Lainsäädäntö

Kaivosalueelta pois johdettavaa vettä
Kaivosalueelta pois johdettavaa vettä © Sari Kauppi

Kaivoslain tarkoituksena on edistää taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävää kaivosmineraalien etsintää ja hyödyntämistä. Kaivoslain edellyttämässä kestävässä kaivostoiminnassa luonnon- ja ympäristönsuojelun tavoitteiden tulee toteutua jo kaivoksen lupa-asioita ratkaistaessa.

Kaivoslain soveltamisessa huomioidaan luonnonsuojelulain, ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä muun ympäristölainsäädännön toteutuminen.

Kaivosten ympäristölupamenettely

Ympäristönsuojelunlaki edellyttää, että kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista, riskeistä sekä niiden hallinnasta ja vähentämisestä on tarpeeksi tietoa.

Ympäristölupamenetellyssä käsitellään kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ja ehkäistään haittoja antamalla tarpeelliset lupamääräykset. Tarkastelussa ovat mukana kaivoksen jätehuolto, melu- ja ilmapäästöt sekä pohjavesien, pintavesien ja maaperän suojelu. Ympäristölupaan yhdistetään yleensä vesitalouslupa, jossa käsitellään vesivarojen käyttöön liittyviä asioita. Jotta lupaedellytykset täyttyvät, on toiminnassa noudatettava ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

SYKE tuottaa tietoa kaivostoiminnan sääntelyn tueksi

SYKEn monitieteinen tutkimus tukee viranomaisten päätöksentekoa ja kaivoslainsäädännön kehitystyötä. Työmme auttaa myös toiminnanharjoittajaa tunnistamaan kaivostoiminnan riskit sekä parantamaan vaikutusten hallintaa kaivoksen koko elinkaaren ajalta. Lisäksi tuotamme tietoa, joka tukee kaivostoiminnan eri intressiryhmien tiedonsaantia ja osallistumisoikeuksia.

Olemme tuottaneet tutkimustietoa mm. seuraavista aiheista:

  • metallimalmikaivoksen ympäristösuojelulain mukainen paras käytettävissä olevaa tekniikka (BAT)
  • ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)
  • kaivannaisjätteet
  • kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)

Olemme tutkineet mm. metallimalmikaivostoiminnan ympäristönsuojelulain ulkopuolisia laajoja ympäristö- ja muita vaikutuksia. Tutkimustuloksia voidaan käyttää tukena kaivostoimintaan kohdistuvien eri intressien ja tavoitteiden yhteensovittamisessa.

Selvitimme kaivostoiminnan alueellisia erityispiirteistä niillä alueilla, joilla on suurin potentiaali ja paine kaivostoiminnan merkittävälle kasvulle lähitulevaisuudessa. Aihetta tutkittiin hankkeissa:

Julkaistu 15.1.2018 klo 13.15, päivitetty 28.2.2018 klo 10.51
Kohderyhmä: