Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat

Rantasalmi, kesä 2020.

Sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Henkilö voi varmistaa pätevyytensä yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla.

Erikoistumisalat:

Vesinäytteenotto ja -mittaus  |  Maaperä- ja jäteympäristöt  |  Talous- ja uimavesinäytteet  |
Vesiympäristön biologinen näytteenotto  |  Hydrologisen seurannan kenttätyöt Ilmanlaatumittaukset  |
Melun mittaus ja arviointi Luontoselvitykset

Vesinäytteenotto ja -mittaus

 • Laajuus: Koskee fysikaalis-kemiallista ja mikrobiologista näytteenottoa ja mittausta vesistöistä, jätevesistä, prosessivesistä, pohjavesistä, sedimentistä ja lumesta.
 • Pätevyysvaatimukset 1.2.2024 (docx, 37,8 kt)
 • Asiantuntijat:Sari Mitikka (Syke), Jouni Lehtoranta (Syke)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Maaperä- ja jäteympäristöt

 • Laajuus: Koskee näytteenottoa maaperästä, kiinteistä jätteistä, pohjavedestä ja haihtuvista yhdisteistä maaperässä ja jätteissä.
 • Maaperä- ja jäteympäristö 17.12.2021 (docx, 136 kt)
 • Asiantuntijat: Helena Dahlbo (Syke), Tuuli Aalto (Hki kaupunki)
 • Tietovaatimus osoitetaan tentillä.

Talous- ja uimavesinäytteet

 • Laajuus: Koskee näytteenottoa esim. talousvesistä, vesijohtoverkosto-vesistä, raakavesistä, kaivovesistä, uimahallien, kylpylöiden ja vastaavien pienempien yksiköiden allasvesistä, uimarantavesistä sekä käyttötarkkailunäytteidenottoa.
 • Pätevyysvaatimukset 22.2.2024 (docx, 34,8 kt)
 • Asiantuntija: Tuula Laakso (HSY), Elina Antila (Porvoon kaupunki)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Vesiympäristön biologinen näytteenotto

 • Laajuus: Erikoistumisalue koskee vesiympäristön kasvi- ja eläinplanktonia ja pohjaeläimiä sekä pinnoilla kasvavia piileviä. Ei koske lajitunnistusta vaativaa kenttätyötä (esim. kalatutkimukset, kasvitutkimukset, linjalaskennat tai kartoitukset) eikä mikrobiologista näytteenottoa.
 • Pätevyysvaatimukset 14.9.2022 (docx, 34,6 kt)
 • Asiantuntija: Antti Haapala (KAS-ELY)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Hydrologisen seurannan kenttätyöt

 • Laajuus: Koskee hydrologiseen seurantaan kuuluvia havaintoja ja mittauksia (esim. vedenkorkeudesta, virtaamasta, pohjavedestä, jään paksuudesta ja roudasta) sekä havaintoasemien perustamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä.
 • Hydrologisen seurannan kenttätyöt (docx, 29,7 kt)
 • Asiantuntija: Heidi Sjöblom (Syke)
 • Tietovaatimus osoitetaan tentillä.

Ilmanlaatumittaukset

 • Laajuus: Koskee esim. ilmanlaadun-seurannoissa käytettäviä jatkuvatoimisia mittausmenetelmiä ja keräinmenetelmiä. Ei koske päästömittauksia.
 • Pätevyysvaatimukset 6.5.2022 (docx, 39,4 kt)
 • Asiantuntija: Ulla Makkonen (IL)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Melun mittaus ja arviointi

 • Laajuus: Koskee melun kokonaistason mittauksia (äänenpainemittauksia) ja asumisterveyteen liittyviä mittauksia melulle altistuvissa kohteissa. Mittauksien melulähteinä voivat olla, tie- raide- ja vesiliikenne, lentoliikenne, teollisuus ja satamat, rakentaminen, ampuma- ja moottoriradat, muu vapaa-ajan toiminta, talotekniset laitteet ja tuulivoimalat.
 • Pätevyysvaatimukset 11.8.2020 (docx, 30,9 kt)
 • Asiantuntija: Larri Liikonen (UUD-ELY)
 • Tietovaatimus osoitetaan tentillä ja näyttökokeella.

Luontoselvitykset*

*Erikoistumisala ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Erikoistumisalojen luokittelu on näytteenottotyyppeihin eli matriiseihin perustuva. Esimerkit jokaisessa kohdassa ovat vain viitteellisiä, eivätkä automaattisesti takaa, että yksittäinen näytteenottaja hallitsee kaikki kuvatut alueet käytännössä. Kun näytteenottaja laajentaa osaamistaan erikoistumisalueen sisällä, hän ymmärtää koulutuksensa perusteella, että hänen tulee saada perehdytystä ja riittävää ohjeistusta uuteen tilanteeseen. Vasta pätevöidyttyään hänelle uuteen alueeseen, hän voi tarjota sitä sertifoituna näytteenottajana. Se, minkä erikoistumisalan näytteenottaja valitsee, riippuu hänen työnsä tavoitteista. Asiasta päätetään yhdessä esihenkilön kanssa. 

Vanhentuneet erikoistumisalat

Vanhentuneille erikoistumisaloille ei hyväksytä enää uusia sertifikaatteja, koska erikoistumisalan pätevyysvaatimukset eivät vastaa ajan vaatimuksia. Nykyiset voimassa olevat sertifikaatit pidetään voimassa ja tarvittaessa vastaanotetaan puoliväliselvitykset. Erikoistumisalaa voi vaihtaa uuteen vastaavaan uusinnan yhteydessä. Vanhentuneita erikoistumisalueita ovat:

 • Vesi- ja vesistönäytteet; koskee esim. näytteenottoa talousvedestä, jätevesistä, vesistöstä, pohjavedestä, sedimentistä ja lumesta. Asiantuntijat: Sari Mitikka, Jouni Lehtoranta (Syke).
 • Eliöstönäytteenotto; koskee esim. näytteenottoa kasvillisuudesta ja eläimistöstä luonnon eri osista, kuten vesistä, metsistä, pelloilta jne. sekä tällaisten näytteiden kenttäkäsittelyä. Asiantuntija: Antti Haapala (KAS-ELY).
 • Näytteet maaaperästä ja kiinteistä jätteistä; koskee näytteenottoa maaperästä, kaatopaikoilta, pohjavedestä, sedimentistä ja huokoskaasuista. Kurssi voidaan järjestää maaperä- tai jätepainotteisena. Jos painopiste on jäteasioissa, tulee jäteasioita olla noin 60 % ja maaperäasioita 40 % sisällöstä.
 • Vanhat kurssivaatimukset (docx, 58,0 kt)
Julkaistu 22.4.2013 klo 11.34, päivitetty 28.2.2024 klo 9.35
Kohderyhmä: