Uusi teemakeskus edistää kestävyysmurrosta Euroopassa – johtajana aloitti Sanna-Riikka Saarela SYKEstä

Uutinen 12.10.2022 klo 10.09
Sanna-Riikka Saarela, taustalla puita.
© Vilma Ruponen

Tämän vuoden alussa aloitti uusi SYKEn koordinoima kestävyysmurrosaiheinen teemakeskus. Kahdestatoista eurooppalaisesta organisaatiosta muodostuvaa keskusta johtaa SYKEn kehittämispäällikkö Sanna-Riikka Saarela. Erityistä muihin Euroopan ympäristökeskuksen teemakeskuksiin verrattuna on se, että kestävyysmurros on teemana hyvin läpileikkaava ja vaatii laajaa Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto Eionetin teemojen ja oikeastaan koko yhteiskunnan tarkastelua.

”Läpileikkaavuus näkyy selvästi teemakeskuksen toiminnassa, mutta emme voi tietenkään käsitellä kaikkea yhtä aikaa. Nyt keskitymme useassa osaprojektissa esimerkiksi kestävään ruokajärjestelmään”, Saarela tarkentaa.

Teemakeskukseen sisältyy neljä työpakettia, joissa paneudutaan muun muassa politiikan arviointiin, ennakointiin, kaupunkien kestävyyteen, kestävyysmurroksen mahdollistajiin ja estäjiin sekä pitkän aikavälin resilienssin lisäämiseen Euroopassa.

Euroopan ympäristökeskus EEA tuottaa Euroopan unionille ja sen jäsenmaille tietoa ympäristöstä päätöksenteon ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tueksi. EEA muodostaa sen jäsen- ja yhteistyömaiden kanssa Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto Eionetin. Eionetiin kuuluu lisäksi seitsemän erillisrahoitusta saavaa teemakeskusta, joiden sisällä käsitellään rajattuja ympäristöteemoja EEA:n työn tukemiseksi. Teemakeskukset ovat konsortioita, jotka muodostuvat useiden maiden organisaatioista. Maiden välinen yhteistyö onkin avainasemassa koko Eionetin toiminnassa.

Kestävyysmurros on SYKEn strategian kulmakivi

”Kestävyysmurros on SYKEn strategian keskiössä, joten tuntui luontevalta hakea kestävyysmurrosaiheisen teemakeskuksen koordinoivaksi organisaatioksi”, kertoo Saarela.

”SYKEssä tehdään laadukasta ja monitieteistä tutkimusta kestävyysmurrokseen liittyen”, lisää Saarela. ”Olemme myös pitkään tehneet Euroopan ympäristökeskuksen kanssa hyvää yhteistyötä”.

Kehittämispäällikkö Sanna-Riikka Saarela on työskennellyt SYKEssä vakituisesti vuodesta 2010 lähtien. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä hankkeissa.

”Jo ensimmäisissä hankkeissa tuli tunne, että pidän monitieteisessä yhteistyössä toimimisesta. Minua kiinnostaa erityisesti päätöksenteon ja tutkitun tiedon rajapinta sekä tiedon tuotannon ja välittämisen käytännöt ja organisoituminen”, kertoo Saarela.

Hän lähti vuonna 2014 aktiivisesti mukaan Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntijaryhmään, joka keskittyy yhteiskunnan muutosten ennakointiin. ”Kestävyysmurrokseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joten ennakointi on siinä keskeisessä roolissa.”

”Tällaisena kestävyysmurrosuskovaisena haluan olla etujoukoissa edistämässä murrosta tutkitulla tiedolla”, iloitsee Saarela. ”Teemakeskuksessa on mukana ennakoinnin eurooppalaisia huippuasiantuntijoita, ja meillä on heiltä paljon opittavaa.”

Yhteistyö edistää kestävyysmurrosta Euroopassa

Kestävyysmurroksen tavoitteena on yhteiskuntaa läpileikkaava muutos, jossa elintavat ja yhteiskunnan toiminta sovitetaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Se sisältää esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää sekä siirtymisen kestävään kiertotalouteen.

Kestävyysmurroksen kaltaista laajaa muutosta on tärkeää tarkastella ja edistää EU:n eri tasoilla ja yhteistyössä monenlaisten toimijoiden kanssa. Teemakeskuksen avulla kestävyysmurrosta voidaan tukea ja tarkastella EU:n jäsenmaiden paikallistasolta unionin päätöksentekoon saakka. ”Teemakeskuksessa keräämme tietoa jäsenmailta ja välitämme sitä EU:n toimielimille ja toisinpäin”, kertoo Saarela.

Myös teemakeskuksen tiedontuotanto tehdään yhteistyössä. ”Meillä on erilaisia tiedon yhteistuotantoprosesseja ja -tapahtumia ja käymme dialogia eri toimijoiden välillä. Pyrimme rikkomaan perinteistä asetelmaa, jossa tiedontuottaja välittää tietoa ja vain odottaa, että jotain tapahtuu. Sen sijaan jalostamme tietoa yhdessä.”, Saarela painottaa. ”Teemme yhteistyötä myös muiden teemakeskusten ja Eionetin ryhmien kanssa ja pyrimme esimerkiksi tuomaan prosesseihin ja toimijoille ennakoinnin välineitä.”

Käynnissä useita projekteja

Kestävyysmurrosaiheinen teemakeskus toimii kattoprojektina useille alaprojekteille. Tänä vuonna on käynnissä viitisentoista projektia. SYKEssä vedetään esimerkiksi kestävyysindikaattorien kehitystyötä sekä kehitetään tekoälyn hyödyntämistä ennakoinnissa. Yksi teemakeskuksen keskeisistä aiheista on kestävä ruokajärjestelmä, jonka edellytyksiä käsitellään muun muassa politiikkakoherenssin, skenaarioiden ja systeemianalyysin näkökulmasta.

”Euroopassa on nyt haastavat, mutta myös kiinnostavat ajat. Pian aletaan valmistautua komission vaihtumiseen ja nykyisen vihreän kehityksen ohjelman päättymiseen. Euroopan ympäristökeskuksella tulee olemaan tärkeä rooli tiedon tuottajana ja viestien välittäjänä seuraavan komission työohjelman pohjaksi. Toivon ja uskon, että kestävyysmurrosteemakeskuksemme materiaalia tullaan hyödyntämään siinä”, sanoo Saarela.

EEA julkaisee joka viides vuosi mittavan ’The European environment – state and outlook’ -julkaisun. Seuraavan julkaisun suunnittelu on jo alkanut ja se julkaistaan vuonna 2025. “Teemakeskuksemme tuottaa myös siihen materiaalia.”

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 587, etunimi.sukunimi@syke.fi


Kohderyhmä: