Karttapalvelut

SYKEllä on useita karttapalveluja, joiden kautta saat käyttöösi eri materiaaleja.

Karttapalvelut

Lisätietoa karttapalveluista

Karttapalvelussa on esitetty kasvukauden alku havu- ja lehtimetsissä vuosina 2001-2016. Karttapalvelun kieli on englanti.
Tietoa Fenologia-palvelusta
Karttapalvelussa on esitetty hajajätevesien siirtymäaikasäädöksien alueet: luokitellut pohjavesialueet, sekä vyöhykeaineisto, joka antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamista ranta-alueista.
Tietoa Hajajätevesien siirtymäaika-alueet -karttapalvelusta

Karttapalvelu sisältää ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen päästöt Suomessa vuosille 2015 ja 2030. Päästöt on laskettu Alueellisella päästöskenaariomallilla (FRES). Mukana olevia päästöjä ovat mm. hiukkaset, musta hiili, NOx, SO2, VOC, BaP, CO2 ja CH4. Karttapalvelun kieli on englanti.
Tietoa Ilmansaasteiden päästökartatpalvelusta

Karpalon kautta voi tarkastella kaikkia ympäristöhallinnossa tuotettuja tai ympäristöhallinnossa yhteisessä käytössä olevia paikkatietoja sekä ympäristötietojärjestelmien kohteita.
Tietoa Karpalo karttapalvelusta

Lapio-karttapalvelulla voidaan katsella suuria ladattavia aineistoja ja ladata niiden osia alueelliseen rajaukseen tai karttaan perustuen.
Tietoa Latauspalvelu Lapiosta

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia kartta- ja tilastotietoja.
Tietoa Liiteri-palvelusta
    
Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelussa esitellään Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 tuloksia. Mukana ovat myös luontotyyppien esiintymiskartat, yhteensä noin 150 karttaa 10 km x 10 km -ruututietona ja yli 260 yleisempää karttaa esiintymisen painopisteiden mukaan.
Tietoa luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelusta

Karttapalvelulla voi tarkastella maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen sijaintia sekä niiden sijoittumista suhteessa pohjavesialueisiin, arvokkaisiin geologisiin muodostumiin ja suojelualueisiin.
Tietoa Maa-ainestenottoluvat -karttapalvelusta

Siirry Maastolilikenne-karttapalveluun.

Karttapalvelussa esitetään Maastoliikenteen rajoitusalueet. Palvelussa esitettävä aineisto perustuu ELY-keskusten päätöksiin.
Tietoa Maastoliikenne -karttapalvelusta

Sivustolla esitetään suomalaisten teollisuuslaitosten kansainväliseen PRTR-rekisteriin ilmoittamia päästö- ja jätesiirtotietoja. Palvelun tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta ympäristökuormituksesta ja edistää ympäristönsuojelulle asetettujen tavoitteiden seurantaa.
Tietoa FINPRTR-päästötietopalvelusta.
      
TARKKA-palvelussa on tarjolla sekä tosivärikuvia että vedenlaadun tulkintoja Suomen lähialueilta. Tulkinnat on tehty tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvilta: Sentinel 2 (maastoerotuskyky 10m) ja Landsat 8 (20-30m).
Tietoa TARKKA-palvelusta

Tulvakarttapalvelussa on esillä tulvavaara- ja tulvariskikarttoja merkittäviltä tulvariskialueilta sekä toteutuneita tulvia kuvaavia aineistoja.
Tietoa Tulvakartat -karttapalvelusta

VALUE - valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu jokapäiväiseen hyötykäyttöön valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä helpottamaan.Interaktiivisessa sovelluksessa käyttäjä voi rajata automaattisesti yläpuolisen valuma-alueen uomalle tai järvelle ja tallentaa sen.
Tietoa Value-karttapalvelusta

Karttapalvelu on tehty SYKEn uuden valuma-aluejakoluonnoksen katselua ja palautteen antamista varten. Aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella. Uudessa aineistossa valuma-alueita on yhteensä yli 22 000.
Tietoa Valuma-alueet -karttapalvelusta

VELMU eli Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma kartoittaa Suomen vedenalaista meriluontoa. Palvelu sisältää tietoa meri- ja rannikkoalueemme tärkeimpien luontotyyppien ja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä.
Tietoa Velmu-palvelusta
  

Karttapalvelussa saat ajankohtaista tietoa vedestä ja vesistöistä. Voit myös tallentaa tiettyyn paikkaan liittyviä havaintoja tulvista, lumesta, jäästä, roudasta, levätilanteesta, kaivojen kuivumisesta, veden pintalämpötilasta sekä poikkeuksellisesta vedenkorkeudesta vesi.fi:n karttapalveluun.
Tietoa Vesi.fi-karttapalvelusta

Palvelu sisältää vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja.
Tietoa Vesikarttapalvelusta

Siirry Vesimittari -karttapalveluun.
            

Palvelun avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mittausasemalla lähes reaaliajassa. Kuvat päivittyvät palveluun vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti.
Tietoa Vesimittaripalvelusta

Kartalla esitetään automaattiset tulvavaroitukset sekä ennusteet järvien ja jokien vedenkorkeudesta. Ennustekuvissa näkyvät reaaliaikaiset havainnot yli 300 kohteesta.
Tietoa Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset -palvelusta

Karttapalvelussa voi ilmoittaa vesistökunnostustoimenpiteistä. Kunnostajan karttapalvelusta löytyy koottuna kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun liittyvää keskeistä tausta-aineistoa, kunnostustoimenpiteiden tallennuslomakkeen sekä työkalun, jolla voi laatia toteutettujen kunnostustoimenpiteiden yhteenvetoja.
Tietoa Vesistökunnostajan karttapavelusta

Julkaistu 11.12.2018 klo 15.51, päivitetty 10.8.2022 klo 10.14
Kohderyhmä: