Kalibrointi- ja sopimuslaboratorio

 Envical Syke

Kuva: Timo Vänni

Ajankohtaista

 • Envical Syke on julkaissut MUkit-laskentaohjelmasta uuden tietoturvapaikatun version (v3.0.2) ja kaikkien käyttäjien tulisi päivittää siihen.
 • Envical Syke on julkaissut uuden version (v3.0) MUkit-mittausvarmuusohjelmasta. Uuden version tärkeimmät päivitykset ovat:
 • Ohjelma laskee toistettavuus osatekijän käyttämällä yhdistettyä keskihajontaa Nordtest TR537 -oppaan viimeisimmässä painoksessa (Ed.4) esitetyn mukaisesti
 • Ohjelman infotekstit on päivitetty vastaamaan Nordtest-oppaan sisältöä.
 • Suhteellisen mittausepävarmuuden lisäksi on käytettävissä myös absoluuttinen mittausepävarmuuden laskenta
 • Ohjelmaa voi edelleen ladata ja käyttää ilmaiseksi, mutta sen lähdekoodi ei ole enää avoin.
 • Paljon odotettu Validoinnin suunnittelun opas on ilmestynyt
  Oppaan tarkoitus on antaa ohjeita eri testausaloille, erityisesti kemian, mikrobiologian, patologian, immunologian, genetiikan sekä kliinisen fysiologian menetelmien ja laitteiden validoinnin suunnitteluun.

  Oppaan on toimittanut Margareta Hägg (FINAS-akkreditointipalvelu) ja työhön on osallistunut Metrologian neuvottelukunnan (MNK) Koulutus- ja viestintäjaoston jäsenet mukanaan myös Syken laboratorion asiantuntijoita.

  Lataa Validoinnin suunnittelun opas (PDF) (VTT Technology 276) itsellesi.

  Arkisto
 
ENVICAL SYKE -logo.
Envical Syke on kemian metrologian (mittaustieteen) tutkimus- ja kehittämistoimintaan keskittyvä tiimi. Toimintaamme kuuluvat jäljitettävien ja tarkkojen kalibrointimenetelmien kehittäminen, uusien mittaustekniikoiden luotettavuuden testaaminen ja analyysimenetelmien validointi ja laadunvarmistus.

Syken kalibrointilaboratorio

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) akkreditoitu kalibrointilaboratorio (K054: EN ISO/IEC 17025, finas.fi) tuottaa korkean tarkkuuden ja jäljitettävyyden omaavia kalibrointituloksia sekä vastaa primaaritekniikoihin perustuvien menetelmien kehittämisestä.

Syken kalibrointilaboratorio ylläpitää ja kehittää osaltaan kansallista mittanormaalijärjestelmää sekä vastaa SI-järjestelmän ylläpidosta sopimuslaboratoriotoimintaan kuuluvalla pätevyysalueella.

Asiakkaitamme ovat julkiset ja yksityiset toimijat, jotka haluavat erittäin tarkan ja luotettavan analyysituloksen vesinäytteestään. Esimerkiksi laboratorioiden välisiin pätevyyskokeisiin olemme tuottaneet jäljitettäviä vertailuarvoja.

Syken sopimuslaboratorio

 

 

Primaarimenetelmäksi kutsutaan mittausmenetelmää, jolla on korkeimmat mahdolliset metrologiset ominaisuudet, sen toiminta on täysin kuvattu ja ymmärretty ja sille voidaan tehdä laskelma kokonaisepävarmuudesta SI-yksiköiden avulla. 
(J4/1999, Ainemäärän kansallisen mittanormaalijärjestelmän toteuttamista ja organisaatiota koskeva selvitys, MNK/MIKES)

Primaarimenetelmiä ovat:

 • isotooppilaimennus
 • massaspektrometria (IDMS)
 • gravimetria
 • titrimetria
 • kulometria
 • jäätymispisteen alenema

Syken ja VTT MIKES Metrologian väliseen sopimuslaboratoriotoimintaan kuuluu mittanormaalien kansainvälisen jäljitettävyyden ylläpidon lisäksi mm. kansallinen ja kansainvälinen metrologian tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoiminta. Järjestämme tarvittaessa myös räätälöityä koulutusta kemiallisten analyysien mittausepävarmuuksien arvioinnista tai analyysimenetelmien validoinnista.

Sopimuslaboratorion pätevyysalue kattaa toistaiseksi seuraavat määritykset:

 • Kokonaiselohopean määritys jätevesinäytteistä mikroaaltoavusteisen HNO3-märkäpolton jälkeen exact matching double ID-CV-ICP-MS-tekniikalla
 • Liukoisen elohopean määritys synteettisistä vesinäytteistä ja makeista luonnonvesinäytteistä exact matching double ID-CV-ICP-MS-tekniikalla
 • Liukoisen lyijyn määritys synteettisistä vesinäytteistä, makeista luonnonvesinäytteistä ja jätevesinäytteistä exact matching double ID-ICP-MS -tekniikalla

Menetelmävalikoimaa täydennetään jatkossa liuenneen hapen määrityksellä sekä Vesipolitiikan puitedirektiivin prioriteettiaineisiin lukeutuvilla nikkelillä ja kadmiumilla. Isotooppilaimennusmassaspektrometriaa käytetään laajasti myös Syken orgaanisen kemian haitta-aineanalytiikassa.

Syke kuuluu sopimuslaboratoriona

Mittausten luotettavuus

Mittaustulosten vertailtavuus on kansainvälisesti erittäin tärkeää. Mittaustulosten luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta voidaan parantaa realistisella mittausepävarmuuden arvioinnilla, mittausmenetelmien validoinnilla ja varmistamalla mittaustulosten jäljitettävyys.

Envical Syke on kokenut mittalaitteiden luotettavuuden ja mittausepävarmuuden arviointimenettelyiden tutkija ja kehittäjä. Olemme rakentaneet uusia työkaluja niin laboratoriomittausten kuin kannettavien ja jatkuvatoimisten kenttämittalaitteiden vedenlaadun tulosten luotettavuuden osoittamiseen ja parantamiseen. Osallistumme myös aktiivisesti vedenlaadun anturimittauksille kohdennettujen pätevyyskokeiden järjestämiseen.

Lisätietoja

 • Epäorgaaninen analytiikka:
  Kehittämispäällikkö Teemu Näykki, Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Epäorgaaninen analytiikka: 
  Tutkija Timo Sara-Aho, Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Orgaaninen analytiikka: 
  Kemisti Jari Nuutinen, Suomen ympäristökeskus (Syke)
Julkaistu 9.10.2020 klo 9.40, päivitetty 28.11.2023 klo 14.19
Kohderyhmä: