Avoimen ympäristötiedon rajapinnat

OData-rajapinnat

Ympäristötietojärjestelmien sisältämiä julkisia tietoaineistoja saa käyttöön ympäristöhallinnon OData -rajapinnoista. OData-standardi määrittelee tavan toteuttaa tietojen hakua REST-tyyppisessä rajapinnassa (REST = REpresentational State Transfer).

RSS-syöte kertoo OData-rajapintoihin tehdyistä muutoksista ja uusista versioista.

Jos tuotat sovelluksen, joka hyödyntää rajapintojen tietoaineistoa, ilmoitathan siitä sivun alareunassa olevalla linkillä (Palaute sivun vastuuhenkilölle), jotta voimme lisätä sen esimerkkisovelluksiin.

 

Hakemistorajapinta

Hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia ovat Suomen kunnat, maakunnat, vesistöt, ELY-keskukset, vesienhoitoalueet sekä laboratorioanalyysien suureet ja määritykset.

Hydrologiarajapinta

Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.). Havaittuja tai laskettuja arvoja on kaikkiaan noin 5000 mittauspisteeltä tai -alueelta.

Päivityshistoria

 • Versio 1.1
  29.8.2019 Lisätty luettelo käytetyistä korkeusjärjestelmistä (Korkeustaso) sekä paikkakohtaisesti korkeusjärjestelmien välisiin muunnoksiin tarvittava tieto (VedenkTasoTieto).
 • Versio 1.0
  15.12.2015 Julkaistu ensimmäinen versio

Kasviplanktonrajapinta

Kasviplanktonrajapinta sisältää velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa tuotettua aineistoa kattaen Suomen sisävedet sekä Pohjoisen Itämeren ja Pohjanlahden alueet. Aineisto on esitetty Darwin Core määrittelyn mukaisesti.
Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa leväkukinnoista tehtyjen yleisöilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja.

Päivityshistoria

 • Versio 1.1
  27.1.2022 Lisätty kvantitatiivisten kasviplanktonseurantojen laskentatulokset (Darwin Core määrittelyn mukaisesti).
 • Versio 1.0
  17.2.2016 Julkaistu ensimmäinen versio.

Pohjaeläinrajapinta

Pohjaeläinrajapinta sisältää pääasiassa seurannoissa ja velvoitetarkkailuissa kerättyjä pohjaeläinlajien esiintymis- ja lukumäärätietoja Suomen järvistä, joista ja rannikkoalueilta sekä Itämereltä. Aineisto on esitetty Darwin Core määrittelyn mukaisesti.

Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) formaatissa

Rajapinnan kautta julkaistaan fysikaalis -kemiallisia määrittelytuloksia Itämeren alueelta. Rajapinta on suunniteltu Baltic Nest Instituten (BNI) ylläpitämää Baltic Environmental Databasea (BED) varten. Käytetyt yksiköt ovat ravinteissa µmol/l ja hapessa ml/l.

Pintaveden laatutietojen rajapinta

Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä.

Päivityshistoria

 • Versio 2.0
  18.9.2019 Lisätty Site_Wide.WaterbodyType ja Site_Wide.WaterbodyType_Id, jotka sisältävät vesimuodostuman tyypin (suomeksi) ja sitä vastaavan ID-numeron. Lisäksi Result_Wide:n suorituskykyä parannettu.
  Lisätty uutena tietona asematyyppi, joka luokittelee paikat mm manuaalisiin näytteenottopaikkoihin ja automaattimittausasemiin. Kirjoitusvirhe kentässä Result_Wide.Determination_Id on korjattu. Kenttien tietotyypeissä on seuraavia muutoksia Determination.Determination_id Int16 -> Int32 ja Haju.Haju_Id String -> Int32. Aiemmin käytössä ollut avain on siirretty kenttään Lyhenne.
 • Versio 1.0
  15.12.2015 julkaistu ensimmäinen versio on poistettu käytöstä

Pohjavesirajapinta siirtotiedostoja varten

Pohjavesirajapinta sisältää keskeiset POVETin tietokantataulut siirtotiedostojen luomisen helpottamiseksi. Taulujen kuvaus tarkemmin pohjavesirajapinnan etusivulla, mutta sisältää mm.: havaintopaikkojen nimi-, tunnus- ja paikkatyyppikoodit, sallitut määrityskoodit POVET-järjestelmässä sekä analyysimenetelmät, maku- ja hajukoodit, näytteenottomenetelmien koodit ja lipputietojen koodit.

Vesistöjen perustietovaranto

Vesistöjen perustietovarannon tietovarasto VesiPetoDW sisältää vesistöihin liittyviä fysiografisia ja hierarkkisia perustietoja, jotka ovat yksilöllisen tunnuksen avulla linkitettävissä Ranta10-paikkatietoaineistoon. Tietovaranto sisältää tietoja yli 200 000 järvestä, yli 42 000 uomasta ja yli 400 merialueesta. Tietovaranto tulee myöhemmin sisältämään myös tiedot uudesta valuma-aluejaosta ja sen eri hierarkiatasoista.

Järvirajapinta

Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus. Fysiografiatietoja ovat esim. vesiala, rantaviivan pituus ja suurin syvyys. Säännöstelyistä kerrotaan mm. säännöstelyn tarkoitus ja säännöstelyluvan tietoja.

Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) – avoin rajapinta

Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia.

VEETI-järjestelmän avoimesta rajapinnasta on saatavilla muu kuin käyttörajoitettu tietosisältö. Käyttörajoitettua tietoa on kaikki henkilöihin ja paikkatietoon liittyvä tieto.

Ilmastodieetti

lmastodieetti.fi -palvelun laskentamallin rajapinta, jolla voit laskea kasvihuonekaasupäästöarvioita arjen tavoista ja valinnoista. Rajapinnasta saat tietoa asumisen ja energian, liikenteen, ruuan, kulutuksen sekä jätteenkäsittelyn päästöistä.

 

 

Julkaistu 25.1.2023 klo 12.23, päivitetty 21.11.2023 klo 14.34
Kohderyhmä: