Sertifiointiin liittyvän kurssi- ja tenttitoiminnan hyväksyminen

Hyväksytyt kouluttajat

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä ei riippumattomuus- tai jääviyssyistä itse järjestä sertifiointiin tähtääviä kursseja tai tenttejä. Tämä palvelu tarjotaan alihankintana. Järjestelmään hyväksytään hakemusten perusteella kokeneita koulutusorganisaatioita, jotka osoittavat toimivansa asiantuntevasti, riippumattomasti ja avoimesti. Koulutuslupa on voimassa viisi vuotta.

Seuraavilla organisaatioilla on järjestelmän koulutuslupa:

 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto
 • Suomen ympäristökeskus
 • Taitotalo
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy
 • Turun Yliopisto

Erikoistumisalat (Kouluttaja / tentin järjestäjä)

Vesinäytteenotto ja mittaus

Maaperä- ja jäteympäristöt

Talous- ja uimavedet

Ilmanlaatumittaukset

Melunmittaus ja arviointi

Vesiympäristön biologinen näytteenotto

Hydrologisten kenttätöiden tentti

Luontoselvitykset

 • Turun yliopisto, Biologian laitos ja Biodiversiteettiyksikkö

Koulutusorganisaation hakuohjeet

Erikoistumiskurssien ja tenttitilaisuuksien tulee täyttää Certi-ryhmän asettamat kurssikriteerit, jotka ovat:

 • Koulutusorganisaatiolla on kokemusta ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja sillä on oma toimintajärjestelmä
 • Koulutusorganisaatio sitoutuu antamaan koulutusta asiantuntevasti, käytännönläheisesti ja avoimesti
 • Koulutusorganisaatio on tehnyt Certi-ryhmän kanssa sopimuksen, jossa se sitoutuu noudattamaan SFS-EN ISO/IEC 17024 asettamia vaatimuksia
 • Kursseilla käytettävien luennoitsijoiden ja tenttien vastuuhenkilöiden tulee olla hyvin perehtyneitä oman erityisalansa ympäristönäytteenottoon ja – havaintotoimintaan sekä niille asetettaviin laatuvaatimuksiin
 • Kouluttajan tulee arvioida ja kuvata mahdolliset ristiriidat, jotka saattavat vaikuttaa puolueettomaan toimintaan.

Ota hyvissä ajoissa yhteyttä sertifiointijärjestelmän päällikköön, joilta saat lisätietoja. Kouluttajien hakemuksien käsittelystä Certi-ryhmä perii käsittelymaksun 700 €. Hintaan lisätään 24 % arvonlisäveroa valtionhallinnon ulkopuolisia laskutettaessa.

Hakemuksen sisältö

Hakemus lähetetään pääsivulla olevaan osoitteeseen. Vapaamuotoiseen hakemukseen koulutusorganisaation tulee liittää seuraavat asiakirjat:

Kouluttajien hakemuslomake (docx, 62,0 kt)

 • Selvitys koulutusorganisaation kokemuksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjänä.
 • Jos selvitys on annettu aiemman hakemuksen yhteydessä eikä sen antamisesta ole kulunut enempää kuin kolme vuotta, uutta selvitystä ei tarvita ellei koulutusedellytyksissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
 • Koulutusohjelma ja kolmen tentin kysymykset, jotka täyttävät kurssiohjelmien kriteerit.
 • Lyhyet kuvaukset käytettävien kouluttajien alan kokemuksesta ja asiantuntemuksesta.
 • Kaikki tentin järjestämisestä vastaavien henkilöiden nimet ja kuvaukset heidän ammatillisesta taustastaan.
 • Lyhyt arviointi mahdollisista ristiriidoista, jotka saattavat vaikuttaa puolueettomaan toimintaan.
 • Kuvaus tutkintokysymysten luottamuksellisesta säilytyksestä ja säilytysajoista, sekä tutkintoon osallistujilta edellytetystä allekirjoitetusta sitoutumisesta olla luovuttamatta luottamuksellista tutkintomateriaalia tai olla osallistumasta vilpilliseen toimintaan tutkinnon aikana.
 • Allekirjoitettu sitoumuslomake

Kouluttajan sitoumus (word)

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.31, päivitetty 20.3.2024 klo 8.27
Kohderyhmä: