Tietosuojailmoitus Syken tiedotteiden, uutiskirjeiden ja blogien tilaajien henkilötietojen käsittelystä

Yleistä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidyille henkilöille.

Suomen ympäristökeskuksen Syken tiedotteita, uutiskirjeitä ja blogeja julkaistaan säännöllisesti sidosryhmille asiakaspalveluna. Tällä varmistetaan, että Syken sidosryhmillä on käytettävissä ajantasaista ympäristöön liittyvää tutkimus- ja asiantuntijatietoa oman toimintansa ja päätöksenteon tueksi. Samalla huolehditaan Syken laissa todetusta tehtävästä edistää yleistä ympäristötietoisuutta sekä julkisuuslain edellyttämästä avoimesta julkisen tiedon saannista. Syke tuottaa ajankohtaisia viestintäpalveluita myös yhdessä muiden tahojen kanssa.

Syken keskeisiä sidosryhmiä ovat laajasti yhteiskunnan eri toimijat kansalaisista ja yhteistyökumppaneista valtion ylimpiin päätöksentekijöihin. Myös kansainväliset yhteistyötahot saavat viestintäaineistojen avulla tietoa Syken toiminnasta ja tuloksista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on välittää tilaajille edellä mainittuja viestintätuotteita ja tietojen käsittely on edellytys näiden tuotteiden toimittamiselle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena uutiskirjeiden ja blogien osalta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a) alakohdan mukainen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena tiedotteiden osalta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c) alakohdan mukainen rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. Syke on velvollinen Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain (1069/2009) 1 §:n 2 momentin kohdan 6 mukaan edistämään ympäristötietoisuutta.

Henkilöasiakkaiden tiedoista kerätään sähköpostiosoitteet ja tieto tilattujen tuotteiden kielivalinnoista.

Yhteisrekisterinpitäjät

Syke ja ympäristöministeriö ovat yhteisrekisterinpitäjiä Luonnonkirjo-uutiskirjeen osalta.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Syken, ympäristöministeriön, ARAn pääkäyttäjät sekä palveluiden tuottamiseen osallistuvat yritykset.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisajat

Säilytetään koko asiakkuuden keston ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä voi poistaa tietonsa rekisteristä tilaamansa tuotteen Peruuta-toiminnolla tai verkkopalvelun tilauslomakkeen kautta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat henkilötiedot, pyytää korjaamaan tai oikaisemaan tai poistamaan mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää henkilötietojen poistamista tai vastustaa oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteritiedot on koottu pääosin henkilöiden itse tekeminä tilauksina. Osa tiedoista on koottu julkisten virkatehtävien perusteella yleisistä lähteistä. Henkilöiden suostumukset blogien ja uutiskirjeiden tilausrekisteriin kuulumisesta kerätään henkilötietosuoja-asetuksen voimaantulovuonna.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään osittain evästeisiin perustuvaa tilastointia, joiden pohjalta Syke tekee päätöksiä verkkopalveluidensa tai toimintansa kehittämisestä. Tiedotteet, uutiskirjeet ja blogit sijaitsevat verkkopalveluissa, joissa käytetään evästeitä. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tietoja ovat sivujen kävijämäärät, käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja Google Analytics –raportointiin, jossa käytetään Google Analytics –ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen

Suomen ympäristökeskus rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen ympäristökeskus Syke

Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo@syke.fi

Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/

Puh. 0295 252 001

Syken tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojaSYKE@syke.fi

Julkaistu 5.6.2018 klo 16.24, päivitetty 30.3.2023 klo 13.37

Aihealue:
Kohderyhmä: