Ei enää verukkeita Itämeren suojelun lykkäämiselle

Tiedote 14.3.2013 klo 12.00

Suomen ympäristökeskus SYKE, MTT ja BalticSTERN tiedottavat

BalticSTERN-tutkimusverkoston tulokset Itämeren suojelun hyödyistä ja kustannuksista julkaistaan tänään kaikissa Itämeren rannikkovaltioissa. Tuoreeseen raporttiin kootut tulokset osoittavat Itämeren suojelun olevan taloudellisesti kannattavaa.

Tänään julkaistavassa raportissa ”TheBaltic Sea – Our Common Treasure. Economics of Saving the Sea” kansainvälisen BalticSTERN-verkoston tutkijat tarkastelevat rehevöitymisen torjuntaa, kestävää kalastusta sekä varautumista öljyvahinkoihin ja uusiin meriekosysteemin vieraslajeihin taloudellisesta näkökulmasta. Raportti kokoaa myös tiedon siitä, miten kansalaiset kokevat suojelun hyödyt ja kuinka suuria ovat suojelun kustannukset.

Raportin keskeisiä johtopäätöksiä ovat:

    Itämeren ympärysvaltioiden kansalaiset arvostavat Itämerta suuresti ja ovat valmiita panostamaan 3,8 miljardia euroa vuodessa rehevöitymisen torjuntaan Itämerellä. Itämeren suojelun toimintaohjelman kustannukset ovat noin 2,3–2,8 miljardia euroa vuodessa riippuen toimenpiteiden jakautumisesta maittain. Hyödyt ylittävät suojelun arvioidut kustannukset vuosittain 1–1,5 miljardilla eurolla.
    Itämeren suojelu on kannattavaa sekä Venäjälle että EU:hun kuuluville rannikkovaltioille. Rehevöitymisen torjunnan hyödyt ja kustannukset jakautuvat kuitenkin epätasaisesti EU-maiden kesken. EU:n rahoitusmekanismit ja meristrategiadirektiivi ovat keskeisiä työkaluja, joilla varmistetaan riittävät kannustimet suojelusopimuksen toteuttamiseksi.
    Itämeren suojelussa on taloudellisesti perusteltua tarkastella Itämerta kokonaisuutena yli talouden sektoreiden, valuma-aluerajojen ja maarajojen. Suojelun kokonaiskustannuksia voidaan vähentää suojelutoimien kustannustehokkaalla suunnittelulla. Kansainvälinen yhteistyö on myös ratkaisu ristikkäisten käyttöpaineitten ratkaisuun.

Tutkimuksen tulokset tukevat Itämeren suojelun toimintaohjelman toteutusta. Ohjelma on Itämeren suojelukomission (HELCOM) sopimus, jossa kaikki yhdeksän rantavaltiota ovat sitoutuneet vähentämään ravinnekuormitustaan Itämereen. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa meren hyvä ekologinen tila muun muassa vähentämällä maatalouden ja yhdyskuntien ravinnekuormitusta.

BalticSTERN-tutkimusverkostoon kuuluu tutkijoita kaikista Itämeren ympärysvaltioista. Rehevöitymisen torjunnan kustannus-hyötyanalyysi perustui ekologisen ja taloustieteellisen tutkimustiedon yhdistämiseen.

    Raportti  “The Baltic Sea – Our Common Treasure. Economics of saving the Sea” ja sen tiivistelmä ovat ladattavissa tästä linkistä.

Lisätietoja

Kari Hyytiäinen, MTT, puh: +358 29 531 7245, etunimi.sukunimi@mtt.fi

Anna-Stiina Heiskanen, SYKE, puh: +358 40 825 8188,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Siv Ericsdotter, BalticSTERN Secretariat Sweden, puh: +46 73 707 8625, etunimi.sukunimi@stockholmresilience.su.se

Kohderyhmä: