Kehitämme kumppaneidemme kanssa tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja kestävyysmurrokseen ja kestävän elämän rakentamiseen

Tutkimme laaja-alaisesti ympäristömuutoksia ja etsimme keinoja ympäristöongelmien ratkaisuun. Tartumme merkittäviin ympäristökysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen riittävyyteen. Työmme keskiössä on luonnon, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus. Ennakoimme tulevaa ja uskallamme kokeilla uusia ratkaisuja. Työskentelemme lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa päättäjien, yritysten, kuntien ja kansalaisten kanssa.

Ilmastoratkaisut

Etsimme oikeudenmukaisia polkuja kohti hiilineutraalia ja resurssitehokasta yhteiskuntaa. Tuotamme innovaatioita ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Tuemme käytännön ilmastotyötä kunnissa ja maakunnissa tekemällä päästökehitysarvioita ja levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä.

Kiertotalousratkaisut

Arvioimme kiertotalouden kestävyyttä sekä tutkimme kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia, haasteita ja ohjauskeinoja. Tuemme uusien kiertotalousratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tutkimme luonnonvarojen kestävää ja turvallista käyttöä tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikana. Tarkastelemme kiertotalouden mahdollisuuksia talouden eri osa-alueilla.

Yhdyskuntaratkaisut

Tuotamme ajankohtaista tietoa yhdyskuntarakenteen muutoksista sekä arvioimme ohjauskeinojen toimivuutta. Kehitämme uusia työkaluja rakennetun ympäristön analysointiin ja ennakoimme sen tulevia kehityspolkuja. Vaikutamme julkisen sektorin ja yritysten päätöstentekoon ja tätä kautta kansalaisten arkeen. Vahvuutenamme ovat laajat tietovarannot ja palvelut. Tavoitteenamme on tarjota kaupungeille avaimet kestäviin valintoihin.

Luontoratkaisut

Luonnontutkimuksemme tuottaa tietoa niin EU:n luonto- ja lintudirektiivin toimeenpanoa ja seurantaa varten kuin yhteiskunnallisten ekosysteemipalvelu- ja ilmastonmuutosselvitysten perustaksi. Tavoitteenamme on parantaa heikentyneiden elinympäristöjen, erityisesti metsä- ja suoluontotyyppien tilaa. Edistämme ekologisen kompensaation käyttöönottoa. Osallistumme kansainvälisten sopimusten, kuten biodiversiteetti- ja CITES-sopimusten toimeenpanoon.

Meriratkaisut

Tutkimme ihmisen toiminnan vaikutusta Itämereen. Tavoitteenamme on pitää eloperäinen hiili ja ravinteet maaperässä ja metsissä. Edistämme ravinteiden ja muovien kierrätystä Itämeren ja vesistöjen kunnostamiseksi. Toimimme asiantuntijana eri kotimaisten ja kansainvälisten lakien ja sopimusten toteutuksessa. Työskentelemme yhdessä Viron ja Venäjän kanssa Suomenlahden meriympäristön hyväksi. Työmme ulottuu myös arktisille merialueille ja kehittyviin maihin.

Vesiratkaisut

Tarkastelemme sisä- ja pohjavesiä yhtenä kokonaisuutena Itämeren kanssa. Seuraamme veden määrää, tilaa ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä kehitämme ratkaisuja vesivarojen käyttöön, hoitoon ja vesiensuojeluun. Tuotamme valtakunnallisella vesistömallilla reaaliaikaisia vesitilanne-ennusteita. Kehitämme työkaluja muun muassa tulvien hallintaan. Tuemme päätöksentekoa vesiin liittyvissä kysymyksissä.

Tiedontuotannon laatu

Koordinoimme ja kehittämme kansallisten ympäristöseurantaohjelmien välistä yhteistyötä, kehitämme tutkimusta ja seurantaa tukevia palveluja ja menetelmiä sekä edistämme Syken tutkimusinfrastruktuurien välistä yhteistyötä. Edistämme myös avointa tiedettä ja kehitämme tutkimustiedon tuotannon prosessia. Autamme tiedon käyttäjiä ottamaan ympäristötiedon arvon paremmin huomioon. Yksikön pidemmän ajan tehtävänä on tunnistaa tarkemmin Syken tiedontuotannon ketjujen kokonaisuuden osatekijät ja yhtenäistää niiden laadun kehittämistä.

Yhteiskunnan muutos

Tuotamme tietoa kestävyysmurroksesta yhteiskuntatieteellisen ja poikkitieteellisen tutkimuksen avulla. Tutkimme ja kehitämme tieteen, politiikan ja muun yhteiskunnan välistä vuoropuhelua ja sen vaikuttavuutta. Tarkastelemme kestävyysmurroksen ohjausta, tiedon politiikkaa ja murrospolkuja, toimijuuden uudistumista sekä murroksen oikeudenmukaisuutta.

 

Lisätietoja

tutkimusjohtaja
Eeva Primmer
Suomen ympäristökeskus (Syke)
etunimi.sukunimi@syke.fi

 
Julkaistu 29.1.2018 klo 13.25, päivitetty 7.6.2023 klo 13.47