI-operattorin sivuilla ja tiedot toimitetaan ympäristöhallintoon joka yö.

Koulutus

Onko lomakkeen käytöstä koulutusta?
Syke ei järjestä erillistä koulutusta asemakaavan seurantalomakkeen käytöstä. Mutta vuosittain pidetään perinteinen Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari.

Eri käyttäjäryhmiä koulutetaan muiden tilaisuuksien yhteydessä ympäristöhallinnossa ja muualla.

Asemakaavojen seurantalomakkeiden hakuohjeita on lisäksi Liiterin käyttöohjeissa ja ohjevideo YouTube-kanavalla (ks. "Tallennettujen tietojen käyttö").

Neuvonta

Miten täytän seurantalomakkeen?
Asemakaavan seurantalomakkeen jokaisella näytöllä on yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Kaikista hyväksytyistä asemakaavoista tulee täyttää seurantalomake, vaikka kaavasta olisi tehty valitus. Asemakaavan seurantalomakkeessa tulee olla täytettynä hyväksymistiedot, jotta lomake voidaan tallentaa täytetyksi ja tiedot tulevat mukaan vuosittain tehtävään valtakunnalliseen Kaavoituksen seurannan vuositilastoon. Ranta-asemakaavasta tulee täyttää rantatiedot ja maanalaisista kaavoista maanalaiset tiedot, jotta järjestelmä tunnistaa kaavatyypin oikein. Esimerkkikaava ohjeineen neuvoo lomakkeen täyttämisen perusasiat.

Mistä saa opastusta lomakkeen käyttöön?
Neuvonta asemakaavan seurantalomakkeen sisällön täyttämiseen valtion ympäristöhallinnossa:

Suomen ympäristökeskus Syke

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta
sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi=alu_tuki]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) ympäristövastuualueet opastavat toimialueensa kuntia ja kaavoituskonsultteja sekä aluearkkitehteja
Kuntaluettelo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueista

TYVI-operaattori Posti Messaging opastaa asemakaavan seurantalomakkeen teknisissä ongelmissa:
sähköposti: palvelunimi@posti.com [palvelunimi=messaging.fi]
puh. +358(0) 9 5846 6200
Palveluaika palvelupyynnöille on arkisin klo 8:00-16:00
Teknisten ongelmien ja tuotannon virhetilanteiden valvonta 24/7

Saavutettavuus

Onko lomakkeen TYVI-palvelu saavutettava julkisena verkkopalveluna?

TYVI-tallennussovelluksen saavutettavuutta on parannettu elokuussa 2022. Saavutettavuus parani erityisesti asemakaavan selostuksen liitelomakkeessa, jonka pdf-versio muutettiin täyttämään kriteerit. Edellinen käyttöliittymän tekninen uudistus toteutettiin loppuvuodesta 2021. Lisätietoja saavutettavuusselosteesta:

 

Julkaistu 14.10.2022 klo 8.48, päivitetty 11.9.2023 klo 10.46
Kohderyhmä: