Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet

Sertifiointiprosessin kaavio.

Sertifiointia voi hakea henkilöt, jotka täyttävät sertifiointijärjestelmän asettamat tieto- ja taitovaatimukset. Pätevyystodistus on osoitus vähintään yhden erikoistumisalan pätevyydestä. Sertifiointikausi on voimassa kahdeksan vuotta kerrallaan alkaen siitä, kun pätevyystodistus on myönnetty, riippumatta siitä, onko pätevyystodistukseen myöhemmin myönnetty uusia erikoistumisaloja. Sertifiointikauden puolessa välissä, neljä vuotta ensimmäisen erikoistumisalan hyväksymisen jälkeen, arvioidaan puoliväliselvityksen avulla täyttyvätkö edelleen sertifiointijärjestelmän asettamat taito- ja tietovaatimukset eri erikoistumisaloille. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että näytteenottaja on huolehtinut ylläpitokoulutuksesta ja täyttää muut sertifiointijärjestelmän asettamat velvoitteet. Mikäli vaatimukset täyttyvät, sertifiointi jatkuu kauden loppuun.

Tietovaatimukset | Taitovaatimukset | Miten haen ja ylläpidän pätevyystodistusta?
Uuden pätevyystodistuksen hakeminen | Pätevyystodistuksen ylläpito | Pätevyystodistuksen uusiminen
Pätevyystodistuksen laajentaminen | Pitkäaikaiset poissaolot | Pätevyystodistuksen peruminen 
Valitukset | Hakemusten ja selvitysten käsittelyhinnat

Tietovaatimukset

Tietovaatimusten täyttymisen edellytyksenä on erikoistumisalan vaatimusten mukaisen kurssin ja/tai tentin tai näyttökokeen suorittaminen hyväksytysti. Erikoistumisalan kurssin, tentin tai näyttökokeen pitää olla sertifiointijärjestelmän hyväksymän kouluttajan järjestämä. Mikäli hakija haluaa varmistaa pätevyytensä useammalla erikoistumisalalla, hänen pitää suorittaa näitä kutakin koskevat kurssit ja/tai tentit. Suoritettu kurssi, tentti tai näyttökoe on voimassa kolme vuotta.

Erikoistumisalojen tietovaatimukset löytyvät pätevyysvaatimuksista.

Sertifiointiryhmän hyväksymät erikoistumiskurssien kouluttajaorganisaatiot löytyvät Kurssitoiminnan hyväksyminen -sivulta

Taitovaatimukset

Taitovaatimusten täyttymisen edellytyksenä on vuoden mittainen päätoiminen (vähintään kolme päivää viikossa) tai kahden vuoden mittainen säännöllisesti toistunut (keskimäärin 20 päivää vuodessa) ympäristönäytteenotto-, ympäristömittaus- ja/tai -havainnointitehtävien hoitaminen hakemusta edeltävien kolmen vuoden ajalta. Kun haetaan useampia erikoistumisaloja, jotka tukevat toisiaan, riittää seuraavien erikoistumisalojen kokemukseksi keskimäärin 15 päivää/vuosi kahden vuoden aikana. Mikäli näytteenottoa tai havainnointityötä tehdään ympäri vuoden, pitää hakijan kirjallisesti kuvata kokemuksensa kaikista vuodenajoista.

Hakija voi hakea pätevyyttä useammalle erikoistumisalalle päätoimisen kenttätoiminnan perusteella yhden kokemusvuoden jälkeen. Eri alojen asiantuntijat arvioivat silloin aina tapauskohtaisesti täyttyykö taitovaatimus oman alan kohdalla huomioiden, että myös yhden vuoden kokemus voi olla riittävä, vaikka yli kolme päivää viikossa ei täyttykään kaikilla aloilla.

Työnantajan tulee lausunnollaan varmentaa hakijan toimiminen ympäristönäytteenoton-, ympäristömittausten- ja/tai -havainnoinnintehtävissä alalla, jolle pätevyyttä haetaan.

Miten haen ja ylläpidän pätevyystodistusta?

Pätevyystodistusta, sen uusimista tai laajentamista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Hakemus tehdään täyttämällä sertifikaattihakemuslomake, joka lähetetään liitteineen Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän etusivulla mainittuun osoitteeseen.

Sertifiointiryhmän asiantuntija voi pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään puutteellista hakemustaan sertifioinnin loppuunsaattamiseksi.

Sertifiointiryhmän kokouksessa käsiteltävien asiakirjojen pitää olla Sykessä viimeistään 15 työpäivää ennen kokousta, koska asiakirjojen hallintaan (mm. kirjaamo) on tarpeen varata riittävästi aikaa. Katso kokousajat ja yhteystiedot Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän etusivulta. Sertifiointiryhmän sihteeri lähettää noin kahden viikon kuluessa tiedot kokousten päätöksistä.

Varmista että ilmoittamasi laskutusosoite on oikea. Väärä laskutusosoite hidastaa sertifiointiprosessia.

Henkilötietosuojalain mukaan koulutusorganisaatiot eivät voi lähettää kurssi- tai tenttitietoja sertifiointiryhmälle, vaan jokaisen hakijan tulee itse toimittaa ne sertifiointiryhmälle.

Uuden pätevyystodistuksen hakeminen

Uutta pätevyystodistusta haettaessa täytetään sertifikaattihakemuslomake, johon tulee liittää kaikki selvitykset tieto- ja taitovaatimusten täyttymisestä (kurssi- ja/tai tenttitodistus sekä allekirjoitetut sitoumuslomake ja esihenkilön lausunto).

Esihenkilön lausunnossa kuvataan kenttätoiminnan laatu, kesto ja perehdytyskäytännöt niin tarkasti, että asiantuntija saa riittävän kuvan hakijan toiminnasta. Perehdytyksen sisältö, kesto ja perehdyttäjä on ilmoitettava hakemuksessa erikseen jokaiselta erikoistumisalalta. Hakija sitoutuu noudattamaan sertifiointijärjestelmän asettamia velvoitteita allekirjoitetulla sitoumuslomakkeella.

Pätevyystodistuksen ylläpito

Sertifiointikauden puolessa välissä toimitetaan sertifiointiryhmälle selvityslomake, jossa kuvataan sertifiointitoimintaan liittyvä työ sekä sertifioinnin muut velvoitteet. Näytteenottaja on sitoutunut noudattamaan sertifioinnin sääntöjä ja on itse vastuussa selvityksen toimittamisesta ajoissa. Selvityslomake tulee olla sertifiointiryhmällä viimeistään sinä päivänä, kun sertifikaatin antamisesta on kulunut neljä vuotta. Jos selvitys myöhästyy yli kuusi kuukautta, sertifikaatti peruutetaan ilman hyväksyttyjä selvityksiä. Kun peruutuspäätös on tehty, selvityksen toimittaminen ei ole syy päätöksen kumoamiseen.

Selvityslomake pitää täyttää huolellisesti vastaamalla kaikkiin kysymyksiin, jotta sertifiointiryhmä pystyy sen avulla saamaan käsityksen henkilön ylläpitokoulutuksesta, näytteenottotoiminnasta, saaduista palautteista ja tehdyistä toimenpiteistä mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Näytteenottajan esihenkilö varmentaa nimikirjoituksellaan näytteenottajan antamat tiedot oikeiksi.

Ylläpitokoulutusta tulee olla yksi koulutuspäivä (6 h) / vuosi (8 pv / 8 v), kuitenkin vähintään 3 päivää sertifiointikauden ensimmäisen 4 vuoden ajalta. Myös sertifiointikauden viimeisen 4 vuoden ajalta vaaditaan vähintään 3 päivää, riippumatta siitä ylittyykö vaadittava 8 päivää koko sertifiointikaudella. Ylläpitokoulutusta vaaditaan jokaiselta erikoistumisalalta tasapuolisesti. Substanssiosaamisen kehittäminen pitää olla etusijalla. Lisäksi ylläpitokoulutukseen voidaan käyttää yleisiä, kenttätyötä tukevia kursseja kuten näytteiden edustavuutta tai laadunvalvontaa. Eri organisaatioiden sisäiset koulutustilaisuudet ja perehdytys sekä auditoijana tai auditoitavana toimiminen sopivat usein hyvin ylläpitokoulutukseksi, kunhan niistä on riittävä kuvaus tai merkintä viralliseen organisaation omaan pätevyys- ja koulutusrekisteriin.

Läsnäolo on osoitettava jollakin seuraavista tavoista:

 1. kurssin osallistumistodistus (muista pyytää, ei tule aina automaattisesti)
 2. virallinen työnantajan koulutusrekisteriote (työnantajan edustajan allekirjoituksella)
 3. kurssin ohjelma/osallistujalista, joka on varmennettu järjestäjän/esihenkilön allekirjoituksella

Sertifioidun henkilön ylläpitokoulutuksen laadun ja riittävyyden arvioi sertifiointiryhmä täytetyn selvityslomakkeen pohjalta.Sertifiointiryhmä on tarvittaessa yhteydessä hakijaan tai työnantajaan täydentääkseen selvityslomakkeessa annettuja tietoja. Sertifiointiryhmä voi myös auditoida näytteenottajan toimintaa kentällä.  Auditoinnin yhteydessä arvioidaan tehtyjen valvontatoimien toimivuus ja tehokkuus sekä mahdollisesti havaittujen puutteiden ja kehittämistarpeiden käsittely.

Pätevyystodistuksen uusiminen

Pätevyystodistuksen uusiminen tulee tehdä todistuksen voimassaoloaikana sertifiointiryhmälle viimeistään kuukautta ennen, mutta aikaisintaan kuutta kuukautta ennen todistuksen kelpoisuusajan loppumista. Sertifiointiryhmän yhteystiedot löytyvät pääsivulta.

Uusimisen yhteydessä toimitetaan selvitys toiminnasta sertifiointikauden jälkipuoliskolta, neljän viimeisen vuoden ajalta.

Uusiminen edellyttää, että näytteenottaja on

 • Toiminut vähintään puolet pätevyystodistuksen voimassaoloajasta päätoimisesti tai muuten säännöllisesti ympäristönäytteenoton- tai ympäristömittausten ja -havainnoinnin tehtävissä.
 • Osallistunut mainittuna voimassaoloaikana riittävästi ylläpitokoulutukseen ja antanut siitä selvityksen sekä täyttänyt muut sertifiointijärjestelmän velvoitteet.
 • Suorittanut voimassa olevan erikoistumisalan tentin. Tentti tulee suorittaa pätevyystodistuksen kolmen viimeisen voimassaolovuoden aikana jokaiselta pätevyystodistuksen erikoistumisalalta.

Mikäli pätevyystodistuksen voimassaolo on päättynyt, niin sertifioinnin jatkoa voi hakea kolmen kuukauden sisällä, sertifiointi on silloin voimassa takautuvasti edellisen päättymisestä. Sertifiointia mahdollisesti tämän jälkeen haettaessa asiaa käsitellään uutena hakemuksena.

Vesi- ja vesistönäytteenoton pätevyyden voi jatkohakemuksen yhteydessä vaihtaa

Henkilöt, joilla on vanhan Vesi- ja vesistönäytteenotto -erikoistumisalan pätevyys, voivat jatkohakemuksen yhteydessä valita yhdestä kolmeen seuraavista erikoistumisaloista: vesinäytteenotto ja -mittaus, vesiympäristön biologinen näytteenotto tai talous- ja uimavesinäytteet. Tämä tapahtuu suorittamalla erikoistumisalueiden tentit ja toimittamalla riittävä näyttö kokemusvaatimusten täyttymisestä jokaiselta haetulta erikoistumisalalta.

Pätevyystodistuksen laajentaminen

Jos hakija haluaa osoittaa pätevyytensä jollakin muulla kuin pätevyystodistukseen merkityllä erikoistumisalalla, hänen tulee hakea laajennusta. Hakijan tulee suorittaa tätä erikoistumisalaa koskeva kurssi ja/tai tentti ja todistaa taitovaatimusten täyttyminen myös tällä erikoistumisalalla. Hyväksytty laajennus kirjataan aina samalle todistusnumerolle kuin alkuperäinen pätevyystodistus. Laajennusta pätevyysalueeseen haetaan pääsääntöisesti jatkohakemuksen yhteydessä. Mikäli laajennusta haetaan kesken sertifiointikautta, laajennus on voimassa vain niin kauan kuin jo myönnetty pätevyystodistus.

Pitkäaikaiset poissaolot

Jos poissaolo kestää alle vuoden, tämä ei aiheuta toimenpiteitä. Jos poissaolosta (äitiysloma, virkavapaus, työttömyys, sairausloma) tulee yli vuoden mittainen, henkilö ilmoittaa poissaolostaan sertifiointiryhmälle. Tämä kirjataan rekisteriin, ja henkilö poistetaan verkkosivulla olevalta sertifioitujen näytteenottajien listalta.

Kun henkilö palaa töihin, hän ilmoittaa siitä sertifiointiryhmälle. Sertifiointiryhmä ohjeistaa, mihin toimenpiteisiin sertifioidun tulee ryhtyä. Vaihtoehdot ovat:

 1. Mikäli sertifiointi on voimassa, kun henkilö palaa töihin, ja vaatimus toimimisesta näytteenottotehtävissä puolet sertifiointiajasta toteutuu, edellytetään, että ylläpitokoulutusta suoritetaan 1 pv jokaista sertifiointivuotta kohti. Ylläpitokoulutusta vaaditaan siis koko jaksolta, vaikka on ollut osan aikaa poissa töistä. Puoliväliselvitys toimitetaan mahdollisimman pian töihin palattua. Perehdytysjakso voidaan kuvauksen perusteella hyväksyä ylläpitokoulutuksena.
 2. Mikäli sertifiointi on vanhentunut puolen vuoden sisällä töihin paluusta, toimitaan kuten kohdassa Yksi.
 3. Mikäli vaatimus toimimisesta näytteenottotehtävissä puolet sertifiointiajasta ei toteudu eli henkilö on ollut yli 4 vuotta poissa töistä, pitää hänen hakea uutta sertifikaattia. Edellisistä esimerkeistä poikkeavat tapaukset tuodaan sertifiointiryhmään ratkaistavaksi.

Pätevyystodistuksen peruminen

Sertifiointiryhmä voi perua pätevyystodistuksen tai pidättää sen määräajaksi ennen sen voimassaolon päättymistä, mikäli hakijan toiminnasta on kirjallisesti valitettu sertifiointiryhmälle, eikä aiheelliseksi todetun valituksen syiden poistamiseksi ole ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin. Peruminen tai pidättäminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että näytteenottajan toimintaa valvottaessa on ilmennyt sellaisia laiminlyöntejä tai puutteita, jotka vaarantavat näytteisiin tai havaintoihin perustuvan tiedon luotettavuuden. Tällainen laiminlyönti on esimerkiksi se, että puoliväliselvitystä ei toimiteta ajoissa. Sertifiointiryhmän päätökseen tyytymätön hakija voi valittaa asiasta ohjausryhmälle.

Valitukset

Ohjausryhmä käsittelee valitukset, jotka koskevat sertifiointiryhmän päätöksiä, sertifiointiryhmän toimintaa tai muita periaatteellisesti merkittäviä asioita. Sertifioitujen näytteenottajien toiminnassa havaituista merkittävistä puutteista voi valittaa sertifiointiryhmälle. Valitukset tulee esittää kirjallisesti. Yhteystiedot ovat pääsivulla. Valitusosoituksesta ilmenee valitusaika, valituskirjelmän sisältö, valituskirjelmässä tarvittavat liitteet ja sen toimitustapa Syken kirjaamoon ja ohjausryhmälle.

Hakemusten ja selvitysten käsittelyhinnat

Käsittelymaksu peritään kaikista hakemuksista riippumatta siitä, hyväksytäänkö hakemusta. Hintoihin lisätään 24 % arvonlisäveroa valtionhallinnon ulkopuolisia laskutettaessa.

 • Ympäristönäytteenottajan uusi pätevyystodistus maksaa 690 €
  • Useamman erikoistumisalan pätevyyttä yhtä aikaa haettaessa ensimmäisen erikoistumisalan pätevyys maksaa 690 € ja seuraavien 150 €/erikoistumisala.
 • Pätevyyden jatkotodistus maksaa 690 € riippumatta erikoistumisalojen määrästä.
 • Todistus pätevyyden laajennuksesta erikseen haettuna maksaa 690 €. Laajennusta voi hakea jatkohakemuksen yhteydessä ilman erillistä maksua.
 • Puoliväliselvityksen käsittely maksaa 480 € riippumatta erikoistumisalojen määrästä.

Ympäristönäytteenottajan pätevyystodistuksen hinnoittelu perustuu Ympäristöministeriön asetukseen (1580/2015) Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista sekä tähän asetukseen perustuvaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisen toiminnan ohjeistoon ja hinnastoon.

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.35, päivitetty 20.3.2024 klo 8.01
Kohderyhmä: