Yhdyskuntaratkaisut

Yhdyskuntaratkaisut-yksikön päävastuu on tukea kaupunkiseutuja matkalla kestävyyden edelläkävijöiksi.

Yhdyskuntaratkaisujen yksikkö koostuu seuraavista ryhmistä:

Yhdyskuntaratkaisujen yksikön kehittämispäällikkönä toimii

Lisätietoja

Marko Tainio
yksikönjohtaja

 

Yhdyskuntaratkaisut-yksikön ryhmien tehtävät

Yhdyskuntien kehitys -ryhmä

 • Tuottaa yhteistyössä eurooppalaisten ja kotimaisten kumppaneiden ja toimijoiden kanssa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuja kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen aikaansaamiseksi, ja vahvistaa tutkimustiedolla ja kehitystyöllä kaupunkiseutujen edellytyksiä toteuttaa kestävämpiä yhdyskuntarakennepäätöksiä ja -ratkaisuja.
 • Luo ratkaisuja erilaisten intressien ja yhdyskuntien toimintojen yhteensovittamiseksi alueidenkäytön suunnittelussa, uudistaa suunnittelukäytäntöjä, tuottaa strategisen ja käytännön suunnittelun työkaluja kestävyysmurroksen tuomiin muutospaineisiin eri mittakaavatasoilla ja erilaisilla alueilla.
 • Arvioi ja kehittää rakennetun ympäristön ohjauskeinojen toimivuutta ja tukee lainsäädännön kehittämistä.
 • Kehittää rakennetun ympäristön ja alueiden käytön tietopohjaa, tuottaa ja kehittää aineistoja, tietojärjestelmiä ja palveluja seurannan, tutkimuksen, suunnittelun ja alueellisen päätöksenteon tarpeisiin yhteistyössä tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa.

Asuminen ja liikenne -ryhmä

 • Edistää rakentamisen ja rakennuskannan kestävyyttä tutkimalla, tuottamalla ja ylläpitämällä tietoa, sekä toimimalla yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin vaikuttajien kanssa.
 • Vastaa infran ja talonrakentamisen kansallisten päästötietokantojen kehityksestä ja palvelun ylläpidosta.
 • Tutkii ja tuottaa tietoa välittömän elinympäristön, kuten asumisen ja monipaikkaisuuden, kehityksestä.
 • Tutkii kestäviä liikennejärjestelmiä ja liikkumista, sekä kehittää menetelmiä ja työkaluja suunnittelun ja ohjauksen tueksi.

Kaupunkiluonto-ryhmä

 • Tutkii luonnon monimuotoisuutta, luontopohjaisia ratkaisuja, viher- ja vesialueiden ekosysteemipalveluita rakennetussa ympäristössä.  
 • Tarkastelee ihmisen ja luonnon välisiä kytköksiä ja niiden vaikutuksia kokemuksiin, luontosuhteeseen, hyvinvointiin ja terveyteen.
 • Kehittää kestävän maankäytön suunnittelun ja päätöksenteon tueksi mittareita, menetelmiä ja työkaluja viher- ja vesialueiden moniarvoisuuden tunnistamiseksi ja viher- ja vesialueiden yhteensovittamiseksi rakennetussa ympäristössä.
 • Osallistuu maankäytön ja -peitteen seurannan tietopohjan ja -aineistojen kehittämiseen ja tuottamiseen erityisesti rakennetun ympäristön luontoalueiden osalta.
 • Tekee yhteistyötä kuntien ja asukkaiden kanssa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi rakennetussa ympäristössä ja parhaiden tapojen löytämiseksi kuntien viherryttämisessä mukaan lukien myös maisemat.  

Vesiriskit-ryhmä

 • Vastaa osaltaan tulvariskilain täytäntöönpanoon liittyvistä Syken tehtävistä sekä kehittää tulva- ja kuivuusriskien hallinnan lähestymistapoja ja menetelmiä. 
 • Kehittää ja soveltaa veden määrällisen mallintamisen menetelmiä tulvariskien ja hulevesien hallinnan tueksi sekä monitavoitteisten luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseksi. 
 • Tuottaa vesistösäännöstelyihin liittyviä asiantuntijapalveluja ja vastaa säännöstelyrekisteristä. 
 • Osallistuu tulva- ja kuivuusriskiasiantuntijana tulvakeskuksen toimintaan, jota koordinoi yhdyskuntaratkaisujen yksikkö.
 •  Vastaa tulvatietojärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta sekä huolehtii EU:n tulvadirektiivin mukaisesta raportoinnista.

Kestävä vesihuolto -ryhmä

 • Tutkii ja kehittää vedenhankinnasta jätevesien purkuun ulottuvaa vesihuoltoketjua. 
 • Tutkii ja tuottaa tietoa kestävän vesihuollon tarpeisiin muun muassa kriisitilanteisiin varautumisessa ja ilmaston muutokseen sopeutumisessa. 
 • Tutkii ja kehittää pohjavesien käyttöä ja edistää hyviä käytänteitä pohjavesien suojelussa. 
 • Tuottaa ja ylläpitää tietoa maa-ainesten kestävään käyttöön. 
 • Tuottaa tietoa omilta tutkimussektoreiltaan sidosryhmiensä käyttöön.
Julkaistu 2.1.2023 klo 8.03, päivitetty 9.8.2023 klo 9.50

Aihealue:
Kohderyhmä: