Syke.fi:n lyhytosoitteet

Osalla syke.fi:n sivuista on lyhyt- eli oikotieosoite. Esimerkiksi kaikilla henkilösivuilla ja lähes kaikilla tutkimus- ja kehittämishankkeilla on oikotie. Lyhytosoite helpottaa linkkien jakamista verkossa tai julkaisuissa. Alla on luettelo kaikista sivuston lyhytosoitteista. Osoitteet ovat aakkosjärjestyksessä lyhytosoitteen mukaan. Luettelon vasemman sarakkeen teksti toimii linkkinä kyseiselle sivulle.

Hankkeiden lyhytosoitteet:

Muut lyhytosoitteet:

Hankkeet A-G

Tutkimus- ja kehittämishankkeet syke.fi/hankkeet
Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU) syke.fi/hankkeet/aamu
Itämeren tosiaikainen leväseuranta (Alg@line) syke.fi/hankkeet/algaline
Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) syke.fi/hankkeet/alyvesi
Ympäristön ja ihmisen altistuminen elohopealle arktisella alueella syke.fi/hankkeet/AMAPelohopea
Materiaalien arvovirrat (ARVI) -tutkimusohjelma syke.fi/hankkeet/arvi
Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 (ARVOVESI) syke.fi/hankkeet/arvovesi
ARVOVESI 2 – Suunnittelun välineitä ja työkaluja ilmastokestävyyden vahvistamiseksi Oulujoen vesistöalueella syke.fi/hankkeet/arvovesi2
Autonomiset mittausalustat ympäristötiedon keräämiseen – AutoDataInfra syke.fi/hankkeet/autodatainfra
Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 (Avain2030) syke.fi/hankkeet/avain2030
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ympäristötutkimuksessa (Baltic Gender) syke.fi/hankkeet/balticgender
Itämeren maiden kaupunkiyhteistyö meriympäristön suojelussa (BALTICITIES) syke.fi/hankkeet/BALTICITIES
Barentsin alueen kestävä vihreä siirtymä syke.fi/hankkeet/bavis
Haitallisten aineiden biologisten vaikutusten havainnointi- ja mittausmenetelmien käyttöönotto Itämeren alueella (BEACON) syke.fi/hankkeet/BEACON
Itämeren vedenalainen äänimaailma (BIAS) syke.fi/hankkeet/bias
Biodiversea LIFE-IP – Meriluonnon puolesta syke.fi/hankkeet/biodiversea
Biotestit puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin - tarkastelussa haitta-aineet ja mikromuovit (BIOLTA) syke.fi/hankkeet/biolta
Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP) syke.fi/hankkeet/biop
Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin (BioTar) syke.fi/hankkeet/biotar
Biodiversiteettinexus (BIONEXT)

syke.fi/hankkeet/bionext

Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)

syke.fi/hankkeet/bkk

Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) syke.fi/hankkeet/blueadapt
Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkosto BPAN syke.fi/hankkeet/bpan
Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) syke.fi/hankkeet/canemure
Arktisten vesien luontopääoma (CAPITAL) syke.fi/hankkeet/capital
Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS) syke.fi/hankkeet/champs
Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) syke.fi/hankkeet/circhubs
6Aika: CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa syke.fi/hankkeet/circvol
Veden kontaminantit - likaantumisen syyt, terveysriskit ja
riskien hallinta (CONPAT)
syke.fi/hankkeet/conpat
Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE) syke.fi/hankkeet/core
Ympäristönseurannan tehostaminen satelliittihavaintojen käsittelyä automatisoimalla (CorEO) syke.fi/hankkeet/CorEO
Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2018 -hankkeessa ja Copernicus Land -aineistojen
validointi Suomessa
syke.fi/hankkeet/corine2018
Kunnallinen ekosysteemitilinpito mittaa kaupunkien viher- ja vesialueiden arvoa (Countecos) syke.fi/hankkeet/countecos
Innovatiivisia keinoja meriluonnon monimuotoisuuden
mittaukseen ja hyvän tilan arviointiin (DEVOTES)
syke.fi/hankkeet/devotes
Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä syke.fi/hankkeet/digimaaseutu
Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit syke.fi/hankkeet/diwa
Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa (Life EconomisE) syke.fi/hankkeet/economise
Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti – (ECORIVER) syke.fi/hankkeet/ecoriver
Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa (EE-TRANS) syke.fi/hankkeet/eetrans
DNA-menetelmien hyödyntäminen vesistöjen tilan ja monimuotoisuuden arvioinnissa (eDNA-monitor) syke.fi/hankkeet/eDNAmonitor
Kestävän vedenkäytön EDUWATER-kouluhanke syke.fi/hankkeet/eduwater
EDUWATER-hankkeen opetusmateriaalit syke.fi/hankkeet/eduwater/opetusmateriaalit
Ekologisen tilan luokitteluindeksien keskitetty laskenta (EKOLAS) syke.fi/hankkeet/ekolas
Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten
monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)
syke.fi/hankkeet/ekomon
Rakennusten energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen EKOREM-tok laskentajärjestelmän integrointi karttapohjaiseen elinympäristön tietopalveluun Liiteriin (EKOREM-tok Liiteriin) syke.fi/hankkeet/ekorem-tokliiteri
Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi (Elodea) syke.fi/hankkeet/elodea
Vesiruton energia ja ravinteet talteen (Elodea II) syke.fi/hankkeet/elodeaII
Turvetuotantoalueiden ennallistamisen ympäristövaikutusten seuranta ja arviointi - ENARI syke.fi/hankkeet/enari
Laatunormit hallinnan perustana -
ekosysteemilähestymistavan vakiintuminen rannikkovesien
suojelussa (ENSCA)
syke.fi/hankkeet/ensca
Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön (Envibase) syke.fi/hankkeet/envibase
Konenäkö ympäristötiedon tuotannossa (EnVision) syke.fi/hankkeet/envision
Lääkejäämiä sisältävän jätevedenpuhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC) syke.fi/hankkeet/epic
Eräiden jätejakeiden ympäristökelpoisuuden arviointi (ERJA) syke.fi/hankkeet/erja
Kohti ekosysteemitilinpitoa ESTAT-EEA syke.fi/hankkeet/estat-eea
Patojen estevaikutusten kokonaistilanteen kartoittaminen ja toimintamalleja tarpeettomien patojen purkuun (exPato) syke.fi/hankkeet/expato
Suomen ekosysteemiobservatorio FEO syke.fi/hankkeet/feo
Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen (FiksuHasu) syke.fi/hankkeet/fiksuhasu
Suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutokseen (FINADAPT) syke.fi/hankkeet/finadapt
Tutkimusta ja päätöksentekoa tukevien kansallisten ilmastonmuutoksen skenaarioiden alueelliset ja järjestelmätason ulottuvuudet (FINSCAPES) syke.fi/hankkeet/finscapes
Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES syke.fi/hankkeet/fres
Yhteistyötä vesiperintömme hyväksi (Freshabit) syke.fi/hankkeet/freshabit
Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta (FutWend) syke.fi/hankkeet/futwend
Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu (GIS-SUS) syke.fi/hankkeet/gis-sus
Digitaalisen luonnonvaratiedon yhteiskäyttö – hallinnan
malleja tiedon avautumiseen ja jakamiseen (GODICO)
syke.fi/hankkeet/godico
GOVAQUA syke.fi/hankkeet/GOVAQUA
Lämpenevä pohjoinen ja vihertyvät virtavedet: lisääntyvien ravinteiden lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset (GRiWA, Greener Rivers in Warming Arctic) syke.fi/hankkeet/griwa

 

Hankkeet H-N

Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu (HALI) syke.fi/hankkeet/hali
Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME) syke.fi/hankkeet/hame
Innovatiivisiin julkisiin cleantech -hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä syke.fi/hankkeet/hankintamappi
Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski) syke.fi/hankkeet/HaSuRiski
Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF) syke.fi/hankkeet/hazbref
Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontoverkosto (HELPPI)

syke.fi/hankkeet/HELPPI

Kaavoittajan karttatyökalu - Hiilikartta syke.fi/hankkeet/hiilikartta
Tiedolla ja taidolla kohti ilmastoviisasta ja kestävää maankäyttöä (HiiliVie) syke.fi/hankkeet/hiilivie
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) syke.fi/hankkeet/hinku
Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä
infrastruktuurina (HULEGREEN)
syke.fi/hankkeet/hule
Hydrogeologiset seurannat syke.fi/hankkeet/hydrogeoseurannat
Hydrologiset seurannat syke.fi/hankkeet/hydrologisetseurannat
Hydrologinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kumppanuusverkosto (Hydro-RDI-Network) syke.fi/hankkeet/hydro-rdi
Hydrologian tutkimusinfrastruktuuri (HYDRO-RI-Platform) syke.fi/hankkeet/hydro-ri
Hylkyjen saneeraus vesiensuojelun tehostamisohjelmassa syke.fi/hankkeet/hylkysaneeraus
Ihan pihalla! - oppilaat ympäristön tutkijoina syke.fi/hankkeet/ihanpihalla
Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU) syke.fi/hankkeet/ihku
IHKU-malli syke.fi/hankkeet/ihku/ihkumalli
Innovatiiviset, haitattomat ja sosiaalisesti hyväksyttävät malminetsintäteknologiat (INFACT) syke.fi/hankkeet/infact
Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallisen verkoston toteuttamissuunnitelma - JatkuvaLaatu syke.fi/hankkeet/jatkuvalaatu
Kaivoksen sulkeminen - Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU) syke.fi/hankkeet/kaivasu
Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali) syke.fi/hankkeet/kaihali
Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla (Kapyysi) syke.fi/hankkeet/kapyysi
Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit - KEKANUA syke.fi/hankkeet/kekanua
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen syke.fi/hankkeet/kekearvi
Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa syke.fi/hankkeet/kelipk
Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä syke.fi/hankkeet/kelipk/ymparistokadenjalkia
Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio
(KESTI)
syke.fi/hankkeet/kierratys3D
Esiselvityshanke vähäarvoisen kalaston hyötykäyttömahdollisuuksista (Kiertokala) syke.fi/hankkeet/kiertokala
Kemikaalien hallintamahdollisuudet kiertotalouden edistämisessä syke.fi/hankkeet/kike
Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu (KITARA) syke.fi/hankkeet/kitara
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja
niiden hallinta (Kitka-MuHa)
syke.fi/hankkeet/kitka-muha
Kilpailukykyä ja vihreää kasvua kiertotaloudesta (KIVIKI) syke.fi/hankkeet/kiviki
Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU) syke.fi/hankkeet/kokasu
Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi syke.fi/hankkeet/koksu
Bioenergiakorjuutapojen ekologiset vesistövaikutukset (KORPI) syke.fi/hankkeet/korpi
Kuivuusriskien hallinta Suomessa (KUHASUO) syke.fi/hankkeet/kuhasuo
Kestävän kulutuksen ohjauskeinot KULO syke.fi/hankkeet/kulo
KULO-hankkeen loppuraportin liite syke.fi/hankkeet/kulo/raporttiliite
Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI) syke.fi/hankkeet/kurvi
Kohti vähähiilisiä kyliä (KVK) syke.fi/hankkeet/kvk
Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä
(LAICA)
syke.fi/hankkeet/laica
Järvikunnostusten edistäminen Euroopassa (LakeAdmin) syke.fi/hankkeet/lakeadmin
Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi) syke.fi/hankkeet/laservesi
Levätiedotus syke.fi/hankkeet/levatiedotus
Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt Suomen pohjoisilla alueilla (LAPCON) syke.fi/hankkeet/lapcon
Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (Lapin Kaiku) syke.fi/hankkeet/lapinkaiku
Politiikka-arvioinnin työkalut ja kestävä kehitys (LIAISE) syke.fi/hankkeet/liaise
Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa (Life EconomisE) syke.fi/hankkeet/lifeeconomise
Laajapintaisen painetun elektroniikan integraatio Smart city -sovelluksissa (LAPA)

syke.fi/hankkeet/LAPA

Pienvesistöt ja metsäluonnon monimuotoisuus: luontoarvojen luokittelu ja luonnonhoidollinen metsätalous (LuMe) syke.fi/hankkeet/lume
Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke syke.fi/hankkeet/luopas
Luontoaskel hyvinvointiin syke.fi/hankkeet/luontoaskel
MAAMERI – Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella syke.fi/hankkeet/maameri
Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta syke.fi/hankkeet/maamet
Maa-aineslain toimivuuden arviointi syke.fi/hankkeet/malta
Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)

syke.fi/hankkeet/mammutti

Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten
palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
syke.fi/hankkeet/marcoastgmes
Innovatiiviset lähestymistavat meriluonnon monimuotoisuuden tilan arvioinnissa ja seurannassa (MARMONI) syke.fi/hankkeet/marmoni
Taustaselvitys rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen valmistelemiseksi (MASA) syke.fi/hankkeet/masa
Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO) syke.fi/hankkeet/mepo
Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN) syke.fi/hankkeet/MERLIN
Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO) syke.fi/hankkeet/metsapuro
Mikromuovit maatalousmaassa MicrAgri syke.fi/hankkeet/micragri
Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen
pohjavedessä (MIDAS)
syke.fi/hankkeet/midas
Kasviplanktonin ja muiden mikrobien monimuotoisuus ja vesien tummumisen vaikutus (MiDAS) syke.fi/hankkeet/midas-aqua
Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF) syke.fi/hankkeet/mif
Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI) syke.fi/hankkeet/mikseri
Öljyn merikuljetuksiin liittyvien riskien minimointi
kokonaisvaltaisia turvallisuusstrategioita kehittämällä (MIMIC)
syke.fi/hankkeet/mimic
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ilmastonmuutosindikaattoreiden tarkentaminen (EU Life+ MONIMET) syke.fi/hankkeet/monimet
Monipaikkainen elämäntapa ja maaseudun sote-palveluiden järjestäminen syke.fi/hankkeet/monisote
Ympäristöseurannoista informaation yhdistämiseen:
MONITOR 2020 - laatua, palvelukykyä ja vaikuttavuutta
syke.fi/hankkeet/monitor2020
Monimuotokosteikkojen vesistö- ja ilmastovaikutukset turvetuotannosta poistuneilla alueilla (MoVeTu) syke.fi/hankkeet/movetu
Ympäristöseurannan uudet menetelmät (Pro Quality Data) syke.fi/hankkeet/multidata
Pysyvät orgaaniset haitta-aineet kierrätysmateriaaleissa
(MUOVIPOP-hanke)
syke.fi/hankkeet/muovipop
Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3) syke.fi/hankkeet/mytvas3
Mökkeilyn hiilijalanjälki syke.fi/hankkeet/mokkeilynhiilijalanjalki
Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin (NABCEA) syke.fi/hankkeet/nabcea
Arseenipitoisen juomaveden käytön vähentäminen Nepalissa (NeAs) syke.fi/hankkeet/neas
Azerbaidzanin kansallisen ympäristöseurantajärjestelmän parantaminen syke.fi/hankkeet/nemsazerbaijan
Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja
pohjavedestä (NITROS)
syke.fi/hankkeet/nitros
Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti - NORMA syke.fi/hankkeet/norma

 

Hankkeet O-U

Oksi-PAH-yhdisteiden kohtalo Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS) syke.fi/hankkeet/oktopus
Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma - käsitteistä käytäntöihin syke.fi/hankkeet/openness
Haitallisten aineiden tutkiminen vesistöstä uusilla mittaus- ja arviointimenetelmillä (PASMA) syke.fi/hankkeet/pasma
Biotalous ja vihreä tekniikka vihreän kiertotalouden perustoina (PEER GE) syke.fi/hankkeet/peerge
Uuden vesilain mukainen käytäntö kuivatusrahojen käytöstä
(PERKAUS)
syke.fi/hankkeet/perkaus
Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu
- Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen
ja ekosysteemitason prosesseihin? (PHYTOVAR)
syke.fi/hankkeet/phytovar
Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella (Pienvesi-GIS) syke.fi/hankkeet/pienvesi-GIS
Pimeä hiljaisuus (PiHi) syke.fi/hankkeet/pihi
Jokien ja järvien piilevien rekisterin kehittäminen (PIIRE) www.syke.fi/hankkeet/piire
Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusstrategia (PISARA) syke.fi/hankkeet/pisara
Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa - PKHINKU syke.fi/hankkeet/pkhinku
Merialuesuunnittelulla tukea kestävälle siniselle kasvulle syke.fi/hankkeet/plan4blue
Sinisen talouden vaihtoehtoiset skenaariot Suomenlahdella ja Saaristomerellä syke.fi/hankkeet/plan4blue/skenaariot
Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus
(HELCOM tietokanta PLC)
syke.fi/hankkeet/plc
ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen Ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) syke.fi/pohjoiskarjalanelinkaariklinikat
Taloudellisten ohjauskeinojen rooli luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen
politiikkavalikoimassa (POLICYMIX)
syke.fi/hankkeet/policymix
Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle syke.fi/hankkeet/polyhyoty
Oikeita mentelmiä oikeisiin ongelmiin (PORTRIGHT) syke.fi/hankkeet/portright
Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI) syke.fi/hankkeet/posibiliti
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) syke.fi/hankkeet/POSKI
POSKI-hankkeen raportteja syke.fi/hankkeet/POSKI-raportit
Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut) syke.fi/hankkeet/potut
Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen
arviointi (PROBAPS)
syke.fi/hankkeet/probaps
Akvaattisten alkueliöiden populaatiogenetiikkaa ja lajinsisäistä monimuotoisuutta elinympäristöjen ja eukaryoottiryhmien halki (PRODIVERSA) syke.fi/hankkeet/prodiversa
Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen
Euroopan merialueilla (PROTOOL)
syke.fi/hankkeet/protool
Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja
kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
syke.fi/hankkeet/pulma
Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (purohelmi) syke.fi/hankkeet/purohelmi
Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi) syke.fi/hankkeet/puumavesi
PuuValuVesi-hanke syke.fi/hankkeet/puuvaluvesi
Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen -
Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi)
syke.fi/hankkeet/pyyvesi
Ravinnekierrätys, pilaantumisen torjunta ja muuttuva lannoitetalous (QUMARE) syke.fi/hankkeet/qumare
Kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutukset (RAKENNE-KUITU)

syke.fi/hankkeet/RAKENNE-KUITU

Valmistavan teollisuuden uusiutuminen kohti kestävää kierto-biotaloutta ja johtopäätökset innovaatiopolitiikalle (RECIBI) syke.fi/hankkeet/recibi
Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa ReFFECT syke.fi/hankkeet/reffect
Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät
hyvän tilan saavuttamiseksi (REFORM)
syke.fi/hankkeet/reform
Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan
sisävesissä - uudet mallinnustekniikat (REFRESH)
syke.fi/hankkeet/refresh
Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST) syke.fi/hankkeet/repower
Reaktiiviset seinämät pilaantuneen pohjaveden käsittelyssä
(RESET)
syke.fi/hankkeet/reset
Tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikostutkinnassa (RISTE) syke.fi/hankkeet/riste
Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM) syke.fi/hankkeet/sam
Biodiversiteetin turvaaminen monilla hallinnon tasoilla
ja eri maantieteellisissä, ajallisissa ja ekologisissa
mittakaavoissa (SCALES)
syke.fi/hankkeet/scales
Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki (SCEPEF) syke.fi/hankkeet/scepef
Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO) syke.fi/hankkeet/scinno
Monilähteisen kaukokartoitusdatan käyttö Euroopan lumipeitteen kartoittamisessa - menetelmäkehityksen polttopisteessä erityisesti Sentinel-1 SAR syke.fi/hankkeet/seom-s1-4sci
Vedet ja ihmiset kohtaavat SEVIRA syke.fi/hankkeet/sevira
Sivuvaikutukset hallintaan: Monitieteisen tiedon hyödyntäminen ympäristönsuojelussa syke.fi/hankkeet/siha
Kestävä ja turvallinen kiertotalous SIRKKU syke.fi/hankkeet/sirkku
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaiset riskit alueellisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (SOLARIS) syke.fi/hankkeet/solaris
Palvelutuotannon edistäminen politiikan keinoin
resurssitehokkaassa taloudessa (SPREE)
syke.fi/hankkeet/spree
Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö (SUBMARINER) syke.fi/hankkeet/submariner
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen
ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE)
syke.fi/hankkeet/suhe
Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen, esiselvitys (Sulfa 1) syke.fi/hankkeet/sulfa1
Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) syke.fi/hankkeet/sulfa2
Uusia innovatiivisia vesiensuojelumenetelmiä turvetuotannon vesistökuormituksen vähentämiseen (SulKa) syke.fi/hankkeet/sulka
Suomenlahti-vuosi 2014 syke.fi/hankkeet/suomenlahtivuosi2014
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja Suomen talous (SURE) syke.fi/hankkeet/sure
Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili) syke.fi/hankkeet/systeemihiili
Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI) syke.fi/hankkeet/tasapeli
Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen (TEAQUILA) syke.fi/hankkeet/teaquila
Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla (TEA-SERVICE) syke.fi/hankkeet/teaservice
Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen
merkityksen arviointi (Suomen TEEB)
syke.fi/hankkeet/teeb
Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen – haasteet ympäristösääntelylle (TERLA) syke.fi/hankkeet/terla
Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet
(TEXJÄTE)
syke.fi/hankkeet/texjate
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA) syke.fi/hankkeet/tiima
Toimivat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI) syke.fi/hankkeet/toimi
Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT) syke.fi/hankkeet/tokat
Merialuesuunnittelutyökalun kehittäminen Itäisellä
Suomenlahdella (TOPCONS)
syke.fi/hankkeet/topcons
Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA) syke.fi/hankkeet/tovarama
Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD) syke.fi/hankkeet/tripod
Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille - Tunnistus syke.fi/hankkeet/tunnistus
Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan (TurVI) syke.fi/hankkeet/turvi
Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan) syke.fi/hankkeet/UltraPlan
Uudet teknologiat uomien ja kaivosaltaiden kartoitukseen (UOMARI) syke.fi/hankkeet/uomari
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet maankäytön ja liikenteen suunnittelumenetelmänä (Urban Zone 2) syke.fi/hankkeet/urbanzone2
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone 3) syke.fi/hankkeet/urbanzone3
Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT) syke.fi/hankkeet/urgent
Vesien ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet (UUPRI) syke.fi/hankkeet/uupri
Selvitys ja arvio uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista ja riskeistä (UUSRISKI) syke.fi/hankkeet/uusriski

 

Hankkeet V-Z

Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja
sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
syke.fi/hankkeet/vaccia
Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille - VÄLKE syke.fi/hankkeet/valke
Valosaaste – vakava ympäristöongelma? (VALO) syke.fi/hankkeet/valo
Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat (ValuES) syke.fi/hankkeet/values
Valumavesi-hanke syke.fi/hankkeet/valumavesi
Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla – VÄRE syke.fi/hankkeet/vare
Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - VEMIDI syke.fi/hankkeet/vemidi
Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO) syke.fi/hankkeet/VESIBIO
Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä - Vesidiplomatian yhteishanke syke.fi/hankkeet/vesidiplomatia
Sentinel- ja Landsat- satelliittien aineistojen hyödyntäminen Itämeren ja Suomen järvien vedenlaadun määrityksessä (VESISEN) syke.fi/hankkeet/vesisen
Vesivastuullisuuden kansallinen edistäminen (VesivastuuFI) syke.fi/hankkeet/vesivastuu
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030) syke.fi/hankkeet/vesivastuu2030
Ympäristön kannalta parhaat käytännöt viemäriverkostojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa (Viemäri-BEP) syke.fi/hankkeet/viemäri-BEP
Vihreä infra – Luonnon monimuotoisuuden ja
ekosysteemipalveluiden riippuvuus vihreästä infrastruktuurista
syke.fi/hankkeet/vihreainfra
EU:n Vihreiden väittämien aloitteen vaikutukset Suomessa - VIHERVÄITE syke.fi/hankkeet/vihervaite
Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain) syke.fi/hankkeet/vireavain
Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (VOOKA) syke.fi/hankkeet/vooka
Tieto, vuorovaikutus ja monimuotoisuuden suojelun kohdentaminen syke.fi/hankkeet/vuorovaikutteinenMETSOneuvonta
WasteLess Karelias syke.fi/hankkeet/wasteless
Vesiturvallisuutta koko planeetalle (Water4All) syke.fi/hankkeet/water4all
Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin (WaterPlus) syke.fi/hankkeet/WaterPlus
Kaivosten vesitaseiden ja veden laadun automatisoitu mittaus ja hallinta (WaterSmart) syke.fi/hankkeet/watersmart
Valkoinen Arktis: Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla (WHITE) syke.fi/hankkeet/white
Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut - YKR-demo syke.fi/hankkeet/YKR-demo
Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen - Ympäristöllisten lupien muuttaminen syke.fi/hankkeet/ymparistollinenlupamuutos
Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla syke.fi/hankkeet/ymparistovaite
Yritysten vesivastuullisuuden kehittäminen ELY-keskusten vesienhoitotyössä (YRVELY) syke.fi/hankkeet/yrvely
Ympäristön tilan seurantastrategian toimenpideohjelma (YSS2030) syke.fi/hankkeet/yss2030

 

 

Muut A-H

Arctic in the lens -valokuvanäyttely syke.fi/arcticlens
Arktinen osaaminen syke.fi/arktinen
Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

syke.fi/biokaasulaitoksestaravinteita

Veden a-klorofyllipitoisuus arvioituna satelliittikuvilta syke.fi/a-klorofylli
Analyysipalvelut syke.fi/analytiikkapalvelut
Tutkimusalus Aranda syke.fi/aranda
Asiantuntijat & yhteistyö syke.fi/asiantuntijat
Avoin tieto syke.fi/avointieto
Käyttölupa ja vastuut syke.fi/avointieto/kayttolupajavastuut
Laskureita hiilijalanjäljen arviointiin ja seurantaan syke.fi/co2laskurit
Eeva Primmer syke.fi/eevaprimmer
Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto - Eionet syke.fi/eionet
Kodista ekokodiksi - työkaluja ja kokeiluja syke.fi/ekokoti
Ekosysteemitilinpidon avulla kohti kestävää yhteiskuntaa

syke.fi/ekosysteemitilinpito

Kysely taloyhtiöiden energiahankkeista ja yhteisöenergiasta syke.fi/energiakysely2023
Kalibrointi- ja sopimuslaboratorio ENVICAL SYKE syke.fi/envical
Esitteet syke.fi/esitteet
Suomen tuki vesisektorille EECCA-maissa syke.fi/finwaterwei
Hiilikartta syke.fi/hiilikartta

 

Muut I-P

Ilmastopolitiikan tuki -teema syke.fi/ilmastopolitiikka
Itämerilaskuri syke.fi/itamerilaskuri
Itämerilaskurin laskentaperusteet syke.fi/itamerilaskuri/laskentaperusteet
Itämeri-viestijöiden verkostossa noin 50 toimijaa syke.fi/itameriviestijat
Joensuun toimipaikka syke.fi/joensuu
Joulutervehdys syke.fi/joulu
Ympäristötieto julkaisuissa syke.fi/julkaisut
Jyväskylän toimipaikka syke.fi/jyvaskyla
Jari Lyytimäki syke.fi/jarilyytimaki
Järvijäiden lumipeite satelliittikuvilta syke.fi/jarvienjaapeite
Kansainväliset palvelut syke.fi/kansainvalisetpalvelut
Kansalaishavainnot syke.fi/kansalaishavainnot/
Muovipellettiroskat rannoilla syke.fi/kansalaishavainnot/muovipelletit
Kansalaistiede syke.fi/kansalaistiede
Tutkimusta ja kokeiluja kestävän kaupungistumisen edistämiseksi syke.fi/kaupungistuminen
Kestävä kaivostoiminta syke.fi/kestavakaivostoiminta
Kiertotalouden kuvat ja infograafit syke.fi/kiertotaloudeninfograafit
Kiertotalouden termipankki syke.fi/kiertotaloudentermipankki
Kohti kiertotaloutta syke.fi/kiertotalous
Kirjasto ja tietopalvelu syke.fi/kirjasto
Koulutus ja seminaarit syke.fi/koulutus
Kulutus, tuotanto ja luonnonvarat -teema syke.fi/kulutus
Lenninsiipi - lajisuojelun verkkolehti syke.fi/Lenninsiipi
Levätilannekatsaukset syke.fi/levatilannekatsaukset
Liikenneyhteydet Suomen ympäristökeskukseen syke.fi/liikenneyhteydet/helsinki
Itämeren alueen lumipeite satelliittikuvilta syke.fi/lumipeite
Suomen lumipeite satelliittikuvilta syke.fi/lumipeite-suomi
Luonnon kirjo -uutiskirje syke.fi/luonnonkirjo
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus -teema syke.fi/luonto
Luonnonsuojeluyhteistyö Luoteis-Venäjällä syke.fi/luonto/luoteisvenaja
Ympäristön yhdennetty seuranta syke.fi/luonto/yhdennettuseuranta
Luoteis-Venäjän Gap-analyysi syke.fi/luoteisvenajangapanalyysi
Luvat syke.fi/luvat
Maanpeitteen seuranta syke.fi/maanpeiteseuranta
Suomen johtavaa merentutkimusta syke.fi/meri
Itämeri, vesistöt ja vesivarat -teeman asiantuntijatyö syke.fi/meri-vesi/asiantuntijatyo
Meriroskat syke.fi/meriroskat
METSO-ohjelma - Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma syke.fi/metso
Minna Kaljonen syke.fi/minnakaljonen
Kestävien yhdyskuntien tutkimusohjelma syke.fi/ohjelma/kestavatyhdyskunnat
Oulun toimipaikka syke.fi/oulu
Palveluja ja aineistoja asiantuntijoille ja päättäjille syke.fi/palvelut
Pohjaveden näytteenotto syke.fi/pohjavesinaytteenotto
Pohjavesiselvitysten tarkistuslista syke.fi/pohjavesitarkistuslista
Ympäristötietojärjestelmät, satelliittihavainnot ja paikkatiedot syke.fi/tietojarjestelmat
Ympäristölaboratorioiden väliset pätevyyskokeet ja vertailumittaukset syke.fi/patevyyskokeet
Petri Ekholm syke.fi/petriekholm
Pintaleväkukinnat arvioituna satalliittikuvilta syke.fi/pintalevakukinnot
Pohjaveden tyyppimallit syke.fi/pohjavesityyppimallit
SYKE Policy Briefs syke.fi/policybriefs
Ympäristölaboratorioiden väliset pätevyyskokeet ja vertailumittaukset syke.fi/proftest
Vastaukset projektijohtamisen toimintaympäristön hankintaa koskeviin kysymyksiin syke.fi/projektijohtamisentoimintaymparisto
Vastaukset projektinhallintajärjestelmäpalvelun hankintaa koskeviin kysymyksiin syke.fi/projektinhallinta

 

Muut R-Y

Ratkaisuja-blogi syke.fi/ratkaisuja-blogi
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö -teema syke.fi/rakennettuymparisto
Kestävyysmuutosten tutkimus - Kriittisen pohdinnan ja metodologisten valmiuksien vahvistaminen tieteenalojen välillä (REFLECT) syke.fi/hankkeet/reflect
Veden sameus arvioituna satelliittikuvilta syke.fi/sameus
Satelliittihavainnot syke.fi/satelliittihavainnot
Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä syke.fi/sertifiointi
SYKEn sosiaalisen median toimintapolitiikka syke.fi/somepolitiikka
Ympäristöalan menetelmästandardisointi syke.fi/standardisointi
SYKE SuomiAreenalla syke.fi/suomiareena
SYKE Info: tietoa organisaatiosta ja osaajista syke.fi/sykeinfo
Tarkan resoluution satelliittikuvien karttapalvelu syke.fi/tarkka
Tiedotepalvelu syke.fi/tiedotepalvelu
Tietosuojailmoitus Asemakaavan seurantalomakkeen käyttäjätietoihin liittyvien henkilötietojen käsittelystä syke.fi/tietosuojailmoitus/asemakaavalomake
Tietosuojailmoitus Asukasbarometri-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä syke.fi/tietosuojailmoitus/asukasbarometri
Tietosuojailmoitus syke.fi/tietosuojailmoitus
Tietosuojailmoitus URGENT-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä syke.fi/tietosuojailmoitus/urgent
Tutkimusta ja kehittämistä ympäristön hyväksi syke.fi/tutkimus
Tutkimusdatapolitiikka syke.fi/tutkimusdatapolitiikka
Avoimet työpaikat syke.fi/tyopaikat
Uomatietojärjestelmä syke.fi/uomat
UF & UZ -seminaari 24.-25.10.2013 syke.fi/UFUZ
Valon varjopuolet - perustietoa valosaasteesta -julistesarja syke.fi/valoesite
Veden pintalämpötila arvioituna satelliittikuvilta syke.fi/vedenpintalampotila
Vesikirje - vesiuutisia Suomesta ja maailmalta syke.fi/vesikirje
Vesistömallijärjestelmä syke.fi/vesistomallijarjestelma
Vesistömallijärjestelmä syke.fi/wsfs
Vesiosaamista sadan vuoden kokemuksella syke.fi/vesi
Vesitilannekatsaukset syke.fi/vesitilannekatsaukset
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus syke.fi/yhdenvertaisuus
Yhteystiedot syke.fi/yhteystiedot
Yleiskaavapalvelu syke.fi/yleiskaavapalvelu
Zonationin käyttö Suomessa syke.fi/zonation

 

Julkaistu 5.7.2023 klo 10.08, päivitetty 6.6.2024 klo 9.40

Kohderyhmä: