Kansallinen IPBES-työryhmä

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2020 kansallisen IPBES-työryhmän yhteydenpitokanavaksi kansainvälisen ja kansallisen IPBES-työn välillä. Työryhmä koostuu ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten toimijoiden edustajista.

Työryhmän tehtävänä on asettamiskirjeen mukaisesti

  • toimia IPBESin kansallisena yhteistyöverkkona,
  • osallistua Suomen kantojen ja näkemysten kokoamiseen ja esittämiseen IPBES-arviointiraporttien luonnoksiin,
  • osallistua IPBESin täysistunnoissa käsiteltävien asioiden valmisteluun,
  • tehdä tunnetuksi IPBESin työtä ja tuloksia Suomessa, sekä
  • edistää suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista IPBES-työhön.

Lisäksi ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä edustamaansa ministeriöön, yliopistoon, organisaatioon tai asiantuntija- ja tutkimuslaitokseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Leif Schulman Suomen ympäristökeskuksesta (29.6.2023 lähtien). Ryhmän sihteeristö on Suomen ympäristökeskuksesta.

Rehevää eteläsuomalaista luonnonmetsää. Kuva Riku Lumiaro.
Evon Kotisten aarnimetsäalueelta löytyy Suomen paksuimpia luonnontilaisia haapoja ja alueella tehdään arvokasta ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustutkimusta.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli perustettiin vuonna 2012 Panama Cityssä Suomen ja 93 muun maan hallitusten toimesta. IPBES on YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin ja sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi, sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä.

Kansainvälinen IPBES-paneeli

  • laatii alueellisia ja globaaleja arviointiraportteja biodiversiteettiä, ekosysteemipalveluita ja niiden yhteyksiä sekä niihin liittyviä yhteiskunnallisia prosesseja koskevan tiedon pohjalta,
  • kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi,
  • edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä
  • mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti.

IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 143 valtiota. Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.

 

Julkaistu 18.11.2022 klo 8.28, päivitetty 27.9.2023 klo 13.11
Kohderyhmä: