Sammaltyöryhmä

Sammaltyöryhmä on Suomen ympäristökeskuksen SYKEn yhteydessä toimiva asiantuntijaryhmä. Ryhmän jäsenet ovat luonnontieteellisten museoiden, yliopistojen, SYKEn ja Metsähallituksen sammalasiantuntijoita sekä sammalharrastajia.

Työryhmä muodostaa asiantuntijaverkoston, jonka välityksellä ajantasainen tieto uhanalaisista sammalista saadaan niiden parissa työskenteleville tutkijoille, ympäristö- ja metsäsektorin virkamiehille ja asiantuntijoille, harrastajille sekä viestinnän avulla suurelle yleisölle. Työryhmä toimii yhteistyössä Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen Luontoympäristökeskuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden, ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueiden, Metsähallituksen luontopalveluiden, yliopistojen ja luonnontieteellisten museoiden, Suomen sammalseura ry:n sekä yksittäisten harrastajien, tutkijoiden ja luontokonsulttien kanssa.

Sulajoja Utsjoki

Suomen suurin lähde Sulaoja Utsjoella on kalkkihuurresammalen (Palustriella commutata EN) tärkeä kasvupaikka. © Riikka Juutinen.

Pohjannuijasammal

Pohjannuijasammalen (Meesia hexasticha CR) voi löytää isojen jokien ravinteisilta sorarannoilta. © Riikka Juutinen.

Uhanalaisuuden arvioinnit

Uhanalaisuuden arviointeihin tarvittavien tietojen kokoaminen ja päivittäminen on ryhmän keskeinen tehtävä. Ryhmä valmistelee sammalten uhanalaisuustarkastelun kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n arviointikriteerien pohjalta. Tärkeä työväline on ympäristöhallinnon LajiGIS -tietojärjestelmä, jonne varmennetut havainnot uhanalaisista lajeista kootaan. Järjestelmässä on yli 70 000 havaintotietoa sammalista. Tietojärjestelmään tallennetut havainnot sisältävät paikkatietoja ja esiintymän elinvoimaisuuden sekä uhkien tarkastelua. 

Tieteellisesti tallennettujen todistenäytteiden merkitys sammalten kartoitus- ja suojelutyössä on suuri. Lajiryhmä on paikoin vaikeasti määritettävä, lajien levinneisyydestä saadaan jatkuvasti uutta tietoa ja taksonominen käsityskin muuttuu. Maastosta kerätyt sammalnäytteet tulee aina tallentaa luonnontieteellisten museoiden kokoelmiin, jotka toimivat havaintotietojen arkistoina ja mahdollistavat määritysten tarkistamisen. Sammaltyöryhmä työskentelee jatkuvasti museonäytteiden etikettitietojen keräämisen ja lajinmääritysten parissa.

isonuijasammal
Isonuijasammalen (Meesia longiseta EN)
näytteenottoa. © Riikka Juutinen.

Asiantuntija-apua

Sammaltyöryhmä tarjoaa asiantuntija-apua uhanalaisten sammalten suojelun, hoidon ja seurannan järjestämisessä sekä näihin liittyvässä sammaltutkimuksessa. Sammaltyöryhmän kautta on mahdollista saada määritysapua uhanalaisille sammallajeille.

Työryhmän sihteeri ja jäsenet osallistuvat mm. 2021 käynnistyneisiin alueellisiin uhanalaisten sammalten suojelu- ja turvaamisneuvotteluihin ja antavat mahdollisuuksien mukaan apua luonnonsuojelulain erityisesti suojeltavien sammallajien esiintymien rajaamisessa. Useat sammalet tarvitsisivat lajikohtaisen suojelusuunnitelman tai sen päivityksen, mutta resursseja tähän ei ole viime vuosina ollut käytettävissä

Työryhmä pyrkii edistämään uhanalaisten sammalten kasvupaikkojen tarkistuksia. Vapaaehtoiset asiantuntijat tarkistavat vuosittain pienen määrän kasvupaikkoja työryhmän rahoitustilanteen salliessa. Vuosittain järjestetään yhteinen syysretkeily, joka on avoin myös sammaltyöryhmän ulkopuolisille asiantuntijoille ja harrastajille.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. Euroopan sammalten suojelukomitean (ECCB), IUCN:n Species Survival Comission (SSC) ja ruotsalaisten, norjalaisten, venäläisten sekä virolaisten sammaltutkijoiden kanssa.

Sammalpostilista

Sammalpostilista on ajankohtaista tietoa sammalista välittävä sähköpostilista. Listalle voivat liittyä kaikki sammalista kiinnostuneet. Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kimmo Syrjäselle, niin pääset mukaan.

Kampasammal
Kampasammal (Helodium blandowii LC, RT)

 © Esa Hankonen.

Kurkiosammal

Kurkkiosammal (Grimmia mollis EN). © Riikka Juutinen.

Lisätietoja

Sammaltyöryhmän puheenjohtaja Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, p. 040 583 5747, etunimi.sukunimi@syke.fi

sihteeri Kati Pihlaja, Kasvimuseo, Biodiversiteettiyksikkö,
20014 Turun yliopisto, p. 041 4342 458, etunimi.sukunimi@utu.fi!

 

Julkaistu 11.6.2013 klo 13.44, päivitetty 6.6.2023 klo 18.08
Kohderyhmä: