Merien saastuminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) tutkii ja seuraa haitallisia aineita meriympäristössä, polaarimerien ja merijään mikrobiyhteisöjä, biopohjaisten muovien hajoamista sekä biogeokemiallisia ainekiertoja ja niihin liittyviä prosesseja. Osaamisemme kattaa ekotoksikologian, mikrobiekologian, molekyylibiologian, biogeokemian, merikemian, vedenalaisen melun ja hydroakustiikan tutkimusalat.

Toimimme asiantuntijoina Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen ekologisten vaikutusten arvioinnissa ja osallistumme aktiivisesti öljyä koskeviin tutkimuksiin. Tutkimme öljyjen hajoamista eri olosuhteissa ja prosessiin liittyviä mikrobiyhteisöjä. Keskeistä toiminta-aluettamme ovat myös haitallisten aineiden vaikutustutkimukset, koskien öljyn lisäksi esimerkiksi mikromuoveja ja Itämeren pohjan sotamateriaalien sisältämiä myrkyllisiä kemikaaleja.

Seuraamme kansallisen merenhoidon seurantaohjelman mukaisesti haitallisten aineiden pitoisuuksia ja biologisia vaikutuksia sekä rannikko- että avomerialueiden kaloissa, sekä vedenlaista melua. Osallistumme aktiivisesti haitallisiin aineisiin liittyvien seuranta-, arviointi- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen.

Sukeltaja meren pohjassa, vesi on sakeaa ja edessä ui kirkas meduusa.
Kuva: Anu Lastumäki

Keskeisimmät hankkeet

 • Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella (MAAMERI) 
  Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan kuuluvassa hankkeessa tutkitaan laajassa kotimaisessa yhteistyössä Saaristomereen maalta tulevan ravinnekuormituksen (erityisesti fosforin) kulkeutumista ja vaikutuksia rannikko-avomerigradienteilla ja kehitetään vesien- ja merenhoidon työkalujen tietopohjaa ravinnekuormituksen vaikutusten seurantaa varten.
 • Kemialliset taisteluaineet Itämeressä: biotransformaatiotuotteet ja niiden toksisuus (WARTOX)
  Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkitaan Itämeren pohjan mikrobiyhteisöjen tuottamia, taisteluaineista peräisin olevia hajoamistuotteita sekä niiden kertyvyyttä ja myrkyllisyyttä vesieliöissä.
 • Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä – hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD) 
  Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkitaan biohajoavien biomuovien hajoamisnopeuksia, biofilmiyhteisöjen muodostumista, toiminnallisia strategioita ja hajottajaentsyymejä muovien pinnoilla neljässä eurooppalaisessa rannikkoekosysteemissä käyttäen hyväksi uusimpia mikrobiekologisia molekyylimenetelmiä.
 • Perustuotannon rautarajoitteisuus Eteläisen jäämeren merijään reunavyöhykkeellä – bakteerien merkitys raudan kierrossa (IMICROBE) 
  Suomen Akatemian Etelämanner-rahoituksen saaneessa hankkeessa tutkitaan planktisten bakteerien kautta kiertävän raudan roolia perustuotannon säätelyssä Eteläisellä jäämerellä. Hankkeen tutkimuksia tehdään kansainvälisessä yhteistyössä tutkimusristeilyillä Afrikan ja Australian mantereiden ja jään reunan välisillä alueilla.
 • Öljyonnettomuuden merkittävyyden arvioinnin ympäristökriteerit (ÖLARVI)  
  Euroopan meri- ja kalastusrahaston tukeman hankkeen tavoitteena on tuottaa kansallinen kriteeristö Suomen talousvyöhykkeellä tapahtuvien tahallisten öljypäästöjen ympäristövaikutuksien arvioinnille. Hankkeen tuotteita voidaan käyttää myös öljyonnettomuuksien vaikutuksien arvioinnissa.
 • Decision Aid for Marine Munitions - Practical Application (DAIMON 2)
  Hankkeessa tutkitaan Itämeren pohjan sotamateriaalien ympäristöriskiä sekä perehdytetään kansallisia viranomaisia DAIMON-emohankkeessa kehitetyn päätöksentekotyökalun käyttöön.

Julkaisuja

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.40, päivitetty 13.1.2023 klo 14.05
Kohderyhmä: