Uusi selvitys arvioi soidensuojelun etenemistä ja tarvittavia jatkoaskelia

Tiedote 26.5.2021 klo 10.00

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat

Ympäristöministeriön asettama soidensuojelutyöryhmä teki vuonna 2015 ehdotuksen soidensuojelun täydentämisestä. Ehdotus sisälsi 755 luonnonarvoiltaan merkittävää ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävää suoaluetta, yhteispinta-alaltaan noin 117 000 hehtaaria. Uusi selvitys tarkastelee soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana.

Korpi
Kiviperän korpi Saarijärvellä on pysyvästi suojeltu soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde ja merkittävä uhanalaisten korpiluontotyyppien esiintymispaikka. Kuva Timo Kypärä.

Suomen suoluonnon tila on heikentynyt pääosin ojitusten vuoksi, ja yli puolet suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Etelä-Suomessa suojeltujen soiden osuus on vain muutamia prosentteja ja ojituksen osuus yli 75 prosenttia suoalasta.

Juuri ilmestyneessä tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisten paikkatietoaineistojen avulla soidensuojelun toteutumista vuosien 2015–2020 aikana, ja arvioidaan vapaaehtoisten suojelukeinojen vaikuttavuutta. Lisäksi tarkastellaan kohteiden ja niiden lähiympäristön tilassa tapahtuneita muutoksia.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kokonaisalasta oli valtionmaita noin 36 000 hehtaaria, jotka suojeltiin lakisääteisesti tai Metsähallituksen omalla pysyvällä päätöksellä vuosina 2015–2016. Muiden omistajien noin 81 000 hehtaarista on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla pysyvästi noin 8 300 ha. Määräaikaisia, kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia ympäristötukisopimuksia on tehty noin 500 ha alalle. Kokonaan turvaamatta on noin 63 700 ha soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden soita.

Monen arvokkaan suoluontokohteen luontoarvot ovat heikentyneet

Vuonna 2015 valmistuneen täydennysehdotuksen jälkeen ehdotuksessa mukana olevien kohteiden tilassa on tapahtunut muutoksia. Kohteille on tehty hakkuuilmoituksia noin 3 500 hehtaarin alalle. Muita kohteiden tilaan heikentävästi vaikuttavia muutoksia ovat olleet kunnostusojitukset ja metsäteiden parannukset. Suojeltujen kohteiden ojitettuja osia on toisaalta ennallistettu noin 500 ha.

Graafi soidensuojelun tilanteesta
Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutuminen vuosina 2015–2020.

Valtion rahoitus luonnonsuojelutoimiin oli tarkastelujakson alkuvuosina varsin niukkaa ja vapaaehtoinen soidensuojelu eteni aluksi hitaasti etenkin niillä yksityisillä soilla, joilla on useita maanomistajia. Nykyisen hallituskauden lisäresurssit luonnonsuojeluun ovat tehostaneet soiden suojelua. Yksityisten soiden suojeluala oli vuonna 2020 kaksinkertainen verrattuna aiempien neljän vuoden aikana suojeltuun pinta-alaan. Ympäristöministeriö pyrkii uuden Helmi-elinympäristöohjelman avulla edistämään entistä paremmin soiden suojelua, ennallistamistoimia, vesien palautuksia suojelusoille sekä soihin liittyviä selvityksiä ja seurantaa.

Keskeisimmät toimet soidensuojelun edistämiseksi jatkossa ovat riittävän rahoituksen ja henkilöresurssin turvaaminen ELY-keskuksissa soidensuojelun toteutukseen, soidensuojelun vapaaehtoisen toteutuksen keinovalikoiman monipuolistaminen ja eri keinojen vaikuttavuuden tutkimus, viestinnän lisääminen sekä suojeltujen soiden verkoston täydentäminen myös muilla kuin soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilla.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 052, kaisu.aapala@syke.fi

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 333, aulikki.alanen@ym.fi

Lue aiheesta lisää

 

 


Kohderyhmä: