Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

© Riku Lumiaro

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tavoitteena on olla organisaatio, jossa kaikkien on hyvä työskennellä, eikä ketään syrjitä esimerkiksi sukupuolen, alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muun syyn perusteella. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen organisaatiossa on kaikkien asia. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme ja haluamme sen näkyvän myös toiminnassamme ja arjen työssä. Kestävän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitsemme erilaisia ihmisiä, näkemyksiä ja osaamisia. Ainoastaan siten voimme tuottaa tutkimusta ja asiantuntijapalveluja oivaltavista näkökulmista. 

Rekrytoinnissa keskitytään oleelliseen 

Syken rekrytointiperiaatteiden lähtökohtana on, että julkisen organisaation rekrytointikäytäntöjen tulee olla selkeitä ja läpinäkyviä. Valintaprosessissa varmistetaan yhdenvertaisuus, kun tehtävään valitaan osaamiseltaan parhaiten hakukriteerit täyttävä ja tehtävään soveltuva työntekijä. Valintaperusteissa painottuvat tehtävän hoitamisen kannalta oleelliset asiat eikä tehtävien täyttämisessä esim. edellytetä suomen kielen erinomaista taitoa, jos se ei ole tehtävän menetyksellisen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Kannustamme tasapuolisesti kaikkia sukupuolia hakeutumaan esihenkilötehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja tutkimustehtäviin sekä projektien johtotehtäviin. Nimikkeemme ovat sukupuolineutraaleja. Työpaikkailmoitukset laaditaan niin, etteivät ne suosi tai syrji hakijoita sukupuolen perusteella ja että eri ryhmiä edustavat työnhakijat kiinnostuvat Syken tehtävistä. Työhönottohaastatteluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolta olevia haastattelijoita. 

Palkkauksen oikeudenmukaisuus tarkistetaan vuosittain

Suomen ympäristökeskuksessa henkilöstön palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmästä tehdyn tarkentavan virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Henkilöstön palkkausta tarkistetaan työtehtävissä tapahtuneiden olennaisten muutosten ja hyvien työsuoritusten perusteella, vaikkakin Syken mahdollisuudet rahalliseen palkitsemiseen ovat rajalliset. Palkkatilastojen perusteella Sykessä naisten ja miesten palkkaerot ovat vähäisiä samalla tehtävien vaativuustasolla. Syken palkkausjärjestelmää uudistetaan ja tavoitteena selkeyttää järjestelmää ja lisätä läpinäkyvyyttä.

Työnteko ja henkilöstö – Sykessä työtyytyväisyys korkealla

Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Keväällä 2021 henkilöstö pääsi vaikuttamaan uuden strategian luomiseen. Työhyvinvointikyselyn 2022 mukaan Sykessä työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön koetaan korkeiksi (4,2 asteikoilla 1–5). Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 3,84.

Työtehtävät pyritään jakamaan tasapuolisesti osaamisen mukaan sukupuolen, iän tai muun henkilöön liittyvän seikan siihen vaikuttamatta. Määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden tilannetta tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa. Huomioimme kielellisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden ja oleellinen informaatio on käännetty englanniksi. Kehitämme myös Syken toimintaympäristöä entistä esteettömämmäksi. Toiminnassa huomioidaan eri toimipaikoissa työskentelevä henkilöstö.

Ikäjakauma Sykessä melko tasainen, keski-ikä on 46 vuotta ja suurin ikäryhmä on 40–44-vuotiaat. Henkilöstöstä 59 % on naisia.

Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Sykessä suhtaudutaan myönteisesti perhevapaisiin ja työaikajoustoihin, ja työaikamallimme on hyvin joustava. Tavoitteena on, että työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät työaika- ja lomajärjestelyt, perhevapaiden ja muiden virkavapaiden käyttö eivät vaikuta uralla etenemiseen. Kannustamme myös tasapuolisesti tuoreita vanhempia pitämään perhevapaansa.

Epäasialliseen käytökseen ja häirintään liittyvät havainnot selvitetään

Hyvään työilmapiiriin kuuluu asiallinen käytös, moninaisuuden huomioiminen, toisten huomioon ottaminen ja toisista välittäminen. Minkäänlaista työpaikkakiusaamista tai häirintää ei hyväksytä.

Sykessä on käytössä varhaisen välittämisen toimintamalli, jonka mukaan selvitämme epäasiallista käytöstä tai häirintää koskevat havainnot. Käsittelimme toimintamallia laajasti henkilöstön kanssa keväällä 2022. Olemme myös ottaneet käyttöön turvallisemman tilan periaatteet järjestämissämme tilaisuuksissa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan jatkuvasti

Kehitämme tapoja selvittää, kuinka yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu organisaatiossamme. Toteutumisen tarkastelussa huomioimme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuustilannetta koskevat selvitykset, palkkatilastot, työhyvinvointikyselyn (VMBaro) tulokset sekä sisäisten auditointien johtopäätökset. Lisäämme johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tiedottamalla ja kouluttamalla.

Lue lisää

Julkaistu 24.6.2021 klo 13.55, päivitetty 2.8.2023 klo 12.21
Kohderyhmä: