Main publications relevant to the EPIC project from the project organization

EPIC project publications

Ahkola H., Äystö L., Mehtonen J., Nystén T. & Leppänen M. 2019. Passive sampling as a tool for determining total chemical discharge in waste waters, Poster, presented at the 29th Annual meeting of SETAC 2019, Helsinki 26.–30.5.2019.

Ajo P., 2018. Hydroxyl radical behavior in water treatment with gas-phase pulsed corona discharge, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 793, 1456-4491.

Ajo P., Preis S., Vornamo T., Mänttäri M., Kallioinen M. Louhi-Kultanen M., 2018. Hospital Wastewater Treatment with Pilot-Scale Pulsed Corona Discharge for Removal of Pharmaceutical Residues, Journal of Environmental Chemical Engineering 6(2), 1569-1577https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.02.007

Karlsson, S., Äystö, L., Vieno, N., Yli-Kauhaluoma, J. & Sikanen, T. 2019. The impact of human drug metabolism and disposition on the occurrence of pharmaceuticals in wastewaters – A case study on Finnish influent wastewater, Poster, presented at the 29th Annual meeting of SETAC 2019, Helsinki 26.–30.5.2019.

Laitinen J., Näykki T., Perkola N. & Äystö L. 2017. Mittausten kehittämisellä tehokkaampaan ravinteiden kierrätykseen. Toward more efficient nutrient recycling through improved measurements. Vesitalous 4/2017: 14–20. (In Finnish and abstract in English)

Laitinen, J., Vieno, N. & Kandelberg, K. 2020. Jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuus. The cost-effectiveness of treatment of pharmaceutical residues in lake waters. Vesitalous 1/2020: 17–19. (In Finnish and abstract in English)

Mehtonen, J., Äystö, L., Vieno, N. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Pharmaceuticals in the pharmaceutical industry’s environmental permits. Vesitalous 1/2020: 20–22.(In Finnish and abstract in English)

Mänttäri, M., Vornamo, T. & Kallioinen, M. 2020. Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen jätevesistä. Techniques for eliminating pharmaceuticals from wastewater. Vesitalous 1/2020: 13–16.(In Finnish and abstract in English)

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Environmental drug load can be reduced. SYKE Policy Brief 17.5.2019.

Sikanen, T., Karlsson, S., Äystö, L., Vieno, N. & Yli-Kauhaluoma, J. 2020. Systemaattinen lähestymistapa lääkeaineiden metabolian huomioimiseksi ympäristömittauksissa. A systematic approach for distinguishing the impact of pharmaceutical metabolites on environmental measurements. Vesitalous 1/2020: 9–12.(In Finnish and abstract in English)

Sikanen, T., Äystö, L., Vieno, N., Karlsson, S. & Virtanen, V. 2020. Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset. Environmental impacts of medicines. Lääkärilehti 22/2020: 1363 1368. (In Finnish and abstract in English)

Teräsalmi, E. 2017. From Environmental Theories to Pharmacy Practice, Poster presented in 6th Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) Stockholm, Sweden 21.–14.5.2017 Future medicines for one world, FIP, congress abstracts.

Teräsalmi E., Sikanen T., Kärkkäinen R., Äystö L., Mehtonen J., Virtanen V. & Nystén T. 2020. Lääkkeiden ympäristövaikutusten hallinta sääntelyn avulla. Dosis: Farmaseuttinen aikakauskirja 36(3), 354–366. In Finnish, English summary: Prevention of environmental adverse impacts of medicines from regulatory perspective.

Vieno, N., Karlsson, S., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Kärkkäine,n R., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T. 2019. Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa. Alternatives of introducing an environmental classification system of pharmaceuticals in Finland. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2019. (In Finnish and abstract in English)

Vieno N., Sikanen, T., Äystö, L., Mehtonen, J., Karlsson, S. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineiden ympäristöluokituksen hyödyt ja haasteet. The benefits and challenges of environmental classification for pharmaceuticals. Vesitalous 1/2020: 23–24. (In Finnish and abstract in English)

Vieno, N., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Karlsson, S., Fjäder, P. & Nystén, T. 2020. Lääkejäämien vesistöriskien arviointi Suomessa. Assessment of the risks of pharmaceutical residues to waterways in Finland. Vesitalous 1/2020: 25–28. (In Finnish and abstract in English)

Äystö, L., Fjäder, P. & Nystén, T. 2018. Pharmaceutical load to municipal wastewater treatment plants and their primary emission sources. Poster, presented at the Water JPI Conference in Helsinki 6.–.7.6.2018.

Äystö L., Mehtonen J., Vieno N., Ahkola H., Leppänen M., Sikanen T., Yli-Kauhaluoma J., Nystén T. 2019. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Pharmaceuticals in environmental permits issued to Finnish pharmaceutical industry. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2019. (In Finnish and abstract in English)

Other publications

Ajo P., Krzymyk E., Preis S., Kornev J., Kronberg L., Louhi-Kultanen M., 2016. Pulsed Corona Discharge Oxidation of Aqueous Carbamazepine Micropollutant, Environmental Technology 37(16) 2072–81.

Mannio J., Lehtonen K., Jörgensen K., Kankaanpää H., Korneev O., Mehtonen J., Roots O., Vallius H., Vuorinen P., Äystö L., Fedorova N., Keinänen M., Lukki T., Lyachenko O., Rybalko A., Salo S., Söderström S., Turja R., Zhakovskaja Z. 2016. Hazardous substances. Chapter in publication The Gulf of Finland assessment (Ed. M. Raateoja, O. Setälä), Reports of the Finnish Environment Institute 27/2016: 154189

Munne P., Äystö L. 2015. Eräiden lääkeaineiden ja triklosaanin esiintyminen puhdistamolietteissä sekä käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla. Ympäristö ja Terveys 4/2015:34–39.

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V., Teräsalmi, E. 2019. Environmental drug load can be reduced. SYKE Policy Brief 17.5.2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301744

Panorel, I., Kornev, I., Hatakka H., Preis S., Louhi-Kultanen, 2013. Oxidation of Aqueous Paracetamol by Pulsed Corona Discharge, Ozone Science and Engineering 35(2), 116–124.

Panorel, I. C., Preis, S., Kornev, I., Hatakka, H., and Louhi-Kultanen, M., 2013. Oxidation of aqueous pharmaceuticals by pulsed corona discharge, Environmental Technology 34(7), 923–930.

Perkola N., Juntunen J., Tuominen S., Nysten T., Rosendahl K., Huttula T., Pitkänen T., Kauppinen A., Kusnetsov J., Hokajärvi A-M., Meriläinen P., Miettinen I. & Happonen M. 2015. Kuluttajakemikaalit ja mikrobit Kokemäenjoen vesistössä. Ympäristö ja terveys 2015; 46(3): 50–55.

Siimes K., Mehtonen J., Mannio J. 2016. EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä – Suomen kartoitustulokset. Substances on the EU watch-list in surface water – results from a survey in Finland. Vesitalous 5/2016: 30–34. (In Finnish with English abstract.)

Vieno N. 2014. Haitalliset aineet jäteveden puhdistamoilla -hankkeen loppuraportti. Hazardous substances at wastewater treatment project report. Skadliga ämnen i avloppsreningsverk projekt slutrapport. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34. (In Finnish with English and Swedish abstract.)

Vieno N. 2015. Haitalliset aineet puhdistamo- ja hajalietteissä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen julkaisu 73/2015.

Vieno N. 2016. Lääkeaineiden poisto jätevedestä PAC-MBR -tekniikalla.  Removing pharmaceuticals from wastewater with PAC-MBR technology. Vesitalous 5/2016: 21–24. (In Finnish with English abstract.)

Vieno N, Männynsalo, J. & Lahti K. Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämät kuluttajakemikaalit. Ympäristö ja Terveys, 4/2016.

Vieno N., Sillanpää M. 2014. Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant – A review. Environment International, 69, 28–39.

YM 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma. Väliarviointi ja tarkistus 2012. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 2/2013. 50 p. (In Finnish with English and Swedish abstract.)

Äystö, L., Mehtonen, J. & Kalevi, K. 2014. Kartoitus lääkeaineista puhdistetussa yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä. 45 s. + liitteet. https://www.ymparisto.fi/en-US/Consumption_and_production/Environmental_risks_of_chemicals

Äystö L., Mehtonen J., Mannio J. 2015. Lääkeaineet Etelä-Suomen pintavesissä ja puhdistetussa jätevedessä. Ympäristö ja Terveys 4/2015: 40–46.

Published 2017-03-24 at 10:35, updated 2020-10-01 at 10:21