Meren tila ja seuranta

Suomen merensuojelua ja -hoitoa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja EU. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tehtävänä on koordinoida merenhoitoon liittyvää tiedon tuottamista ja kokoamista sekä vastata merenhoidon raportoinnista ympäristöministeriölle.

Tuotamme tietoa, jonka avulla päättäjät saavat kokonaiskuvan Itämeren tilasta ja sen muutoksista. Kansainvälisenä yhteistyönä määrittellään indikaattoreita, joiden avulla voidaan kuvata meriympäristön yleistä ekologista tilaa ja ihmisen aiheuttamaa kuormitusta.

Vedenalaista merimaisemaa.
Kuva: Ilkka Lastumäki

Meriseurannat luovat pohjan päätöksenteolle

Syke kerää pitkäaikaisia havaintosarjoja avomeren kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista vedessä, eliöstössä ja pohjasedimentissä. Avomeriseurannan lisäksi Syke seuraa eteläisten rannikkovesiemme tilaa ja koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY -keskukset) toteuttamaa rannikkovesien tilaseurantaa. Seurannat sisältyvät Suomen merenhoidon seurantaohjelmaan.

Seurantatietoon perustuvat tila-arviot ja tutkimukset muodostavat perustan merensuojelun päätöksenteolle. Pitkäaikaisten havaintosarjojen avulla seurataan muun muassa rehevöitymisen, haitallisten aineiden ja ilmaston muuttumisen vaikutuksia meriluontoon. Aineistot mahdollistavat meren tilan kokonaisvaltaiset arviot. Niitä käytetään myös mallinnettaessa meren tilan tulevaa kehitystä, ja niiden avulla arvioidaan tehtyjen suojelutoimenpiteiden tehokkuutta ja uusien toimenpiteiden tarvetta.

Kuva: Ilkka Lastumäki

Meriympäristön seurantaohjelma uudistetaan 6 vuoden välein. Seurantaohjelmaan kuuluvat:

Syke vastaa myös 6 vuoden välein julkaistavan seurantatietoon pohjautuvan Suomen meriympäristön tila -raportin kokoamisesta.

Keskeisimmät hankkeet

 • Ehdotus Itämeren uudeksi seurantaohjelmaksi (BONUS FUMARI) 
 • BONUS SEAM - towards streamlined Baltic Sea environmental assessment and monitoring
 • European Topic Center on Inland, Coastal and Marine waters
  Hanke tukee EEA:ta vesianalyyseissä ja -raporteissa. SYKE on mukana meriasioissa ja analysoi myös valuma-alueen merkitystä meriympäristölle. (Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ); SYKE Samuli Korpinen)
 • Cumulative impact assessment of marine benthic habitats (CARAMBHA) 
  Ruotsin meriviraston tilaama hanke, jossa kehitetään EU:n MSD:n mukaista menetelmää merenpohjan elinympäristöjen tilan arvioimiseksi. (Samuli Korpinen)
 • Merenhoidon koordinaatio 
  YM-rahoitteinen jatkuva hanke merenhoidon asiantuntijoiden työn tukemiseksi (seurantaohjelma, tila-arvio ja toimenpideohjelma). (Samuli Korpinen)
 • Meriavain 
  Hanke  tuottaa tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialueilla. (Kirsi Kostamo)

Julkaisuja

Työkalut

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.33, päivitetty 6.4.2023 klo 12.40
Aihealue:
Kohderyhmä: