Markkinavalvonta

Suomen ympäristökeskus (Syke) vastaa EU-ympäristömerkin, liikennepolttoaineiden laadun, otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) markkinavalvonnasta.

Syke sai uudet markkinavalvontaviranomaisen tehtävät 1.1.2022 lähtien. Aiemmin Syke on toiminut ODS- ja F-kaasujen markkinavalvontaviranomaisena, mutta vuoden 2022 alusta lähtien mukaan tulivat myös EU-ympäristömerkin ja liikennepolttoaineiden laadun markkinavalvontaviranomaisen tehtävät.

Markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan, että tuotteet täyttävät EU- ja kansallisessa lainsäädännössä niille asetetut vaatimukset. Markkinavalvonnalla tavoitellaan yleisten etujen suojelemista, kuten kuluttajien, työntekijöiden ja muiden loppukäyttäjien turvallisuutta ja terveyttä sekä ympäristöä.

Kansallinen markkinavalvontastrategia

EU:n markkinavalvonta-asetus velvoittaa jokaisen jäsenmaan laatimaan kattavan kansallisen markkinavalvontastrategian. Sen tarkoituksena on edistää johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdenmukaista tapaa lähestyä markkinavalvontaa jäsenvaltion alueella.

Strategia kattaa kaikki markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tuotesektorit ja tuotteiden toimitusketjun vaiheet, mukaan lukien digitaaliset toimituskanavat.

Strategialla pyritään edistämään markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä sekä kansallisella että EU-tasolla. Viranomaisten välinen yhteistyö ja yhtenäisten menettelyjen kehittäminen on tärkeää, jotta valvontaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla, ja jotta talouden toimijoita kohdeltaisiin tasapuolisesti sekä kansallisella että EU-tasolla.

Lisätietoja

  • EU-ympäristömerkki: markkinavalvonta_ecolabel@syke.fi
  • Liikennepolttoaineet: markkinavalvonta_lpa@syke.fi
  • Otsoni- ja F-kaasuja koskevat asiat: ods.f-kaasut@syke.fi
Julkaistu 5.7.2022 klo 13.01, päivitetty 20.1.2023 klo 11.06
Kohderyhmä: