Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot

Mitä yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) ovat, ja mihin niitä voi käyttää?

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on ympäristöhallinnon kehittämä paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä valtakunnallisesti ja ajallisesti vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen. YKR on tarkoitettu yhdyskuntarakenteessa pitkällä aikavälillä tapahtuvien muutosten seurantaan ja analysointiin, alue- ja yhdyskuntarakenteen tutkimukseen, operatiiviseen ja ohjaavaan toimintaan sekä erilaisiin vaikutusten arviointi- ja suunnittelutehtäviin. Aineiston tuottajia ovat Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus (Syke).

YKR-aineistot ovat käytössä muun muassa ympäristöhallinnossa, maakuntien liitoissa ja monissa kunnissa. Liiterin sopimuskäyttäjät saavat käyttöönsä myös YKR-aineistot.

Mitä tietoja YKR-aineistot käsittävät?

YKR-aineistot sisältävät tilastoruuduittain (250 x 250 m) koko maasta seuraavat muuttujat pääosin vuodesta 1990 lähtien:

 • Väestö sukupuolittain ja ikäryhmittäin
 • Työvoima toimialoittain
 • Työpaikat toimialoittain
 • Rakennusten kerrosala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain
 • Asuinhuoneistoala ja lukumäärä
 • Työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan toimialoittain
 • Asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko, rahatulo ja autonomistus
 • Lomarakennukset valmistumisajankohdan mukaan
 • Kaupan toimipaikat
 • Tieliikenneonnettomuuksien henkilövahingot
 • Liikenneverkon peittävyys
 • Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan
 • Jokaisesta ruudusta tieto maankäytöstä ja -peitteestä Corine 4-tason luokituksella.

YKR-ruutuaineistot ovat taulukkomuotoisia paikkatietoaineistoja, ja ne ovat ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Ruudun keskipisteen koordinaatit on ilmoitettu metrin tarkkuudella, ja niiden avulla tiedot saa paikkatieto-ohjelmissa kartalle.

Mitä ovat YKR-aluejaot?

YKR:n keskeinen osa ovat Suomen ympäristökeskuksen kehittämät hallinnollisista rajoista riippumattomat yhdyskuntarakenteen aluejaot kuten taajamat, kylämäiset alueet ja maaseutualueet. Nämä keskenään vertailukelpoiset aluejaot ovat käytettävissä vuodesta 1990 lähtien viiden vuoden välein ja vuodesta 2010 lähtien vuosittain.

Miten YKR-aineistoja voi hyödyntää?

YKR:n avulla saadaan luotua kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen tilasta ja erityisesti pitkän aikavälin kehityssuunnista. Aineistoista saa ajallisesti ja paikallisesti vertailukelpoista tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista muutoksista. Ne soveltuvat myös paikallisiin tarkasteluihin. YKR-paikkatiedot mahdollistavat sosioekonomisten tietojen laskennan mihin tahansa aluemaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi kaavojen aluevarauksiin tai etäisyysvyöhykkeille.

YKR-aineistot ovat sopimuskäyttäjien käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä ja erikseen nimettyjen aineistojakelun käyttäjien ladattavissa organisaationsa käyttöön paikkatietoaineistona erillisestä internet-palvelusta. YKR-ruutuaineistojen käyttö edellyttää Liiteri-sopimuksen tekemistä, ja aineistojen käyttäjillä tulee olla Liiterin sopimuskäyttäjän käyttäjätunnus. Alu-tuki (alu_tuki@syke.fi) neuvoo ja antaa lisätietoja esim. palvelun hinnasta.

Usein kysyttyä YKR-aineistoista

Ruututiedot ja aluejaot

Mistä löydän tarkat tiedot siitä, mitä aineiston eri kentät/sarakkeet (esim. ”v_yht”) tarkoittavat?

Kenttänimien selitteet ja muut ruutuaineistojen kuvaukset löytyvät Suomen ympäristökeskuksen metatietopalvelusta, missä on käytettävissä hakutoiminto. Suora linkki YKR-ruutuaineistoon. Tarkat kuvaukset ovat ruututietojen metadatasivulle linkitetyssä ”Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR)” -dokumentissa (tiedostonimellä ”YKR_tiedot.pdf”). Voit hakea muidenkin YKR-aineistojen tietojen kuvauksia (esim. aluejaot, vyöhykkeet) metatietopalvelun haulla.

Miten aluejaot on laadittu ja mitä kriteerejä laadinnassa on käytetty?

Aluejakojen menetelmäkuvaukset löytyvät Suomen ympäristökeskuksen metatietopalvelusta hakemalla yleisesti ”ykr” (tai tarkemmin haluamasi aluejaon nimellä).

Miksi osa ruututiedoista on ilmoitettu arvolla -1?

Joissakin YKR-ruutuaineistoissa osa tiedoista on salattu yksityisyyden suojaamiseksi niissä ruuduissa, joissa tapauksia on esimerkiksi alle kolme. Salattu arvo esitetään lukuna -1, mikä tulee huomioida summa- ja muissa laskuissa. Aineistokohtaiset salaukset kerrotaan YKR-ruutuaineisto -sivulla ”Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR)” -dokumentissa (tiedostonimellä ”YKR_tiedot.pdf”).

Miten voin välttää ongelmia, jotka johtuvat aineistojen salaamisesta (-1)? Esim. harvaanasutuilla alueilla on paljon ruutuja, joiden tiedot on salattu, eikö niiltä saa tietoja?

YKR:ssä on valmiiksi salattu yksityisyyden suojan varmistamiseksi joitakin tietoja (ks. edellinen kysymys). Salaaminen vaikeuttaa toisinaan aineistojakelusta haettujen aineistojen käyttöä esimerkiksi omissa paikkatieto-ohjelmissa. Käyttämällä nettiselaimessa toimivaa Liiterin käyttöliittymää voidaan minimoida tämän rajoituksen vaikutusta: Liiteri käyttää analyysien laskemiseen salaamattomia aineistoja, ja tulos salataan ainoastaan siinä tapauksessa, että koko hakualueelta laskettu lopputulos jää salauskynnyksen alle. Näin esim. erilaisiin yhtä tilastoruutua suurempiin aluekokonaisuuksiin kuten vyöhykkeisiin laskettaessa käytetään kaikkien ruutujen tarkkoja tietoja (vaikka niitä ei pääsekään sellaisenaan näkemään), ja vasta koko alueeseen laskettu lopputulos salataan, mikäli se jää alle määritellyn salauskynnyksen (esim. alle kolme asukasta).

Kuinka usein YKR-aineistoja päivitetään?

Kaikki YKR-tiedot päivitetään vuosittain. Tiedot julkaistaan pienellä viiveellä: osa tiedoista (mm. väestö-, rakennus-, asuinhuoneisto- ja asuntokuntatiedot) saadaan tilastovuotta seuraavana vuotena, kun taas työpaikka-, työvoima- ja työmatkatiedot saadaan vasta noin puolentoista vuoden viiveellä. Kuluvan vuoden alustava aineistojen päivitysaikataulu löytyy käyttöohjesivulta, missä on ladattavissa sekä Liiteri-tilastojen että YKR-aineistojen alustavat päivitysaikataulut (pdf-tiedostoina).

Miksi kunnan työpaikkamäärä on YKR-ruutuaineiston mukaan alhaisempi kuin Tilastokeskuksen tilastojen mukaan?

Kaikkien työpaikkojen tarkat koordinaatit eivät ole tiedossa, joten niitä ei ole voitu sijoittaa tiettyyn YKR-ruutuun. Koordinaatittomat tiedot löytyvät kuitenkin YKR-aineistojakelusta kunnittain summattuna, ja nämä tiedot on huomioitava laskettaessa kuntakohtaisia tietoja. Sama pätee kaikkiin YKR-ruutuaineistoihin. Viralliset kuntakohtaiset tilastot löytyvät helpoiten Tilastokeskuksesta.

Kuinka monelta kohteelta puuttuu koordinaattitieto?

Koordinaatittomien kohteiden osuus vaihtelee aineistoittain ja alueittain. Esimerkiksi koko maan väestöstä vain noin prosentilta (v. 2013) puuttuu tarkka koordinaattitieto YKR-aineistossa. Työpaikoille koordinaattitiedon antaminen on hankalampaa, ja Manner-Suomen työpaikoista koordinaatittomia on noin seitsemän prosenttia (v. 2012). Ahvenanmaan työpaikoista koordinaatittomia on noin 24 prosenttia.

Miten ruutujen keskipisteet saa näkyviin kartalle mdb-tietokantataulusta?

Avattuasi taulun esim. ArcMapiin (Add data…), klikkaa taulun nimeä hiiren oikealla ja valitse Display XY Data. Valitse x- ja y-koordinaattikentät sekä oikea koordinaatisto (EUREF FIN TM35FIN). Syntyvän pistetason voi tallentaa Export-toiminnon avulla. Lisää ohjeita sekä mdb-tiedostojen että csv-tiedostojen käsittelyyn löytyy käyttöohjeet -sivulta. Sieltä löytyy myös ohjeita YKR-tietojen käsittelyyn QGIS-ohjelmalla.

En saa mdb-muodossa olevia tietoja avattua, onko tietoja saatavissa muussa muodossa?

YKR-aineistojakelusta voi nykyisin ladata YKR-ruututietoja mdb- ja csv-muodossa. Aluejaot ja ruudukot ovat yleensä shp-tiedostoina.

Voiko YKR-ruudukkoa luovuttaa yhteistyökumppanille?

Jos on kyse pelkästä ruudukosta (esim. 250 metrin YKR-ruudukosta), niin ilman siihen liitettyjä YKR-ruututietoja sitä saa luovuttaa edelleen ilman eri sopimusta. Jos on tarve luovuttaa mitään YKR-ruututietoja, niin luovuttamisesta täytyy tehdä sopimus ja luovutus pitää sopia Tilastokeskuksen kanssa (sopimuksen mukainen menettely luovutettaessa aineistoa konsultille tai yhteistyökumppanille).

Sopimukset ja käyttöoikeudet

Miten YKR:n saa käyttöön ja mitä se maksaa?

YKR sisältyy Liiteri-palveluun yhtenä sen tärkeänä aineistolähteenä. Osa aluejaoista on vapaasti ladattavissa Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -sivustolta. Ruutuaineistot saa käyttöön tekemällä Liiteri-sopimuksen Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Lisätietoja Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä löytyy osoitteesta syke.fi/Liiteri. Myös ajantasainen hinnasto löytyy tuolta. Laita viestiä Alu-tuen sähköpostiosoitteeseen (alu_tuki@syke.fi), niin selvitellään mahdollisuuksia palvelun käyttöön saamiseen.

Mitä pitää tehdä, kun meille tulee uusi työntekijä, joka tarvitsee Liiteri-tunnuksen?

Jos organisaatiolla on jo Liiteri-sopimus, niin uusi työntekijä pitää lisätä Tilastokeskuksen käyttölupaan (organisaatiokohtainen). Käyttöluvan laajennushakemuksen saa pyytämällä Alu-tuesta (alu_tuki@syke.fi). Samasta osoitteesta löytyy myös käyttäjäkohtainen salassapitositoumuslomake, jollainen kuuluu jokaisen käyttäjän täyttää ja se toimitetaan (mielellään käyttölupahakemuksen kanssa yhdessä) Tilastokeskukseen, sähköpostiosoitteeseen erityispalvelut@tilastokeskus.fi. Tilastokeskus ilmoittaa Suomen ympäristökeskukseen uudesta hyväksytystä käyttäjästä. Suomen ympäristökeskuksessa tehdään uusi tunnus ja ohjeistetaan käyttäjä sen käyttöönottoon.

Ellei organisaatiollanne ole vielä Liiteri-sopimusta, ottakaa yhteyttä Alu-tukeen (alu_tuki@syke.fi) (ks. edellinen kysymys).

Mistä löydän YKR-aineistojakelun?

YKR-aineistojakeluun on pääsy vain 1-2 nimetyllä henkilöllä organisaatiosta. Näille henkilöille pyydetään erikseen oikeudet aineistojakeluun Alu-tuesta (alu_tuki@syke.fi) ja heillä tulee olla myös Liiterin sopimuskäyttäjän tunnus. Näiden henkilöiden tehtäviin kuuluu aineistojen haku ja luovutus niitä tarvitseville oman organisaation työntekijöille. Myös jokaisella aineistojakelusta noudettuja aineistoja käsittelevällä oman organisaation henkilöllä pitää nykyisin olla Liiteri-sopimuskäyttäjän tunnus.

Miten toimitaan, kun Liiteri-käyttäjä tai YKR-aineistojakelun käyttäjä vaihtuu organisaatiossa?

Liiterin ja YKR-aineistojakelun tunnukset ovat henkilökohtaiset, joten poistuvan käyttäjän tunnukset suljetaan ja uudelle käyttäjälle tehdään omat tunnukset. Ilmoita Alu-tukeen (alu_tuki@syke.fi) Liiterin käyttäjän poistamisesta ja tee uudesta käyttäjästä Tilastokeskukseen käyttöluvan laajennushakemus (organisaatiokohtainen) salassapitositoumuksineen (käyttäjäkohtainen). Pelkästä käyttäjän poistamisesta tai YKR-aineistojakelun käyttäjän vaihtamisesta riittää ilmoitus Alu-tukeen (alu_tuki@syke.fi), mistä saat myös tarvittaessa lisää ohjeita.

Voiko YKR-aineistoa luovuttaa konsultille tai yhteistyökumppanille?

YKR-aineistoja voi tietyissä tapauksissa luovuttaa konsultille tai yhteistyökumppanille, mutta luovutuksesta on tehtävä sopimus ja aineistojen saajan on tuhottava aineistot yhteistyöhankkeen päätyttyä. Myös konsultin/yhteistyöorganisaation on haettava Tilastokeskuksen käyttölupa (organisaatiokohtainen) ja hakemuksessa nimettyjen käyttäjien salassapitositoumukset on toimitettava samalla. Tarkemmat ehdot ja sopimuspohjat saat Alu-tuesta (alu_tuki@syke.fi) kysymällä.

Saako YKR-aineistoista tehtyjä analyysejä (kartat, taulukot, tilastot) julkaista?

Saa ja ei saa. Yleensä analyysien tulokset ovat julkaistavissa, olivat ne sitten karttoja, taulukoita tai tilastoja. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä siihen, millaisia tietoja julkaisusta on erotettavissa. Vaikka YKR-aineiston herkimmät tiedot on salattu siten, että yksityisyyden suoja säilyy, voi etenkin aineistoja yhdisteltäessä jäädä näkyviin liian tarkkoja tietoja yksittäisestä ihmisestä tai hänen omaisuudestaan. Vastuu julkaisusta on lopulta julkaisun tekijällä itsellään. YKR-ruutuaineistojen julkaiseminen sellaisenaan ei ole sallittua, julkaisu on mahdollista vain analyysin tuloksille. Erityisesti digitaalisessa muodossa tehtävien julkaisujen kohdalla on oltava tarkkana: kannattaa mm. huolehtia, ettei esim. analyysiin käytettyjä aineistoja tule julkaistua vahingossa analyysin mukana.

Mikäli julkaiseminen arveluttaa, kannattaa kysyä tarkempaa neuvoa Alu-tuesta (alu_tuki@syke.fi). Hankalimmissa tapauksissa varmistetaan julkaisumahdollisuus yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

Saako Liiteri-sopimuksen tehnyt kunta tehdä ja julkaista YKR-analyysejä muualta kuin oman kuntansa alueelta?

Kyllä saa, käytettävissä on koko maan tiedot. Ennen julkaisua on kuitenkin syytä tarkastella julkaistavaksi tarkoitettuja tietoja ja varmistua siitä, ettei esim. aineistoja yhdistelemällä ole saatu aikaan yksityisyyttä loukkaavia tietoja.

Miten merkitään lähde käytettäessä YKR-aineistoja?

YKR:stä tehdyissä tulosteissa ja julkaisuissa (kartat, taulukot ym.) on aina mainittava tiedon lähde. Lähde merkitään seuraavasti:
© YKR/SYKE ja TK 20XX (vuosiluvuksi meneillään oleva vuosi).

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

 • alu_tuki@syke.fi
Julkaistu 13.3.2023 klo 9.23, päivitetty 14.6.2023 klo 7.24
Kohderyhmä: