Korkean erotuskyvyn aineistot (High Resolution Layers)

Korkean erotuskyvyn aineistot ovat Euroopan laajuisia ja tehty täydentämään yleisiä maanpeiteaineistoja. Niistä voidaan myös johtaa ominaisuuksia muihin paikkatietoaineistoihin. Ne on tuotettu satelliittikuvista luokitussääntöjen avulla.

Aineistojen tuottaminen on kehittynyt ajan myötä ja työn jatkumista voi seurata Copernicus-aineistojen sivuilta. Vuonna 2018 tuotteiden resoluutio parani 10 metriin perustuen Sentinel-2-kuvien resoluutioon.

Jokaisesta Corine-maanpeitteen pääteemasta on tuotettu tarkempia aineistoja:

  • Maanpinnan läpäisemättömyys
  • Puuston latvuspeitto ja valtapuulaji sekä pienet metsiköt
  • Ruohomaat
  • Vedet ja vetisyys

Aineistot tuotetaan siten, että kaupalliset toimijat tuottavat aineistot ja jäsenmaiden edustajat arvoivat tuotteiden laatua yhdenmukaisen prosessin avulla. Aineistojen kansallinen käytettävyys Suomessa vaihtelee. Suomen aineistoja on arvioitu SYKEssä ja Lukessa, raportit (engl.) voi ladata tämän sivun alareunasta.

Vuoden 2018 aineistot

Maanpinnan läpäisemättömyys 2018 ja muutos 2015-2018 (Imperviousness density)

HRL_IMD18.JPG
© Lähde:EU/EEA

Maanpinnan läpäisemättömyys (0-100 %) kertoo mikä osuus pikselin alasta on keinotekoista, esimerkiksi rakennusten tai tie- ja parkkialueiden peittämää. Aineisto tuotetaan pääosin tulkitsemalla satelliittikuvista laskettua NDVI-indeksiä. Rasterin pikselinkoko on 10 m, muutosaineistolla 20 m.

Nykyinen aineisto ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempiin nähden parantuneen resoluution takia. Kolmen vuoden välein päivitettävät aineistot muodostavat sarjan, ja niistä lasketaan erillinen muutostaso. Luokiteltu muutostuote sisältää luokat: muuttumaton avoin, uusi läpäisemätön, uusi avoin, muuttumaton läpäisemätön, läpäisevyys lisääntynyt, läpäisevyys vähentynyt.

Puuston latvuspeitto 2018 ja valtapuulaji 2018 sekä sen muutos 2015-2018 (Tree Cover Density, Dominant Leaf Type)

HRL_DLT18.JPG
© Lähde: EU/EEA

Puuston latvuspeitto kertoo metsän peittävyyden osuuden pikselin alasta (0-100%). Valtapuulaji kertoo onko pikseli havu- vai lehtimetsää. Valtapuulaji sisältää yli 0,5 ha metsät, ja latvuspeiton pitää olla vähintään 10%. Rasterin pikselinkoko on 10 m, muutosaineistolla 20 m.

Nykyinen aineisto ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempiin nähden parantuneen resoluution takia. Kolmen vuoden välein päivitettävät aineistot muodostavat sarjan, ja niistä lasketaan erillinen muutostaso. Valtapuulajiaineiston muutosluokat ovat kadonnut ja uusi lehtimetsä.

Ruohomaat ja niiden muutos 2015-2018 (Grassland)

HRL_GRA18.JPG
© Lähde: EU/EEA

Ruohomaa-aineisto kuvaa heinää kasvavia, puuttomia ruohomaita. Niihin luettiin sekä hoidettuja alueita kuten pysyvät nurmet ja laitumet, kaupunkipuistot, urheilukentät (mm. golfkentät) että osin luonnollisia alueita kuten rantaniityt tai käytöstä poistunut maatalousmaa. Sen sijaan muokatut pellot, hakkuualueet tai suot eivät kuulu tässä ruohomaihin. Aineistossa pikseli voi saada arvot 1/0 eli se joko kuuluu tai ei kuulu ruohomaihin. Rasterin pikselinkoko on 10 m, muutosaineistolla 20 m.

Nykyinen aineisto ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempiin nähden parantuneen resoluution takia. Kolmen vuoden välein päivitettävät aineistot muodostavat sarjan, ja niistä lasketaan erillinen muutostaso. Muutoksessa erotetaan uudet ruohomaat, ruohomaiden menetykset sekä todentamattomat vähennytkset ja lisäykset.

Vedet ja vetisyys 2018 (Wetness and Water)

HRL_WAW18.JPG
© Lähde: EU/EEA

Vedet ja vetisyys -aineisto muodostetaan tarkastelemalla veden ja märkien pintojen esiintymistiheyttä edellisen kuuden vuoden aikana, kolmen kuukauden kevät/kesäkaudella. Aineisto on luokitettu pysyviin ja tilapäisiin veden peittämiin alueisiin ja vastaavasti pysyvästi ja tilapäisesti märkiin alueisiin.

Merialueet on rajattu aineistosta pois, joskin tähän käytetty meren rantaviiva poikkeaa yleisimmin käytetyistä kotimaisten ja eurooppalaisten aineistojen rantaviivasta.

Nykyinen aineisto ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempiin nähden parantuneen resoluution takia. Muutostasoa ei ole tuotettu. Rasterin pikselinkoko on 10 m.

 

Vuoden 2015 aineistot

Pienet metsiköt (Small Woody Features) 2015

HRL_SWF15.JPG
© Lähde: EU/EEA

Pienet metsiköt ovat puustoisia laikkuja (< 200 m² ≤ 5000 m²) tai puurivejä ja pensasaitoja. Niiden on tarkoitus toimia ekologisina käytävinä ihmisvaikutteisissa maisemissa. Aineistossa on kolme rakennepiirteitä kuvaavaa luokkaa: lineaariset (1), metsiköt (2) ja muut rakenteet (3). Muut rakenteet -luokan kohteet yhdistävät metsiköitä ja lineaarisia rakenteita laajempiin metsäalueisiin ja ne voivat olla kokorajoja suurempiakin. Rasterin pikselinkoko on 5 m

Arvion mukaan Suomen maisemarakenne ei sovellu tämän tyyppiselle aineistolle. Määritelmään sopivia pieniä metsiköitä on vain laajemmilla maatalousalueilla. Muilla alueilla kasvillisuuden vaihtelu avoimen maan ja metsän välillä on mosaiikimaista tai vaihettuvaa, myös taajamien sisällä. 

Maanpinnan läpäisemättömyys (Degree of Imperviousness) 2015

copalo_hrl_imd
Lähde: EU/EEA

Maanpinnan läpäisemättömyys (0-100 %) kertoo mikä osuus pikselin alasta on keinotekoista, esimerkiksi rakennusten tai tie- ja parkkialueiden peittämää. 
Aineisto tuotetaan pääosin tulkitsemalla satelliittikuvista laskettua NDVI-indeksiä. Kolmen vuoden välein päivitettävät aineistot muodostavat sarjan, ja niistä lasketaan erillinen muutostaso.
Arvion mukaan data kuvaa rakennettua aluetta melko tarkasti. Parannettavaa on mm. teiden yhtenäisyydessä ja rakennetun alueen ja sitä ympäröivien viheralueiden erottamisessa. Samoin osa urheilukentistä saattaa kuulua läpäisemättömiin alueisiin, vaikka niiden pinta olisi nurmea tai hiekkaa.

Metsäluokka (Forest Type), puuston latvuspeitto (Tree Cover Density), valtapuulaji (Dominant Leaf Type) 2015

copalo_hrl_tcd
Lähde: EU/EEA

Metsäluokka sisältää yli 0,5 ha metsät ja niiden valtapuulajin. Puuston latvuspeitto kertoo metsän peittävyyden osuuden pikselin alasta (0-100%). Valtapuulaji kertoo onko pikseli havu- vai lehtimetsää. 
LUKE:n arvion mukaan metsäaineiston latvuspeitto sisältäää yliarviota etenkin Pohjois-Suomessa, eikä tavoita puuston etelä-pohjoissuuntaista muutostrendiä. Aineistossa on myös epätasaisuutta, jolle ei löydy vastinetta VMI:n aineistosta. Valtapuulajin määrityksen arvioitiin kuitenkin vastaavan hyvin kotimaista vertailuaineistoa puulajin suhteen, joskin erot latvuspeitossa vaikuttavat myös valtapuulajitietoon.

Ruohomaat (Grassland) ja maanmuokkaus (Ploughing indicator) 2015

copalo_hrl_gra
Lähde: EU/EEA

Ruohomaa-aineisto kuvaa heinää kasvavia, puuttomia ruohomaita. Niihin luettiin sekä hoidettuja alueita kuten pysyvät nurmet ja laitumet, kaupunkipuistot, urheilukentät (mm. golfkentät) että osin luonnollisia alueita kuten rantaniityt tai käytöstä poistunut maatalousmaa. Sen sijaan muokatut pellot, hakkuualueet tai suot eivät kuulu tässä ruohomaihin. Aineistossa pikseli voi saada arvot 1/0 eli se joko kuuluu tai ei kuulu ruohomaihin. Maanmuokkaus -lisätaso kuvaa onko aluetta kynnetty tai muokattu viimeisen 6 vuoden aikana. Sen avulla yritettiin määritellä peltoalueet. Arvion mukaan tässä tulkitut ruohomaat sisältävät sekä yli- että aliarvioita kansallisiin aineistoihin verrattuna, eikä Ruohomaat-aineistoa voi pitää luotettavana. Arvio tehtiin  keräämällä aikasarja myös kansallisista aineistoista. Ongelmia on erityisesti peltojen ja avohakkuiden kohdalla.

Vedet ja vetisyys (Water and Wetness) 2015

copalo_hrl_waw
Lähde: EU/EEA

Vedet ja vetisyys -aineisto muodostetaan tarkastelemalla veden ja märkien pintojen esiintymistiheyttä edellisen kuuden vuoden aikana (2009–2015), kolmen kuukauden kevät/kesäkaudella. Aineisto on luokitettu pysyviin ja tilapäisiin veden peittämiin alueisiin  ja vastaavasti pysyvästi ja tilapäisesti märkiin alueisiin. Merialueet on rajattu aineistosta pois, joskin tähän käytetty meren rantaviiva poikkeaa yleisimmin käytetyistä kotimaisten ja eurooppalaisten ainestojen rantaviivasta. 
Arvion mukaan sisävedet on luokitettu aineistossa melko kattavasti oikein, mutta niiden yksityiskohdat kapeissa joissa, lahdissa ja salmissa ovat puutteellisia. Siksi sisävedet ovat aineistossa pienempiä kuin vertailuaineistossa. Tilapäisesti veden peitossa olevat alueet sisältävät vaikeasti todennettavia kohteita. Tilapäisesti ja pysyvästi märät kohteet sisältävät liikaa mm. tunturi- ja metsäkohteita, kun taas osa soista jää niiden ulkopuolelle. 

Verifioinnin loppuraportit (englanniksi)

Julkaistu 25.1.2022 klo 13.18, päivitetty 9.3.2022 klo 8.46
Kohderyhmä: