Paikkatietoaineistoja päivitetty 30.11.2021

Uutinen 1.12.2021 klo 8.48

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 30.11.2021.

Uusia aineistoja:

 • Potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien esiintymistodennäköisyydet
 • Purohelmi: Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttuneisuudesta
 • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA)
 • Asemakaavoitettu alue 31.12.2020

Päivittyneitä aineistoja:

 • Yhdyskuntarakenteen alueajot 2020
 • Taajamat 2020 (YKR)
 • Harva ja tiheä taajama-alue 2020 (YKR)
 • Asuinalueet 2020
 • Kaupunkiseudut 2020 (YKR)
 • Pohjavesialueet
 • Järvien rantaviiva 1:10 000
 • Uomaverkosto
 • Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet
 • Natura 2000
 • Luonnonsuojeluohjelma-alueet
 • VHS vesimuodostumat 2022 (alustava)
 • Tulvavaaravyöhykkeet: vesistö- ja meritulvat

Kaikki aineistopaketiti löytyvät Ladattavat paikkatietoaineistot -osiosta.

Uusi Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet -aineisto on päivitetty myös rajapinnalle https://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE/SYKE_ValtakunnallisestiArvokkaatMaisemaAlueet/MapServer

Vöyrinjoen tulva
© Kuva: Unto Tapio

Kohderyhmä: