Rakentamassa ratkaisuja kestävään yhteiskuntaan

Tutkimme laaja-alaisesti ympäristömuutoksia ja etsimme keinoja ympäristöongelmien ratkaisuun. Tartumme merkittäviin ympäristökysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen riittävyyteen. Työmme keskiössä on luonnon, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus. Ennakoimme tulevaa ja uskallamme kokeilla uusia ratkaisuja. Työskentelemme lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa päättäjien, yritysten, kuntien ja kansalaisten kanssa.

 

Ilmastonmuutos

Etsimme oikeudenmukaisia polkuja kohti hiilineutraalia ja resurssitehokasta yhteiskuntaa. Tuotamme innovaatioita ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Tuemme käytännön ilmastotyötä kunnissa ja maakunnissa tekemällä päästökehitysarvioita ja levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä.

 

Kulutus ja tuotanto

Tuotamme luotettavaa tietoa kestävistä kulutusvalinnoista ja tuotantotavoista kuluttajille, yrityksille ja kunnille sekä ympäristöpoliittisen päätöksenteon tueksi. Edistämme vähähiiliseen kiertobiotalouteen perustuvien ratkaisujen ja toimintamallien kehitystä ja käyttöönottoa. Arvioimme tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaikutuksia ja kehitämme työvälineitä ekologiseen tuotesuunnitteluun. Teemme laaja-alaisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä verkostoissa.

 

Kiertotalous

Arvioimme kiertotalouden kestävyyttä sekä tutkimme kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia, haasteita ja ohjauskeinoja. Tuemme uusien kiertotalousratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tutkimme luonnonvarojen kestävää ja turvallista käyttöä tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikana. Tarkastelemme kiertotalouden mahdollisuuksia talouden eri osa-alueilla.

 

Rakennettu ympäristö

Tuotamme ajankohtaista tietoa yhdyskuntarakenteen muutoksista sekä arvioimme ohjauskeinojen toimivuutta. Kehitämme uusia työkaluja rakennetun ympäristön analysointiin ja ennakoimme sen tulevia kehityspolkuja. Vaikutamme julkisen sektorin ja yritysten päätöstentekoon ja tätä kautta kansalaisten arkeen. Vahvuutenamme ovat laajat tietovarannot ja palvelut.

 

Kaupungistuminen

Vahvistamme kaupunkilaisten roolia kestävän kehityksen toimeenpanijoina ja hyödynnämme kokeilukulttuuria. Tavoitteenamme on tarjota kaupungeille avaimet kestäviin valintoihin. Olemme myös luomassa aluekehityksen toimintamalleja, jotka vastaavat kunkin alueen erityispiirteisiin.

 

Meri

Tutkimme ihmisen toiminnan vaikutusta Itämereen. Tavoitteenamme on pitää eloperäinen hiili ja ravinteet maaperässä ja metsissä. Edistämme ravinteiden ja muovien kierrätystä Itämeren ja vesistöjen kunnostamiseksi. Toimimme asiantuntijana eri kotimaisten ja kansainvälisten lakien ja sopimusten toteutuksessa. Työskentelemme yhdessä Viron ja Venäjän kanssa Suomenlahden meriympäristön hyväksi. Työmme ulottuu myös arktisille merialueille ja kehittyviin maihin.

 

Vesi

Tarkastelemme sisä- ja pohjavesiä yhtenä kokonaisuutena Itämeren kanssa. Seuraamme veden määrää, tilaa ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä kehitämme ratkaisuja vesivarojen käyttöön, hoitoon ja vesiensuojeluun. Tuotamme valtakunnallisella vesistömallilla reaaliaikaisia vesitilanne-ennusteita. Kehitämme työkaluja muun muassa tulvien hallintaan. Tuemme päätöksentekoa vesiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Luonto

Luonnontutkimuksemme tuottaa tietoa niin EU:n luonto- ja lintudirektiivin toimeenpanoa ja seurantaa varten kuin yhteiskunnallisten ekosysteemipalvelu- ja ilmastonmuutosselvitysten perustaksi. Tavoitteenamme on parantaa heikentyneiden elinympäristöjen, erityisesti metsä- ja suoluontotyyppien tilaa. Edistämme ekologisen kompensaation käyttöönottoa. Osallistumme kansainvälisten sopimusten, kuten biodiversiteetti- ja CITES-sopimusten toimeenpanoon.

 

Ympäristötiedon tuotanto

Seuraamme ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia. Uudistamme ympäristötiedon hallintaa tietopohjaisen päätöksenteon tueksi. Autamme päättäjiä ottamaan ympäristötiedon arvon paremmin huomioon. Sovellamme kehittyneitä ja vaikuttavia menetelmiä, kuten syväoppimista, kompleksista optimointia ja keinoälyä, jotka nopeuttavat tiedon hyödyntämistä. Tuemme myös kansalaisten tuottaman tiedon entistä parempaa käyttöä yhteiskunnassa.

 

Lisätietoja

tutkimusjohtaja Eeva Primmer

tutkimusjohtaja
Eeva Primmer
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 5.6.2020 klo 7.31, päivitetty 31.3.2021 klo 8.51

Kohderyhmä: