Nilviäiset säädöksissä

Taimen ja raakun toukkia.
Jokihelmisimpukan glokidio-toukat loisivat taimenen poikasen kiduksissa talven yli. Jokainen kiduksissa näkyvä valkea piste on yksi glokidio. © Ulla-Maija Liukko.

Luonnonsuojelulaki ja -asetus

Suomessa rauhoitetut nilviäislajit

Luonnonsuojeluasetuksen liitteen 2 rauhoitetut nilviäislajit (LsA 2013/413)

 • jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera
 • kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii
 • kapeasiemenkotilo, Vertigo angustior
 • lettosiemenkotilo, Vertigo geyeri
 • vuollejokisimpukka, Unio crassus

Luonnonsuojelulaissa (39 §) säädetään eläinlajien rauhoittamisesta

Kiellettyä on rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden:

 1. tahallinen tappaminen tai pyydystäminen;
 2. pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen; ja 
 3. tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Selkärangattoman eläimen sellainen pyyntikeino, joka luonnonsuojelun kannalta on haitallinen, on kielletty.

Luonnonsuojelulaissa säädetään uhanalaisista (46 §) erityisesti suojeltavista lajeista (47 §)

Uhanalaiseksi lajiksi voidaan säätää sellainen luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut.

Erityisesti suojeltavaksi lajiksi voidaan säätää sellainen uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rajannut esiintymispaikan ja antanut rajauspäätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille.

Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat nilviäislajit (Luonnonsuojeluasetuksen liite 4 (LsA 2013/413))

Ne uhanalaiset lajit, jotka ovat myös erityisesti suojeltavia, on merkitty luetteloon tähdellä (*).

harmaasulkukotilo
Harmaasulkukotilo Bulgarica cana Sipoo © Pekka Malinen
 • *ahmattikotilo (pikkuahmattikotilo), Merdigera obscura (Ena o.)
 • etelänhernesimpukka, Pisidium supinum
 • *harmaasulkukotilo, Bulgarica cana
 • *hienouurresulkukotilo, Clausilia dubia
 • *isosulkukotilo, Macrogastra ventricosa
 • *jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera
 • *kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii
 • kristallikotilo, Vitrea crystallina
 • lapinsiemenkotilo, Columella columella
 • nystysiruetana, Arion intermedius
 • *soukkasulkukotilo, Ruthenica filograna
 • *suorasuusulkukotilo, Cochlodina orthostoma
 • tunturisiemenkotilo, Vertigo extima
 • vuollejokisimpukka, Unio crassus

EU:n luontodirektiivi

EU:ssa tärkeänä pidettävät lajit, joiden suojelutaso on pyrittävä pitämään suotuisana, on lueteltu luontodirektiivin liitteissä II, IV ja V. Liitteen II lajeille on perustettava suojelualueita (Natura-alueet), liitteen IV lajit vaativat tiukkaa suojelua, mm. niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. Liitteen V lajien hyödyntäminen ei saa vaarantaa lajin suojelutasoa. 

 • jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera (liite II ja V)
 • kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii (liite II)
 • kapeasiemenkotilo, Vertigo angustior (liite II)
 • lettosiemenkotilo, Vertigo geyeri (liite II)
 • vuollejokisimpukka, Unio crassus (liite II ja IV)

Punainen lista 2019

Punaisen listan uhanalaiset lajit arvioidaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien mukaan. Arvioinnilla ei ole lakiin tai muuhun säädökseen verrattavaa asemaa, mutta sen tuloksia käytetään hyväksi säädösvalmistelussa ja suojelu- sekä hoitotoimia suunniteltaessa. Luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisten lajien luettelo mm. päivitetään yleensä uhanalaisuusarvioinnin jälkeen. Kaikki arvioinnissa uhanalaisiksi luokitellut lajit t eivät välttämättä päädy asetuksen luetteloon. Eliölajiston uhanalaisuusarviointi eli Punainen lista on julkaistu Suomessa viimeksi 2019. Sen mukaan Suomessa on neljätoista uhanalaista nilviäislajia ja 20 silmälläpidettävää lajia.

Valovirta, I., Koivunen, A., Könönen, K., Liukko, U-M. & Ormio, H. 2019. Nilviäiset. Julk.: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. s. 317–323.

vuollejokisimpukka - Anton Soinne.
Vuollejokisimpukka (Unio crasus). Kuva: Anton Soinne.

Uhanalaisiksi luokitellut nilviäislajit

 • ahmattikotilo Merdigera obscura EN
 • harmaasulkukotilo Bulgarica cana EN
 • hienouurresulkukotilo Clausilia dubia CR
 • idänsulkukotilo Macrogastra borealis CR
 • isosulkukotilo Macrogastra ventricosa CR
 • jokihelmisimpukka Margaritifera margaritifera EN
 • kalkkisiemenkotilo Vertigo genesii VU
 • kalkkitorvilokotilo Quikella arenaria CR
 • litteäkristallikotilo Vitrea contracta VU
 • nystysiruetana Arion intermedius VU
 • pulleasilokotilo Cochlicopa nitens CR
 • soukkasulkukotilo Ruthenica filograna EN
 • suorasuusulkukotilo Cochlodina orthostoma VU
 • vuollejokisimpukka Unio crassus VU
Jokihelmisimpukka 10-vuotias - Ulla-Maija Liukko
Kuvan jokihelmisimpukka on vain 10-vuotias. Rovaniemi. Kuva: Ulla-Maija Liukko.

Silmälläpidettäviksi (NT) luokitellut nilviäislajit

 • kaksihammaskotilo Perforatella bidentata NT
 • kapeasiemenkotilo Vertigo angustior NT
 • kristallikotilo Vitrea crystallina NT
 • lapinsiemenkotilo Columella columella NT
 • laukkakotilo Oxychilus alliarius NT
 • lettosiemenkotilo Vertigo geyeri NT
 • leveäkiiltokotilo Aegopinella nitidula NT
 • litteäkristallikotilo Vitrea contracta NT
 • luhtakiekkokotilo Anisus leucostoma NT
 • metsäharjaetana Lehmannia marginata NT
 • nappikotilo Helicigona lapicida NT
 • nystysiruetana Arion intermedius VU
 • piikkikotilo Acanthinula aculeata NT
 • pikkusiemenkotilo Vertigo pygmaea NT
 • poimusulkukotilo Macrogastra plicatula NT
 • ruskomerietana Alderia modesta NT
 • syvännehernesimpukka Pisidium dilatatum NT
 • tunturisiemenkotilo Vertigo extima NT
 • viherkiiltokotilo Aegopinella pura NT
 • valkonauhakotilo Euomphalia strigella NT

IUCN uhanalaisuusluokat

CR=äärimmäisen uhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä

Julkaistu 15.6.2016 klo 15.16, päivitetty 6.3.2023 klo 13.34
Kohderyhmä: